GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Güneş Enerjisi - Enerji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 1978 yılından bu yana yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal) ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan bir araştırma enstitüsüdür.

Mezun öğrencilerimize ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Bu programda yenilenebilir enerji alanında tezli yüksek lisans eğitimi verilmekte olup mezuniyet sonrası istenirse doktora eğitimine devam edilebilmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli çalışan. Üniversite ve araştırma enstitülerinde yenilenebilir enerji alanında araştırmacı ve akademik personel. Kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yenilenebilir enerji alanında danışman.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Dönem içinde derslerde bir Ara Sınav bir de Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam iki sınav uygulanır. Derslerin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ara Sınav`ın %40`ı ve Yarıyıl Sonu Sınavı`nın %60`ı ortalamayı belirler. Dersten başarılı sayılmak için ortalamanın en az 70 olması gerekir. Ayrıca bazı derslerde araştırma ve uygulama projeleri ile de ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

ENSTİTÜ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir Tel: +90.232.311-1234 Faks: +90.232.388-6027 E-posta: gunesens@mail.ege.edu.tr ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Günnur KOÇAR Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir Tel: +90.232.311-1234 Faks: +90.232.388-6027 E-posta: gunnur.kocar@ege.edu.tr

Yenilenebilir enerjinin her alanında araştırma laboratuvarları ile deneysel çalışma ve uygulama geliştirme altyapısına sahiptir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile işbirliğinde projeler yürütülmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak yenilenebilir enerji alanında karşılaşılan problemleri tanımlamada, modellemede ve çözümlemede yaratıcılık becerisi ve yeteneği kazanabilme
2 Verileri çözümleme, deney tasarlama, planlama yapma ve elde edilen sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme
3 Yenilenebilir enerji uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
4 Enerji alanına giren en az bir konuda uzman olmak şartıyla yenilenebilir enerjiler alanlarında genel ve temel bilgilere sahip olabilme
5 Yenilenebilir enerji ile ilgili literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
6 Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında, ulusal ve uluslararası enerji sorununa sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiler açısından bakabilme ve çözüm üretebilme
7 Bireysel çalışma, bağımsız davranma ve inisiyatif kullanmanın yanı sıra disiplin içi ve disiplinler arası koordinasyona katılarak takım çalışması yapabilme, fikirlerini sözlü ve yazılı olarak, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105035092019 Türkçe Enerjı Dönüşüm Sıstemlerıne Gırış Zorunlu 3 - - 8
FENETKCOK2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
GÜN-SG-YL-G Türkçe Güneş Enerjısı Seçmelı Grubu YL Güz Seçmeli - - - 16
Toplam 5 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105035092019 Türkçe Enerjı Dönüşüm Sıstemlerıne Gırış Zorunlu 3 - - 8
FENYLSEM Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
GÜN-SG-YL-B Türkçe Güneş Enerjısı Seçmelı Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
GÜN-SG-YL-G - Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105035112013 Türkçe Güneş Isıl Sıstemlerın Tasarım Prensıplerı I Seçmeli 3 - - 8
9105035192013 Türkçe Sanayıde Sürdürülebılır Üretım I Seçmeli 3 - - 8
9105035292008 Türkçe Laboratuvar Teknıklerı Seçmeli 3 - - 8
9105035312009 Türkçe Yapı Tayınınde Kromatografık Ayırma Teknıklerı Seçmeli 3 - - 8
9105035372010 Türkçe Organık Bıleşıklerın Fotodegradasyon Mekanızmaları - I Seçmeli 3 - - 8
9105035512019 Türkçe Isıl Sıstemlerın Analızı Seçmeli 3 - - 8
9105035612010 Türkçe Spektroskopık Yöntemlerle Yapısal Tanımlama I Seçmeli 3 - - 8
9105035692018 Türkçe Enerjı Yatırım Projelerının Değerlendırılmesı Seçmeli 3 - - 8
9105035712020 Türkçe Güneş Enerjılı Kurutma Teknolojısı Seçmeli 3 - - 8
9105035872016 Türkçe Spektroskopık Yöntemlerle Yapısal Tanımlama Uygulaması I Seçmeli 3 - - 8
9105035932016 Türkçe Anorganık Nanoparçacıklar ve Yarııletken Kuantum Noktalara Gırış Seçmeli 3 - - 8
9105035952019 Türkçe Yenılenebılır Enerjıye Gırış Seçmeli 3 - - 8
9105035972014 Türkçe Esnek ve Hafıf Yenı Nesıl Polımer Güneş Hücrelerı Seçmeli 3 - - 8
GÜN-SG-YL-B - Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105035122012 Türkçe Güneş Isıl Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105035202013 Türkçe Güneş Isıl Sıstemlerın Tasarım Prensıplerı II Seçmeli 3 - - 8
9105035222013 Türkçe Sanayıde Sürdürülebılır Üretım II Seçmeli 3 - - 8
9105035282014 Türkçe Güneş Işınımlı Kımyasal Üretım Seçmeli 3 - - 8
9105035392014 Türkçe Hıdrojen Enerjısı ve Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 8
9105035422019 Türkçe Yenılenebılır Enerjı Sıstemlerının Yaşam Döngüsü Analızı Seçmeli 3 - - 8
9105035432014 Türkçe Fullerenler, Karbon Nanotüpler ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105035442010 Türkçe Spektroskopık Yöntemlerle Yapısal Tanımlama II Seçmeli 3 - - 8
9105035462016 İngilizce Solar Coolıng Seçmeli 3 - - 8
9105035782010 Türkçe Anorganık Nanoparçacıkların Fotovoltaık Sıstemlerde Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105035922011 Türkçe Güneş Işınımlı Fotofızık-Fotokımya'ya Gırış Uygulama Seçmeli 3 - - 8
9105037102021 İngilizce Lıfe Cycle Assessment of Renewable Energy Systems Seçmeli 3 - - 8