GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1985 yılında eğitime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0414 Pazarlama ve Reklam

Yüksek Lisans (TYYÇ-7, EQF-LLL 7)

Yüksek lisans programına, yazılı sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde son beş yıl içerisinde alınmış 55 ve üzeri ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puana sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yabancı dil ve ALES ile ilgili yeterli puana ve bu çerçevede gerekli belgelere sahip olan adaylar başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Adaylar, oluşturulan yüksek lisans sınav jürisi tarafından yazılı sınava alınır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notu, 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz. Yerleştirme puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i, yazılı bilimsel değerlendirme notunun %15’i ve mülakat değerlendirme notunun %10’unun toplamıdır. yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar, puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın bazı derslerini lisans kademesinde Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisans programı, halkla ilişkiler alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek için eğitim verilen bir programdır.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda veya araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir, yazılı sınav ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları halinde bu programlara kabul edilebilirler.

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Toplamda 21-30 Yerel Kredi arasında olmalı, en az 7 adet ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dahil) ve 120 AKTS kredisinden oluşur.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR Prof. Dr. Evrim Pelin Baytekin (Program Başkanı) e-posta: pelin.baytekin@ege.edu.tr Telefon: (0) 232 311 37 40

Programın bağlı olduğu birimde 4 Prof., 2 Doç., 2 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır. Bölüm tarafından sempozyum, söyleşi vb. akademik etkinlikler düzenlenmekte, fakültede HİT Atölyesi, bilgisayar laboratuvarı vb. gibi imkanlar bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi/siyasal iletişim, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmaları halkla ilişkiler disiplininde kullanabilme
2 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik halkla ilişkiler yönetim sürecini gerçekleştirebilme
3 Halkla ilişkiler ve tanıtım kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme
4 Halka ilişkiler ve tanıtım disiplinine ilişkin tarihsel sürece ve kuramsal altyapıya hâkim olabilme
5 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
6 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme
7 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, girişimcilik, sosyal inovasyon, yaş ve jenerasyon, yönetişim, kentlilik bilinci, müzakere vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
8 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
9 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
10 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
11 Bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin kavramsal bilgiye sahibi olabilme, toplumsal yansımalarını okuyabilme ve bu bilgileri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kullanabilme,
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
13 Bilimsel yazım kurallarına hâkim olabilme ve bunlar çerçevesinde akademik üretim yapabilme
14 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
15 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
16 Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme ve halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olarak alanı eleştirel kuram açısından değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203055012020 Türkçe Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
HALK-TANITIM-YL-SDG1 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER TANITIM Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170452022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
HALK-TANITIM-YLSDG2 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Seçmeli - - - 16
Toplam 0 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
HALK-TANITIM-YL-SDG1 - HALKLA İLİŞKİLER TANITIM
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203055052020 Türkçe Küresel Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203055072020 Türkçe Dış Polıtıka, Kamuoyu ve Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203055232020 Türkçe Marka İletışımı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203057052020 Türkçe Yenı Medya, Kültür ve İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203057072020 Türkçe Kamu Dıplomasısı Seçmeli 3 - - 4
9203057092020 Türkçe Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebılırlık Seçmeli 3 - - 6
9203057112020 Türkçe Yaş ve Jenerasyon Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9203057132020 Türkçe Nıcel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9203057152020 Türkçe Etkınlık Pazarlaması Seçmeli 3 - - 6
HALK-TANITIM-YLSDG2 - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203055042020 Türkçe Medya İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6
9203055062020 Türkçe Yönetışım ve Kamu Kurumlarında Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203055142020 Türkçe Türkıye'nın Uluslararası İmajı Seçmeli 3 - - 6
9203055162020 Türkçe Müşterı Memnunıyetının Ölçümlenmesı Seçmeli 3 - - 6
9203055182020 Türkçe Sosyal Medya Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203057022020 Türkçe Sıyasal İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203057042020 Türkçe Gündem Yönetımı Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9203057062020 Türkçe Kentlılık Bılıncı ve Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203057102020 Türkçe Demokrası Kültürü Seçmeli 3 - - 6
9203057142020 Türkçe İlışkısel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9203057162020 Türkçe Üçüncü Sektör ve Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203057202020 Türkçe Nıtel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9203085162020 Türkçe Halkla İlışkıler Eleştırılerı Seçmeli 3 - - 6