GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Moda Tasarımı - Moda Tasarımı ve Yönetimi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Moda Tasarımı ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 yılında öğrenime başlamıştır.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara "Moda Tasarımı ve Yönetimi" alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek Lisans

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Moda Tasarımı ve Yönetimi yüksek lisans programı giyim sektöründe modaya yön verecek giysi tasarımı, tasarım giyim ürünlerinin üretiminin sağlanması, ticari koleksiyon hazırlanması, marka oluşturma, marka yönetimi, sektörde müşteri ilişkileri, moda ve yönetimi, ergonomi, tasarım hukuku, bilgisayarlı giysi tasarımı konuları ile ilgili alanları kapsamaktadır. Bu program moda tasarımı, giyim üretimi ve yönetimi ile ilgili bilim dallarını içermektedir.

Mezunlarımız; – Moda evlerinde – Tekstil ve Hazır giyim işletmelerinin tasarım, ürün geliştirme, modelhane, ihracat, pazarlama, marka yönetimi ve müşteri ilişkileri bölümlerinde – Baskı Atölyelerinin tasarım bölümlerinde – İlgili Bakanlıklar nezdinde ürün ve kostüm tasarımı yapılan kurumlarda – Akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde – Görsel sunum ve tasarım uzmanı olarak mağazalarda – Moda editörü olarak moda dergilerinde – Moda fotoğraf stüdyolarında – Trend, imaj ve stil danışmanı olarak ilgili sektörlerde – Kostüm ve aksesuar tasarımcısı olarak tiyatro, sinema ve televizyon sektörlerinde ve – Kendi markalarını yaratarak bireysel girişim ile açtıkları işyerlerinde çalışabileceklerdir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Tam Zamanlı

BÖLÜM BAŞKANI : Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ : Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ Öğr.Gör.Dr. Özlem KURTOĞLU NECEF İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü 35100 Bornova–İzmir TELEFON NUMARASI : 0.232.342 57 82 FAKS NUMARASI : 0.232.342 57 83 E–POSTA : modatasarim@mail.ege.edu.tr ece.nuket.ondogan@ege.edu.tr arzu.senkilic@ege.edu.tr ozlem.kurtoglu@ege.edu.tr

Yüksekokulumuz bünyesinde; – Bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı; Bilgisayar Destekli Tasarım laboratuvarı – Moda tasarım stüdyosu derslerinin yürütüldüğü içinde prova mankenleri bulunan; Drapaj Atölyesi – Giysi üretiminin gerçekleştirildiği; Dikim Atölyesi – Giysi kalıplarının hazırlandığı; Kalıp Hazırlama Atölyesi – Temel sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği; Temel Sanat Atölyesi ile – Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının uygulanabileceği; Süsleme Atölyesi – Moda fotoğrafçılığı eğitimlerinin yapılacağı; Fotoğraf Atölyesi – Derslikler yer almaktadır. Atölyelerde her öğrencinin birebir çalışabileceği, bilgisayar, dikiş makinesi, çizim masaları ile alet ve ekipmanları mevcuttur. Yüksekokul laboratuvar ve atölyelerinde öğrencilerin kullanımına sunulan makine, alet ve ekipmanlar; – Bilgisayar (30 adet) – Plotter (1 adet) – Digitizer (1 adet) – Teknik Çizim Masaları (60 adet) – Şövale (30 adet) – Barkovizyon ve barkovizyon perdesi (8 adet) – Düz Dikiş Makinesi (20 adet) – Nakış Makinesi (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (4 iplik) (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (3 iplik) (1 adet) – Reçme Dikiş Makinesi (1 adet) – Ultrasonik Dikiş Makinesi (1 adet) – Çift Paskaralı Ütü (1 adet) – Serim ve Kesim Masası (1 adet) – Yuvarlak Bıçak (1 adet) – Prova Mankenleri (30 adet) – Ayarlanabilir Prova Mankenleri (5 adet) – Dolu Takım Arabası (1 adet)’dır.


Program Çıktıları

1 Moda Tasarımı ile ilgili ileri düzeyde bilgi birikimi edinme
2 Moda ve hazır giyim sektöründe özgün tasarımlar oluşturabilme
3 Moda ve hazır giyim sektöründe tasarım, malzeme seçimi ve üretim biçimleri konusunda hakimiyet ve uygulama becerisi edinme
4 Moda tasarım için gerekli alet, ekipman ve makineleri tanıma ve kullanabilme becerisi edinme
5 Moda tasarımı için gerekli bilgisayarlı tasarım programlarını kullanabilme becerisi edinme
6 Marka yaratma ve pazarlama sürecini yönetebilme becerisi edinme
7 Yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerisi edinme
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi
9 Moda tasarımcısının mesleki hakları, sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilme, bağımsız karar verebilme, fikirlerini ifade edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9234015002020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
MOD.TAS.YÖN.TYL.SDG1 Türkçe Moda Tasarımı ve Yönetımı Tezlı Yüksek Lısans Seçmelı Ders Grubu 1 Seçmeli 3 - - 30
Toplam 6 0 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE340152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
MOD.TAS.YÖN.TYL.SDG2 Türkçe Moda Tasarımı ve Yönetımı Tezlı Yüksek Lısans Seçmelı Ders Grubu 2 Seçmeli 3 - - -
Toplam 3 0 0 6
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
MOD.TAS.YÖN.TYL.SDG1 - Moda Tasarımı ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Seçmeli Ders Grubu 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9234015032019 Türkçe Moda Koleksıyonu Hazırlama ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9234015052020 Türkçe Moda TRend Analızı Seçmeli 3 - - 6
9234015072019 Türkçe Sürdürülebılır Moda Seçmeli 3 - - 6
9234015092019 Türkçe Gıysıyı Vücuda Uyumlama Sürecınde İlerı Kalıp Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9234015152019 Türkçe Tasarımda İş Planı Hazırlama Seçmeli 3 - - 6
9234015192020 Türkçe Hazır Gıyımde Modern Üretım Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9234015232021 Türkçe Kalıp Tasarımında Bılgısayar Desteklı Teknolojılerın Kullanımı Seçmeli 3 - - 6
9234015252021 Türkçe Moda Tasarımında Grafık Tasarım Stüdyosu Seçmeli 3 - - 6
9234015272020 Türkçe Modada Küresel Marka Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9234015292020 Türkçe Moda Tasarımında Folklorık Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
MOD.TAS.YÖN.TYL.SDG2 - Moda Tasarımı ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Seçmeli Ders Grubu 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9234015022021 Türkçe Moda Endüstrısınde Tıcarı Koleksıyon Hazırlama Seçmeli 3 - - 6
9234015062019 Türkçe Tasarım Malıyetlendırme Seçmeli 3 - - 6
9234015102019 Türkçe Moda Pazarlamada Yenı Trendler Seçmeli 3 - - 6
9234015112021 Türkçe Model Tasarımında Tanıtım Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9234015142021 Türkçe Moda Tasarımında Grafık Anımasyon Stüdyosu Seçmeli 3 - - 6
9234015182019 Türkçe Alternatıf Gıysı Bırleştırme Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9234015202019 Türkçe İlerı Drapaj Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9234015212019 Türkçe Moda Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 8
9234015222020 Türkçe Moda Tasarımında Etnografık Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
9234015242020 Türkçe Moda ve Ürün Fotoğrafçılığı Seçmeli 3 - - 6
9234015282020 Türkçe Gıyılebılır Teknolojı ve Moda Seçmeli 3 - - 6
9234015302021 Türkçe Model Uygulamada Bılgısayar Desteklı Teknolojılerın Kullanımı Seçmeli 3 - - 6
9234015322023 Türkçe Moda Tasarımında Kalıte Kontrol, Sertıfıkasyon ve Patantleme Seçmeli 3 - - 6