GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Yönetimi Bilimleri - - Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı 1994 yılında kurulmuş, 1997 yılında eğitime başlamıştır.

Bilim uzmanı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor yönetim bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak ve onları bir lider olarak yetişmelerine yönelik bir eğitim programı yürütülmektedir.

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve, fitness merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program başkanı-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.

Ege Üniversitesi kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Spor organizasyonlarının yönetiminde stratejik yaklaşıma odaklanabilmek,
2 Geniş ve entegre işletme fonksiyonları bilgilerini etkin olarak kullanabilmek,
3 Özel ve kamusal alandaki sorunlu konuların çözümünde sosyal sorumluluğa sahip olmak,
4 Spor endüstrisinin etik ve yasal unsurlarını kavramak,
5 Problem çözme ve kritik düşünme becerilerine sahip olmak,
6 Spor organizasyonlarında ve gruplara liderlik edebilmeleri için gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak,
7 Strateji oluşturma ve uygulama becerilerine sahip olmak,
8 Küresel çevrenin spor organizasyonlarının uygulamaları üzerindeki önemini anlamak
9 Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305035122016 Türkçe Spor Yönetiminde Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
9305035272010 Türkçe Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
930503SEÇ.YL1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305035242015 Türkçe Spor Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 - - 6
9305035342015 Türkçe Spor Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 - - 6
930503SEÇ.YL2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
930503SEÇ.YL1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305035022015 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Spor Seçmeli 3 - - 6
9305035042015 Türkçe Spor Politikaları Seçmeli 3 - - 6
9305035072015 Türkçe Spor ve Medya Seçmeli 3 - - 6
9305035082015 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035092015 Türkçe Spor Turizmi Seçmeli 3 - - 6
9305035152015 Türkçe Spor Organizasyonlarında Halkla İlişkiler Seçmeli 3 - - 6
9305035212015 Türkçe Sporda Yarışma ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035222015 Türkçe Sporda Tüketici Davranışı Seçmeli 3 - - 6
9305035232010 Türkçe Spor Organizasyonlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9305035282015 Türkçe Spor, Toplum ve Kültür Seçmeli 3 - - 6
9305035302015 Türkçe Spor Örgütlerinde Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035312015 Türkçe Spor Yönetim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 - - 6
9305035322015 Türkçe Spor Organizasyonlarında Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
930503SEÇ.YL2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305035022015 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Spor Seçmeli 3 - - 6
9305035042015 Türkçe Spor Politikaları Seçmeli 3 - - 6
9305035072015 Türkçe Spor ve Medya Seçmeli 3 - - 6
9305035082015 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035092015 Türkçe Spor Turizmi Seçmeli 3 - - 6
9305035152015 Türkçe Spor Organizasyonlarında Halkla İlişkiler Seçmeli 3 - - 6
9305035212015 Türkçe Sporda Yarışma ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035222015 Türkçe Sporda Tüketici Davranışı Seçmeli 3 - - 6
9305035232010 Türkçe Spor Organizasyonlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9305035282015 Türkçe Spor, Toplum ve Kültür Seçmeli 3 - - 6
9305035302015 Türkçe Spor Örgütlerinde Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9305035312015 Türkçe Spor Yönetim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 - - 6
9305035322015 Türkçe Spor Organizasyonlarında Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 6