GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Reklamcılık - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı kapsamında eğitim veren Reklamcılık Yüksek Lisans Programı 2002 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile reklamcılık alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Reklamcılık Yüksek Lisans Programı, bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı tezinin jüri tarafından onaylanması ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin, akademik kaynaklara ulaşabilecek, literatürden faydalanarak reklamcılık alanına ilişkin bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Reklamcılık Yüksek Lisans” diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Reklamcılık yüksek lisans programı; akademik literatüre ve reklam alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle reklamcılığa dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.

Reklamcılık yüksek lisans programı; ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar kişilere reklamcılık alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesi yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da reklam sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı Prof.Dr. Müge ELDEN Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1634 Faks: +90 232 311 8826 AKTS/DS Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sinem YEYGEL ÇAKIR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 2223 Faks: +90 232 311 8826

Reklamcılık Bölümü kapsamında 3 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan öğretim elemanları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 1. Kavramlar arası ilişki kurabilme, sentezleyebilme ve yazıya dökebilme becerisi,
2 2. Akademik bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve kullanabilme,
3 3. İletişim, kitle iletişimi, pazarlama ve reklam bilgilerini reklamcılık problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi,
4 4. Reklam kampanyaları ile ilgili stratejik planlama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi,
5 5. Yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini uygulayabilme,
6 6. Görsel iletişim alanındaki çağdaş teknikleri ve yazılımları kullanabilme,
7 7. Veri derleme, uygulama, çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi,
8 8. Temel davranış bilimlerini alanına uygulayabilme ve problem çözebilme yeteneği,
9 9. Reklam sektöründe yönetsel becerileri edinebilme ve kullanabilme,
10 10. İletişim ve reklam alanına yönelik yasal düzenlemeleri yorumlayabilme,
11 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
12 12. İletişim ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları, konuları takip edebilme,
13 13. İletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları kavrayabilme ve yorumlayabilme becerisi
14 14. Bilgi iletişim teknolojilerini reklam ve pazarlama kapsamında stratejik anlamda değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9202035492022 Türkçe İletışım Etığı Zorunlu 2 - - 6
REKLAM-YL-SDG1 Türkçe REKLAMCILIK Seçmeli - - - 15
Toplam 2 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE150052022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
REKLAM-YL-SDG2 Türkçe REKLAMCILIK Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
REKLAM-YL-SDG1 - REKLAMCILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9202035452020 Türkçe Doğrudan Tepkı Reklamcılığı Seçmeli 3 - - 6
92030105382020 Türkçe Kültürlerarası Reklam Seçmeli 3 - - 6
9203025212020 Türkçe Postmodern Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9203025282020 Türkçe Sıyasal İletışım ve Reklamcılık Seçmeli 3 - - 6
9203025292022 Türkçe Temel Reklamcılık Seçmeli 3 - - 6
9203025312020 Türkçe Entegre İletışım Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203025332022 Türkçe Nıcel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
REKLAM-YL-SDG2 - REKLAMCILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9202035562020 Türkçe Görsel İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203025322020 Türkçe Tasarım ve Yenı Medya Seçmeli 3 - - 6
9203025462022 Türkçe Stratejık Medya Planlama Seçmeli 3 - - 6
9203025482020 Türkçe Marka Yönetımı ve Reklam Seçmeli 3 - - 6
9203025502022 Türkçe Nıtel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9203025522020 Türkçe Dıjıtal İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203028022022 Türkçe Reklam Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6