GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kişilerarası İletişim - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılında Kişilerarası İletişim Doktora Programı olarak açılmıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kişilerarası İletişim” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0414

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0414 Marketing and Advertising- Public Relations

Doktora (TYYÇ-8 EQF-LLL 8)

•Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki genel koşullar •Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak. Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sözel puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla (3 zorunlu 4 seçmeli) en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kişilerarası İletişim Doktora Programının açılmasıyla programa kayıtlanan birey yalnızca kendini yetiştirip geliştirmekle kalmayacak, içinde bulunduğu topluma da katkıda bulunacak, insanlarla olan etkileşiminde doğru ve etkili bir iletişim iklimi kurarak daha köklü, daha sağlam ve daha barışçıl bir iletişim sistemi sağlanacaktır. Bu bağlamda Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde açılması önerilen Kişilerarası İletişim Doktora Programı’nın hem akademik çalışmaların geliştirilmesinde, hem de iş dünyasında iletişim konumu ile ilgili pozisyonlarda duyulan ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ (Program BAŞKANI) e-mail: demet.guruz@ege.edu.tr, tel: (0232)311 1853 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

Kişilerarası İletişim doktora programında dersler 3 profesör, 1 doçent, 1 Dr. Öğrt. Üyesi tarafından verilmektedir. Program dahilinde yürütülen dersler kapsamında alan ilişkin akademik yayınlar ve projeler üretilebilmektedir. Kişilerarası İletişim Doktora Programında sürdürülebilir gelişme ve kalite güvencesi kültürünün yerleştirilmesi amacıyla, ders içerikleri yenilenmekte ve öğrencilerden alınan geribildirimler bir sonraki eğitim öğretim dönemine katkı sağlamaktadır. Üretilen yayınlar çeşitli dergilerde makale olarak yer alabilmekte ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amaçlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 1. Öğrencilerin gündelik yaşama ilişkin dinamikleri anlamaları ve etnografik çözümlemeler yapabilmeleri.
2 2. Kişisel ve toplumsal anlamda paylaşımların gerçekleştirilmesi anlam ve yorumların doğru ve etkin kullanılması, söz (söylem) ve dil incelemelerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi
3 3. Kişilerarasında yaşanan iletişimsizlik sürecine yol açan faktörleri ortaya koyabilme ve çözüm önerileri sunabilme
4 4. İletişim sürecinde kadın ve çocuk figürünü çeşitli yönleriyle (şiddet, çocuk işçiliği, sokak çocukları vb.) ortaya koyabilme ve sorunların çözümüne dönük iletişim merkezli öneriler sunabilme
5 5. Gündelik hayatın incelenmesi suretiyle insanların kendilerine ve toplumsal hayat içerisindeki farklılıklara bakışında ne gibi değişiklikler yaşadıklarının saptanması.
6 6. Kültür ve mitoloji kavramlarının mercek altına alınarak mitolojinin doğuşu, anlamı, uygarlık tarihine etkileri ve kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu edilmesi
7 7. Dinin, dinsel düşüncenin insan tinselliği ile ilişkisini sosyal bilimsel bağlamda irdelenmesi
8 8. İnsan davranışlarının ve düşüncesinin evrimsel temelleri üzerinde durulması
9 9. Transaksiyonel Analiz’in temel kavram ve görüşlerini anlamalarını, kişiler arası ilişkilerde ve iletişimde gündeme gelen psikolojik dinamikleri ve gerek duygusal gerekse çalışma hayatının bu psikolojik dinamiklerden nasıl etkilendiğini ve bu dinamiklerin kültürle ilişkisinin sağlanması
10 10. Ses bilgisi ve anlam bilgisi temelinde türkçenin söz varlığının kökenlerine dair etimonların elde edilmesi
11 11. Kişilerarası ilişkilerde kullanılan iletişim kodları ile gösterilen ve hissedilen duyguların analiz edilmesi
12 12. Kültürel çalışmalar perspektifinden çağcıl bireye ve topluma yönelik çözümlemelerde bulunularak çağcıl kültüre ilişkin yol haritası oluşturulması
13 13. Günlük yaşam ve iş yaşamı pratiklerinde sosyal etkileşimi sağlanabilmesi
14 14. Çalışan ilişkileri yönetiminin temel esasları öğrenerek uygulanabilmesi
15 15. Kültürlerarasındaki iletişim sürecinin işlemesi ile ilgili gerekli yeterliliklerin edinilmesi
16 16. Duyguların anlaşılması mesajların algılanması ve anlamlandırılması ile ilgili beceri ve formasyonların geliştirilmesi
17 17. Kültürlerarası iletişimde sözsüz iletişim kodlarının olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi
18 18. İnsan ilişkilerinde rol oynayan sosyo-duygusal zeka olgusunun ve göstergelerinin incelenmesi
19 19. İlişkisel liderlik modeli ile yaklaşımlarının incelenmesi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203076202020 Türkçe Sosyal Bılımlerde Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
KİŞİ.DOK.SDG1 Türkçe Kılılerarası İletışım Doktora SDG1 Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170262022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
KİŞİ.DOK.SDG2 Türkçe Kışılerarası İletışım Doktora SDG2 Seçmeli - - - 16
Toplam 0 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlılık Dersı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
KİŞİ.DOK.SDG1 - Kililerarası İletişim Doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203076012020 Türkçe Etnografık İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203076032020 Türkçe İletışım Kodları ve Duygu Araştırmaları Seçmeli 3 - - 6
9203076052020 Türkçe Kültürel İncelemeler Seçmeli 3 - - 6
9203076072020 Türkçe Kültürlerarası İletışım Sürecı Seçmeli 3 - - 6
9203076092020 Türkçe Duygusal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 6
9203076192020 Türkçe Sosyal Etkıleşım Seçmeli 3 - - 6
9203076232022 Türkçe Kültür ve Mıtolojı Seçmeli 3 - - 6
KİŞİ.DOK.SDG2 - Kişilerarası İletişim Doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203076002020 Türkçe Dıl ve Söylem Seçmeli 3 - - 6
9203076022020 Türkçe Sosyal Zeka ve İnsan İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6
9203076042020 Türkçe Kültür ve Mıtolojı Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9203076062020 Türkçe Çalışan İlışkılerı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203076082020 Türkçe İlışkısel Lıderlık Model ve Araştırmaları Seçmeli 3 - - 6
9203076222020 Türkçe Kışılerarası İletışımde Dıjıtal Araştırmalar Seçmeli 3 - - 6
9203076242020 Türkçe Kışılerarası İletışımde Kültürel Farklılıklar Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4