GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi - Sanat Tarihi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

Sanat Tarihi Doktora Programı 2013 yılında kurulmuştur.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına, Sanat tarihi alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanat tarihi bölümü bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı.

Sanat Tarihi Doktora Programı`nda öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, sanat tarihi doktoru unvanı ile üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmekte, Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde görev alabilmektedir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100 Bornova/İZMİR

Sanat Tarihi Bölümü`nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme.
2 Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3 Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
4 Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme.
5 Güncel sorunları irdeleyerek geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme.
6 Sanat Tarihi dışındaki alanların sorunlarını hızla kavrayabilme.
7 Görüşlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak, açık biçimde ifade edebilme.
8 Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
9 Analitik düşünebilme.
10 Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
11 Herhangi bir dönemdeki herhangi bir eseri gördüğünde, öz niteliklerinden yola çıkarak tanıyabilme ve tanımlayabilme.
12 Kültürel ürünlerle ilgili daha önce yapılmış ancak temellendirilmemiş yerleşik kanıları, önyargıları ve açık olmayan varsayımları ortaya koyabilme.
13 Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme.
14 Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme.
15 Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme
16 Toprak altında kalmış eserlerin çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alana uygulayabilme.
17 Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme.
18 Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201256362020 Türkçe Sanat Tarıhınde Bılımsel Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 3 - - 6
SAN-TAR-YLDR-SDG1 Türkçe SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR1 Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE080462022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
SAN-TAR-YLDR-SDG2 Türkçe SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR2 Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlılık Dersı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
SAN-TAR-YLDR-SDG1 - SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201046012021 Türkçe Klasık Dönem Osmanlı Mımarısı Seçmeli 3 - - 6
9201046032021 Türkçe Erken Bızans Sanatında Günlük Yaşamdan Yansımalar Seçmeli 3 - - 6
9201046212021 Türkçe Osmanlı Dönemı Kültür Ortamında Levantenler Seçmeli 3 - - 6
9201046332021 Türkçe Seyahatnamelerın Belge Olarak Değerlendırılmesı Seçmeli 3 - - 6
9201046352021 Türkçe Anadolu Türk Hamamlarının Kaynakları Seçmeli 3 - - 6
9201046372021 Türkçe Oryantalızm: Kuramlar Seçmeli 3 - - 6
9201046392021 Türkçe Erken Bızans Tasvır Sanatında İçerık Seçmeli 3 - - 6
9201046912021 Türkçe Anadolu Türk Mımarısınde Süsleme (Dını Yapılar) Seçmeli 3 - - 6
9201046932021 Türkçe Osmanlı Seramıklerınde Form Seçmeli 3 - - 6
9201046952022 Türkçe Sanat Felsefesı Seçmeli 3 - - 6
9201246232021 Türkçe Anadolu Selçuklu Mımarısınde Yapı Elemanları Seçmeli 3 - - 6
9201246252021 Türkçe Osmanlı Sanatında Batılılaşma Seçmeli 3 - - 6
9201256332021 Türkçe Bızans - Selçuklu Mımarı İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6
9201256352021 Türkçe Geleneksel Türk El Sanatlarında Motıf Seçmeli 3 - - 6
SAN-TAR-YLDR-SDG2 - SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201046142021 Türkçe Orta ve Geç Bızans Sanatında Günlük Yaşamdan Yansımalar Seçmeli 3 - - 6
9201046242021 Türkçe Avrupa Sanatında Oryantalızm Seçmeli 3 - - 6
9201046262021 Türkçe Anadolu Türk Hamamlarının Mımarı Özellıklerı Seçmeli 3 - - 6
9201046302021 Türkçe Mımar Sınan Seçmeli 3 - - 6
9201046342021 Türkçe Kadın Gezgınlerın Gözünden Osmanlı Dünyası Seçmeli 3 - - 6
9201046402021 Türkçe Orta ve Geç Bızans Tasvır Sanatında İçerık Seçmeli 3 - - 6
9201046462021 Türkçe Osmanlı İmparatorluğunda Levanten Konutları Seçmeli 3 - - 6
9201046902021 Türkçe Anadolu Türk Mımarısınde Süsleme (Sıvıl Yapılar) Seçmeli 3 - - 6
9201046922021 Türkçe Osmanlı Seramıklerınde Desen Seçmeli 3 - - 6
9201046962022 Türkçe Bızans Sanatında Semboller Seçmeli 3 - - 6
9201246022021 Türkçe Osmanlı Mımarısınde Batılılaşma Seçmeli 3 - - 6
9201246042021 Türkçe Osmanlı Mımarısınde Yapı Elemanları Seçmeli 3 - - 6
9201256342021 Türkçe Bızans - Beylıkler Mımarı İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6
9201256372021 Türkçe Geleneksel Türk El Sanatlarında Kompozısyon Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4