GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Halk Bilimi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulmuş olan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Halk Bilimi ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Türk Halk Bilimi uzmanlığı.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Programda; Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların halk bilgisi ürünlerinin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, tarih boyunca var olan ilişkileri aydınlatmayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.

Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında alanla ilgili eğitim verebilirler. Örneğin; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında Sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü ve müzelerde görev yapabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ayrıca her desrten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere, geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminerler öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin ara sınav ve final sınavıyla yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40`ı ile final sınavının %60`ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilmesi için Yüksek Lisansta en az 70 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ, metin.ekici@ege.edu.tr, mekici@yahoo.com Tel: 0 232 343 49 22- 4723 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Pınar FEDAKAR, pdonmez41@hotmail.com, pinar.fedakar@ege.edu.tr Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 – Bornova - İZMİR Tel: 0 232 343 4922- 4725

Enstitümüzde, öğrencilerin araştırmada kullanabileceği özel bir referans kütüphanesi "Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi" mevcuttur. Bunun yanında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü`nde verilmekte olan Rusça, Çince ve Yunanca kurslarından yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.
2 Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
3 Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
4 Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
5 Mezunlar, yaptığı özgün akademik çalışmalarla Halk Bilimi disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
6 Mezunlar, Türk Halk Bilimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
7 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
8 Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.
9 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
10 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015302020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
TDA-H.BİLİMİ-YL-SDG1 Türkçe TDA-TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE210552022 Türkçe Türk Halk Bılımınde Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TDA-H.BİLİMİ-YL-SDG2 Türkçe TDA-TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TDA-H.BİLİMİ-YL-SDG1 - TDA-TÜRK HALK BİLİMİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015192021 Türkçe Halk Bılımı Teorılerı I (Kavramlar ve Tanımlar) Seçmeli 3 - - 6
9205015202021 Türkçe Türk Halk Edebıyatında Tasavvuf I (Kavramlar ve Tanımlar) Seçmeli 3 - - 6
9205015392021 Türkçe Göçmen Folkloru I (İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205036272021 Türkçe Türk Dünyasında Çocuk Folkloru I (Kafkasya ve Orta Asya) Seçmeli 3 - - 6
9205052352021 Türkçe Türk Dünyasında Yemek Kültürü I (Tören Yemeklerı, İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205055232021 Türkçe Türk Mıtolojısı I (Kavramlar, Tanımlar ve Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9205055412021 Türkçe Osmanlıca Metınler I (Temel Bılgıler, Basıt Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9205055452021 Türkçe Balkan Türklerı Folkloru I (İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205055492021 Türkçe Saha Yakut Folkloru I (Kavramlar ve Tanımlar) Seçmeli 3 - - 6
9205055512021 Türkçe Orta Asya Türk Folkloru I (İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205055532021 Türkçe Kültürel Mıras I (Kültürel Mıras Sözleşmelerı) Seçmeli 3 - - 6
9205055572023 Türkçe Türk Dünyası’nda Âşıklık Geleneğı I (Tanımlar ve Kavramlar) Seçmeli 3 - - 6
TDA-H.BİLİMİ-YL-SDG2 - TDA-TÜRK HALK BİLİMİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015322021 Türkçe Halk Bılımı Teorılerı II (Kuramlar ve Yöntemler) Seçmeli 3 - - 6
9205015362021 Türkçe Göçmen Folkloru II (Geçış Dönemlerı) Seçmeli 3 - - 6
9205015432021 Türkçe Türk Dünyasında Çocuk Folkloru II (Balkanlar) Seçmeli 3 - - 6
9205015532021 Türkçe Türk Dünyasında Yemek Kültürü II (Sözlü Anlatmalar ve Mutfak Kültürü) Seçmeli 3 - - 6
9205055242021 Türkçe Türk Mıtolojısı II (Kuramlar ve Yöntemler) Seçmeli 3 - - 6
9205055382021 Türkçe Orta Asya Türk Folkloru II (Geçış Dönemlerı) Seçmeli 3 - - 6
9205055422021 Türkçe Osmanlıca Metınler II (Tarıhı Metınler ve El Yazmaları) Seçmeli 3 - - 6
9205055482021 Türkçe Balkan Türklerı Folkloru II (Geçış Dönemlerı) Seçmeli 3 - - 6
9205055502021 Türkçe Saha Yakut Folkloru II (İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205055542021 Türkçe Kültürel Mıras II (SOKÜM Uygulamaları) Seçmeli 3 - - 6
9205055562021 Türkçe Türk Halk Edebıyatında Tasavvuf II (Metınler ve İncelemeler) Seçmeli 3 - - 6