GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kurumsal İletişim - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Kurumsal İletişim Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında eğitime başlamıştır. Kurumsal İletişim Yüksek Lisans programı ile hem sektörel hem akademik anlamda, Kurumsal İletişim konularında öğrencilerin donanımlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kurumsal İletişim” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0414 - Pazarlama ve Reklamcılık / Reklamcılık, tüketici davranışı, pazar araştırması, pazarlama, satış geliştirme, halkla ilişkiler

Yüksek lisans - TYYÇ-7 - EQF-LLL 7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kurumsal İletişim yüksek lisans programı, Kurumsal İletişim ve halkla ilişkiler alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, Kurumsal İletişim alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kurumsal iletişim süreçlerini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü Kurumsal İletişim uygulamacıları yetiştirmektir.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Beril A. Vural ( Program Başkanı) e-posta: beril.akinci@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1630 Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer ( Program Koordinatörü) e-posta: mujde.ker.dincer@ege.edu.tr Telefon:0(232) 311 3735. Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: aysen.temel@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 2223 Doç.Dr. Mine Yeniçeri ALEMDAR ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: mine.yeniceri@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 3736 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

Kurumsal İletişim Yüksek Lisans programında dersler 3 profesör ve 2 yardımcı doçent öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Öğrencilerin disipline yüksek lisans düzeyinde hâkim olabilmesi için, öğrenciler tarafından akademik nitelikte makale, sunum vb. çalışmalar yapılmaktadır. Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler gerek özel sektör veya kamu sektöründe kurumsal İletişim alanında görev yapabilmekte, gerek ise akademik platformda çalışmalarını sürdürebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Sosyal bilimlere ilişkin verileri analiz edip çözümleme ve bunları kurumsal iletişim süreçleriyle ilişkilendirme
2 Kurumsal iletişim süreçlerine ilişkin tarihsel gelişim ve kuramsal art alan bilgisine sahip olabilme
3 Kurumsal iletişimi kurum stratejilerine entegre ederek paydaş analizlerine dayanan, stratejik yönetim ve yönetişim sürecini gerçekleştirebilme
4 Kurumsal iletişimi bütünleşik pazarlama ekseninde stratejik olarak planlayıp yönetebilme
5 Kurumsal iletişimi örgütsel iletişim ekseninde stratejik olarak planlayıp yönetebilme
6 Kurumsal iletişimi yönetsel iletişim ekseninde stratejik olarak planlayıp yönetebilme
7 Kurumsal iletişimin tüm alanlarında proje geliştirebilme ve yönetebilme
8 Kurumsal iletişim kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme
9 Kurumsal, endüstriyel, ulusal veya uluslararası konu, olay ve sorunları takip ederek kurumsal mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme
10 Kurumsal iletişim alanındaki risk ve krizleri yönetebilme
11 Kurumsal itibar, kurumsal marka, kurum kültürü, kurum kimliği, kurumsal imaj, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal reklam, iletişim yönetimi, algı yönetimi, sosyal iletişim becerileri, personel iletişimi, motivasyon vb. kavramlara yönelik bir anlayış oluşturma
12 Kurumsal iletişim alanındaki medya ve teknikleri planlayıp kurumsal medya ilişkilerini yönetebilme
13 Dijital platformdaki yeni bilgi iletişim teknolojilerini kurumsal iletişim stratejileri doğrultusunda planlayıp yönetebilme
14 Kurumsal iletişimin tüm alanlarında sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturarak kurumsal çıktı ve amaçlara hizmet edebilme, kuruma katma değer sağlama
15 Kurumsal iletişim alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü tarayarak güncel verilere ulaşabilme
16 Kurumsal iletişimi mesleğin etik ilkeleri ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde planlayıp yönetebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203095072020 Türkçe Araştırma Yöntemlerı (E) Zorunlu 3 - - 6
SDG-1-KİP(TYL)-GÜZ Türkçe SDG-1(Kurumsal-İletışım-TYL)Güz Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170552022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
SDG-2-KİP(TYL)-BAHAR Türkçe SDG-2(Kurumsal-İletışım-TYL)Bahar Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
SDG-1-KİP(TYL)-GÜZ - SDG-1(Kurumsal-İletişim-TYL)Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203095012020 Türkçe Kurumsal İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203095032020 Türkçe İletışım Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095042020 Türkçe Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etık Seçmeli 3 - - 6
9203095052020 Türkçe Kurumsal Marka Yöntemı Seçmeli 3 - - 6
9203095092020 Türkçe Konu, Sorun, Paydaş Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095132020 Türkçe Kurum Kültürü ve Kımlık Seçmeli 3 - - 6
9203095152020 Türkçe Çalışanlarla İletışım ve Motıvasyon Seçmeli 3 - - 6
9203095172020 Türkçe Kışısel İmaj Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095212020 Türkçe Bütünleşık Pazarlama İletışımı Seçmeli 3 - - 6
SDG-2-KİP(TYL)-BAHAR - SDG-2(Kurumsal-İletişim-TYL)Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203095002020 Türkçe Kurumsal İtıbar Seçmeli 3 - - 6
9203095022020 Türkçe Kurumsal Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095062020 Türkçe İşyerınde Sosyal İletışım Becerılerı Seçmeli 3 - - 6
9203095082020 Türkçe Dıjıtal Platformda Kurumsal İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203095102020 Türkçe Kurumsal İmaj Seçmeli 3 - - 6
9203095112020 Türkçe İletışım Kuramları Seçmeli 3 - - 6
9203095122020 Türkçe Algı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095142020 Türkçe Kurumsal Reklam Seçmeli 3 - - 6
9203095162020 Türkçe Rısk ve Krız Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203095182020 Türkçe Stratejık Kurumsal Yönetışım Seçmeli 3 - - 6
9203095192020 Türkçe Kurumsal Medya İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6