GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kişilerarası İletişim - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010-2011 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans programı ile özel ve kamu sektörüne, aynı zamanda akademik anlamda, iletişim ve kişilerarası iletişim alanlarında öğrencilerin yetkin hale gelmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kişilerarası İletişim” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0414 – Marketing and Advertising- Public Relations

Yüksek lisans (TYYÇ – 7, EQF-LLL-7)

Yüksek lisans programına, yazılı bilimsel sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı sınav ve mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan, ÖSYM’nin YDS sınavından en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından hazırlanan yazılı bilimsel sınava alınır. Bu sınavdan en az 50 puan alan adaylar mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların yazılı bilimsel değerlendirme sınav notunun en az 50, mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program her dönemde toplam 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az beş adet ders (2. Yarıyılda seminer dersi dahil) ve tez aşamasında tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi (4 dönemde) 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersleri de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 30 AKTS’lik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Program profili akademik araştırma ve profesyonel yaşama hazırlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik biçimde kişilerarası ve kurumsal iletişim alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip, sosyal yaşam ve iş çevreleriyle uyumlu, duyarlı, temsil yeteneğini ve etik değerleri taşıyan, iletiyi/iletileri yapıcı biçimde alan, değerlendirebilen ve yönetebilen iletişimciler olarak belirlenmiştir.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir; yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezun olmak için bir dönemde en az 30 AKTS'lik 5 adet ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dahil) alınmalı ve toplamda (ders ve tez aşaması dahil) 120 AKTS kredisi toplanmalıdır.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Demet GÜRÜZ ( Program Başkanı) demet.guruz@ege.edu.tr 0232-311 1851 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans programında dersler 3 profesör, 1 doçent ve üniversitenin program ile ilgili bilim dallarından 1 doktor öğretim üyesi, 1 doçent misafir öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, iletişim, kişilerarası iletişim, halkla ilişkiler, psikoloji ve sosyoloji bilim dallarında uzmanlıklarını kazanmışlardır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir.


Program Çıktıları

1 İletişim bilimi, yönetim bilimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, araştırma, kültürel çalışmalar vb. alanlarındaki çalışmaları ve görüşleri analiz edebilme, bu alanlar arasında ilişki kurabilme ve ilgili alana uyarlayabilme
2 İçsel iletişim, kişilerarası iletişim, kurumsal iletişim alanına ilişkin kuramsal bilgi, yöntem ve becerilerini kullanarak akademik çözümlemeler yapabilme, sözlü, sözsüz, yazılı vb. ifade ve iletişim biçimlerini tartışabilme
3 İletişim sürecinde bulunan kişileri tanıma, kişilere ve ilişkilere yönelik psikolojik, sosyolojik ve iletişimsel çözümlemeler yapabilme, yakın ilişkileri (aile, arkadaşlık, çocuk, aşk vb.) analiz edebilme ve çözümleyebilme, kişisel imaj oluşturabilme, yönetebilme ve toplumsal ilişkilere yansıtabilme
4 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları iletişim alanında kullanabilme
5 Profesyonel yaşamda ilişki yönetimi süreçlerini tanımlama, modelleme, analiz edebilme ve tasarlayabilme
6 Kamu ve özel kurumlarda protokol düzeni, formel iletişim biçim ve kanallarına ilişkin kavrayış geliştirebilme ve süreci tasarlayabilme
7 Kişilerarası ve profesyonel ilişki boyutlarında duygusal farkındalık, duygu iletişimi, duygu yönetimi ve duygusal okuryazarlık bilinci geliştirebilme
8 Sosyal ve profesyonel yaşamda karşılaşılabilecek iletişim problemlerine ilişkin görüş ve çözüm önerilerini analiz edebilme ve tartışabilme
9 Farklılıklara ilişkin duyarlılık ve farkındalık geliştirebilme ve analiz edebilme
10 Sosyal ve profesyonel yaşamda yönetsel davranış ve karar verme biçimlerini ilgili alana uygulayabilme
11 Kişilerarası iletişimde farklılıkları (cinsiyet, yaş, kültür, kişilik vb.) tanımlayabilme,
12 Öz farkındalık ve içsel motivasyon sağlayabilme,
13 Bilimsel yazım kurallarına hakim olma, akademik değerlendirme ve üretim yapabilme
14 Etkin takım çalışması sergileyebilme, karar verme ve inisiyatif kullanma, problem çözme, empatik iletişim ve liderlik becerisi kazanabilme
15 Meslek etik ilkelerinin farkında oluş ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203095202020 Türkçe Nıcel ve Nıtel Araştırma Yöntemlerı (E) Zorunlu 3 - - 6
HALK-KİŞİ-YL-SDG1 Türkçe KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170252022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
HALK-KİŞİLER-YL-SDG2 Türkçe KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli - - - 16
Toplam 0 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
HALK-KİŞİ-YL-SDG1 - KİŞİLERARASI İLETİŞİM
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203075012020 Türkçe Kışılerarası İletışım Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203075052020 Türkçe Kışısel Değışım ve Gelışım Seçmeli 3 - - 6
9203075072020 Türkçe Sözlü ve Sözsüz İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203075092020 Türkçe Kültür ve Toplumsal Cınsıyet Seçmeli 3 - - 6
9203075102020 Türkçe Kışılerarası İletışım Yeterlılığı Seçmeli 3 - - 6
9203075112020 Türkçe Sunum ve Toplantı Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9203075132020 Türkçe Duygular ve İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203075192020 Türkçe Protokol İletışımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203075232022 Türkçe Çoklu Zeka Kuramı Seçmeli 3 - - 6
HALK-KİŞİLER-YL-SDG2 - KİŞİLERARASI İLETİŞİM
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203075022020 Türkçe İkna Kuramları Seçmeli 3 - - 6
9203075042020 Türkçe Kışısel Marka Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203075062020 Türkçe Lıderlık ve Takımdaşlık Seçmeli 3 - - 6
9203075122020 Türkçe Yakın İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203075142020 Türkçe Kışılerarası İletışımın Psıkolojık Dınamıklerı Seçmeli 3 - - 6
9203075162020 Türkçe Profesyonel İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203075172020 Türkçe İzlenım Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203075202020 Türkçe Farklılık ve Yetenek Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203075212022 Türkçe Yazılı İletışım Seçmeli 3 - - 6