GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kadın Çalışmaları - Kadın Çalışmaları - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Master

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kadın Çalışmaları ya da genel olarak cinsiyet çalışmaları (gender), biyolojik cinsel farklılıkların yanı sıra cinsiyetin toplumsal, kültürel, sanatsal, tarihsel ve daha pek çok görünümlerini konu edinen disiplinlerarası bir alandır. Bu alan, aynı zamanda mevcut akademik araştırma ve bilme tarzlarına yönelik eleştirel bir bakış açısını geliştirmektedir. Cinsiyet araştırmaları hem günümüz toplumlarına hem de geçmiş toplumlara yönelik olarak, cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak ele almakta, beşeri bilimlerin farklı disiplinlerini, sanatın ve edebiyatın çeşitli alanlarını bir araya getirmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, kadın ve cinsiyete ilişkin edinmiş oldukları bilgi ve becerileri tüm entellektüel gelişim süreçleri boyunca akademik çalışmalarına taşıyabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Ara sınav ve yıl sonu sınavına ilaveten seminer çalışmaları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Doç. Dr. Solmaz Zelyüt Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD Başk. Bornova / İZMİR

Kadın Çalışmaları farklı disiplinlerden pek çok öğretim üyesinden dersler alma imkanı sunan disiplinlerarası bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda üç profesör, üç doçent, üç yardımcı doçent olmak üzere dokuz öğretim üyesi bulunmaktadır Her yıl diğer ana bilim dalları ve bilim dallarındaki öğretim üyelerinden de yararlanılarak ders ve konu zenginliği sağlayabilme imkanına sahiptir. Dersler, Edebiyat Fakültesinin bütün ana bilim dallarının hizmetine açık olan Eğitim Destek Ünitesinde yapılmaktadır. Ortalama 10 kişilik olan bu sınıfların her birinde bilgisayar ve yansı cihazı vardır. Öğrencilere kampüs içerisinde merkez kütüphanenin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra LLP/Erasmus Programı ile anlaşmalı üniversitelerde araştırma yapma imkanı da mevcuttur.


Program Çıktıları

1 Kadın Çalışmaları alanının temel kavram ve yaklaşımlarının bilgisine sahip olabilme.
2 Kadın Çalışmaları ile ilgili yerli ve yabancı kaynakçayı takip edebilme
3 Kadın Çalışmaları programında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri hayata geçirebilme ve bu konulara hassasiyet geliştirebilme.
4 Kadın Çalışmaları alanında edinmiş olduğu birikimi daha sonraki doktora ve diğer akademik çalışmalarına aktarabilme.
5 Her türden akademik üretimde akademik araştırma yöntemlerine ve ethik kriterlere sadık kalma.
6 Cinsiyete ilişkin farklı kültür ve gelenekleri anlayabilme.
7 Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve bizzat kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olabilme.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 Cinsiyeti güç ilişkileri, dil, etnisite, ırk, cinsellik, sınıf, ulus, din, coğrafya, yaş gibi unsurlar ile kesiştiği noktalarda analiz edebilme.
10 Cinsiyetin sosyal, tarihsel, politik, dinsel, edebî, sanatsal görünümlerinin felsefî ardalanını tanıyabilme.
11 Feminizmin teorik ve pratik bir etkinlik olmak bakımından bilhassa çok çeşitliliğini öğrenme ve bu çokluk içerisinde eleştirel bir bakışla açık ve seçik bir kavrayışa doğru yol alabilme.
12 Kadın ve erkek türünün kültürel olarak belirlenen ve belirlenmeyen özelliklerine dair tespitte bulunmanın imkânı üzerine daimî bir refleksiyon geliştirebilme.
13 Özcü yaklaşımların tikellikleri gözardı eden toptancılığından sakınabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9207015102022 Türkçe Kadın Çalışmalarında Yöntem, Araştırma Teknıklerı ve Etık Zorunlu 3 - - 6
9207015632022 Türkçe Femınıst Teorıler I Zorunlu 3 - - 6
KADÇAL14-YL-SDG1 Türkçe KADÇAL14-YL-SDG1 Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9207015722017 Türkçe Femınıst Teorıler II Zorunlu 3 - - 6
92SE070152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
KADÇAL14-YL-SDG2 Türkçe KADÇAL14-YL-SDG2 Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 27
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
KADÇAL14-YL-SDG1 - KADÇAL14-YL-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9207015122019 Türkçe Türk Romanında Kadın Seçmeli 3 - - 8
9207015452022 Türkçe Toplumsal Cınsıyet ve Sanat Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9207015472022 Türkçe Çalışma Hayatında Çeşıtlılık Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9207015792007 Türkçe Ekofemınızm Seçmeli 3 - - 8
9207015852019 Türkçe Folklor ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 8
9207015852020 Türkçe Toplumsal Cınsıyet Rollerı Seçmeli 3 - - 8
9207015872019 Türkçe Kadın Ruh Sağlığı Seçmeli 3 - - 8
9207015882022 Türkçe Femınıst Coğrafya Seçmeli 3 - - 6
9207015992019 Türkçe Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cınsıyet Seçmeli 3 - - 8
9207015992020 Türkçe Erkeklık Çalışmaları Seçmeli 3 - - 8
KADÇAL14-YL-SDG2 - KADÇAL14-YL-SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9207015142016 Türkçe Toplumsal Cınsıyet ve Göç Seçmeli 3 - - 6
9207015362021 Türkçe Tarıhsel Süreçte Sanat ve Kadın Seçmeli 3 - - 6
9207015382022 Türkçe Erkeklık Çalışmaları ve Folklor Seçmeli 3 - - 6
9207015402022 Türkçe Gırışımcılık ve Toplumsal Cınsıyet Seçmeli - - - 6
9207015902008 Türkçe Karşılaştırmalı Kadın Edebıyatı Seçmeli 3 - - 6
9207015942019 Türkçe Türk Edebıyatında Kadın Tasvırlerı Seçmeli 3 - - 6
9207015972019 Türkçe Kadın ve Eğıtım Seçmeli 3 - - 6
9207015982014 Türkçe Türk ve Dünya Sınemasında Kadın Seçmeli 3 - - 6
9207015982019 Türkçe Toplumsal Cınsıyet ve Kadın Sağlığı Seçmeli 3 - - 6
9207016002022 Türkçe Kadın Sorununu Saptamanın Felsefı Araçları Seçmeli 3 - - 6
9207016022017 Türkçe Yenı Medya ve Dıjıtal Femınızm Seçmeli 3 - - 6
9207016042022 Türkçe Kadın ve Mekan Seçmeli 3 - - 6