GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Biyomühendislik - - Lisans


Program Tanıtımı

Biyomühendislik Bölümü, Türkiye’de ilk kez 2000 yılında, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Orta öğretim lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merkezi olarak yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan ve fakültemizde eğitim görmesi için yeterli puan türünü sağlayan öğrenciler merkezi sistem ile yerleştirilirler. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Biyomühendislik LİSANS Programı, Ege Üniversitesi’ne ait yönetmeliklerin gereklerini yerine getirerek programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Biyomühendislik Lisans Derecesi” ünvanı verilmekte, bu diploma İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta, diplomanın bu ünvana tanınan bütün yetkilerle birlikte alındığı diplomada belirtilmektedir. Biyomühendislik Programı örgün öğretim lisans programı olarak yürütülmekte, bölümün ikinci öğretim programı bulunmamaktadır.

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve 4 haftalık işyeri stajını tamamlayan mezunlar "Biyomühendislik alanında Lisans Diploması"derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Biyomühendislik lisans programının amacı, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında çok iyi temel bilgilere sahip, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerlere sahip biyomühendislerin yetiştirilmesi ve akademisyenlerin bilimsel hayata kazandırılmasıdır. Eğitim Planında, Matematik ve Temel Bilimler kategorisinde 73 AKTS (%30,4), Temel Mühendislik Bilimleri ile Mühendislik Meslek Eğitimi kategorisinde 113 AKTS (%47,1) ve Genel Mesleki Eğitim alanında 54 AKTS (%22,5) olmak üzere toplam 240 AKTS karşılığı ders bulunmaktadır. Eğitim planının ilk yılında, temel bilim dersleri, ikinci yılında temel bilim derslerinin yanı sıra temel mühendislik derslerine odaklanılmaktadır. Eğitim planının üçüncü yılında, daha çok mesleki alan dersleri üzerine yoğunlaşılmaya başlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler üçüncü yıl yaz dönemi staj programı kapsamında yapacakları staja ve mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Eğitim planının dördüncü yılında, mesleki alan dersleri özellikle teknik seçmeli derslerle desteklenmektedir. ‘Bitirme Tezi’ ile de öğrenciler mesleki alandaki yeterliliklerini gösterebilecekleri bir çalışma yapmaktadırlar. Bitirme Tezi, Laboratuvar uygulaması şeklinde ya da teorik olabilmektedir. ‘Bitirme Tezi’ ile de öğrenciler mesleki alandaki yeterliliklerini gösterebilecekleri bir çalışma yapmaktadırlar. Bitirme Tezi, Laboratuvar uygulaması şeklinde ya da teorik olabilmektedir Çift Ana Dal/Yan Dal Programları Disipliplinlerarası çalışmaları bir özdeğer olarak benimseyen Bölüm, 2006 yılından bu yana Kimya ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı yürütmektedir. Bu programların gerekliliklerini tamamlayan öğrencilere “Biyomühendislik Çift Ana Dal” ve “Biyomühendislik Yan Dal” diplomaları verilmektedir. Öğrenci Değişim Programları Biyomühendislik Bölümü Ege Üniversitesi içinde uluslararası ve ulusal öğrenci değişimi kapsamındaki faaliyetleri açısından da aktif bir Bölüm’dür ve öğrencilerinin bu tür eğitim- öğretim fırsatlarından yararlanabilmeleri için kurumsal bazda azami gayret sarf etmektedir. Ege Üniversitesi de 2003 yılında öğrenci hareketliliğinde pilot üniversite olarak başladığı bu deneyimini giderek artan bir ivme ile sürdürerek, “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” ve “Diploma Eki” konularında öncü çalışmalar yaparak, Türkiye’nin ilk Diploma Eki Etiketi’ne sahip iki üniversitesinden biri olmuştur. Üniversitemizde oluşturulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Bologna Süreci'nin daha yakından izlenerek üniversite bünyesinde düzenlenmesine çalışmaktadır. “ERASMUS Öğrenci Değişimi”, Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP=Lifelong Learning Program) kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. 2013-2018 yılları arasında ERASMUS+ Öğrenim hareketliliğinden lisans seviyesinde 18 öğrenci anlaşma yapılan ülkelere gitmiş ve en az bir dönemlerini karşılıksız hibe alarak okumuşlardır. ERASMUS+ Staj hareketliliği kapsamında yaz döneminde yurtdışında kabul aldığı herhangi bir enstitü, laboratuvar veya şirkette çalışmak üzere bölümümüzden hibe almaya hak kazanan öğrenci sayısı ise lisans seviyesinde 9 yüksek lisans seviyesinde 4'tür. Tüm öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde bir dönem geçirerek hem o ülkedeki üniversite yaşamı hakkında bilgi edinmiş hem de sosyal ve kültürel alışverişte bulunmuşlardır. Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. “Farabi Değişim Programı”; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen bir öğrenci değişim programıdır. Bu programda, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir başka yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanmaktadır. “IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)” Programı ile yaz stajları, yaklaşık 80 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Her yıl 4000’in üzerinde stajyer öğrencinin değişimini sağlamakta olan kar amacı gütmeyen bağımsız ve tarafsız bir öğrenci değişim organizasyonu olan IAESTE Programı ile Bölümden son 5 yılda 2016-2017 öğretim dönemi hariç her yıl ortalama 2 öğrenci yaz stajı için farklı ülkelere gitmiştir.

Mezunların işe girme oranı %85 civarındadır. Ocak 2017 itibariyle toplam 424 mezundan ulaşabildiklerimizden 157’si (%37) halen profesyonel iş hayatındadır. Mezunların %30 kadarı da lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler. Buna göre %45’i farklı ulusal kurum ve kuruluşlarda araştırmacı/akademisyen, % 49’u sanayi kuruluşları üretim veya Ar-Ge birimlerinde çalışmakta, %4’ü girişimci olarak kendi şirketini kurmuş, %2’si de uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların bir bölümü yurtiçinde (EÜ-Biyomühendislik; DEÜ-Tıbbi Biyoloji, Biyomedikal; İYTE-Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji; ODTÜ-Biyoteknoloji; İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik; Anadolu Üniv.-Biyoteknoloji; Marmara Üniv.-Biyomühendislik; Hacettepe Üniv.-Biyomühendislik; YTÜ-Biyomühendislik; Koç Üniv.-Biyomühendislik; Boğaziçi Üniv.-Biyomedikal Mühendislik vb.) ve yurtdışındaki farklı programlarda lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca, mezunların bir kısmı EÜ- Biyomühendislik, Yeditepe Üniv.-Genetik ve Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik ve Fırat Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde öğretim üyesi olarak; bir kısmı ise EÜ-Biyomühendislik, Marmara Üniv.-Biyomühendislik, İYTE-Kimya Mühendisliği, Fırat Üniv.-Biyomühendislik, İstanbul Medeniyet Üniv.-Biyomühendislik, Gaziosmanpaşa Üniv.-Biyomühendislik, Adnan Menderes Üniv.-Gıda Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.-Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü-Biyomühendislik, Arel Üniv.-Biyomedikal Mühendisliği, Ahi Evran Üniv.-Biyomühendislik ve Kırıkkale Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde araştırma görevlisi ya da uzman olarak istihdam edilmişlerdir. Geri kalan mezunlar da gıda (Mauri Maya San. A.Ş., Keskinoğlu A.Ş. vb.), tarım (Algen Biotechnology, Dikili Çiftlik A.Ş vb.), sağlık ve ilaç sektörlerinden (General Electrics Healthcare System – Penta Elektronik Medikal Sistemler, Ar-Es Danışmanlık, Clinical Research Associate, Siena Aşı Enstitüsü, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat ve Pazarlama A.Ş, Bilimsel Tıbbi Ürün Pazarlama Tic.Ltd. Şti., Sanovel vb.) çevre sektörüne (Opet Madeni Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş, Çevresel Kimya Biyodizel Üretim Şirketi vb.) kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde ve aşı üretim tesislerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca bazı mezunlar lisans düzeyinde almış oldukları eğitimi takiben girişimcilik yönünde atılımlarda bulunarak, kendi şirketlerini (Pikolab A.Ş. vb.) kurmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. M Bahattin TANYOLAÇ Erzene Mahallesi, Ege Ünv. No:180, 35040 Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 58 11 Faks: 0 232 311 58 80 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU Erzene Mahallesi, Ege Ünv. No:180, 35040 Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 58 11 Faks: 0 232 311 58 80

Biyomühendislik Bölümü, kadrolu olarak 12 profesör, 5 doçent, 3 doktoralı öğretim üyesi, 3 doktoralı öğretim görevlisi, 2 doktoralı araştırma görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 kadrolu öğretim üye ve elemanları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde Lisans ve Lisansüstü olmak üzere yaklaşık 350 öğrenci öğrenim görmektedir ve sınıfların sayısı öğrencilere derslerini yapmaları için yeterlidir. Her sınıfa bir derslik tahsis edilmesine olanak verecek şekilde 4 adet lisans dersliği, 5 adet lisans seçmeli dersleri için derslikler ve 6 adet lisansüstü derslik bulunmaktadır. Tüm sınıflarda yazı tahtası, projeksiyon cihazı, kablolu internet ve klima bulunmaktadır. Bu olanaklar, hem öğretim üyelerinin görsel uygulamalar yapması hem de öğrencilerin derslerde sunum yaparak, sözlü iletişim becerilerini geliştirmeleri için kullanılmaktadır. Ayrıca klimalı sınıflar özellikle sıcak havalarda derslerin rahat bir ortamda yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Lisans Eğitimine tahsis edilen 5 adet eğitim laboratuvarı bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü’nde “Biyo-Tabanlı Mikrosistemler ve Doku Mühendisliği” alanında Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı, Öncül Akışkan Teknolojiler Laboratuvarı, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı, Biyomedikal Uygulamalar Laboratuvarı ve Hayvan Hücre Mühendisliği ve Biyoproses Laboratuvarı; “Öncül Hücresel Teknolojiler ve Mühendislik” alanında Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı ve Rekombinant Teknolojiler Laboratuvarı; “Biyolojik Platformlar, Biyotasarım ve Dönüşüm Mühendisliği” alanında ise Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Laboratuvarı, Mikroalgal Teknolojiler Laboratuvarı, Mikroalgal Proses Laboratuvarı, Doğal Ürün Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı, Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Fungal Biyoteknoloji Laboratuvarı, NanoBiyoproses ve Proses Analitik Teknolojisi Laboratuvarı ve Biyoproses Laboratuvarı’nda araştırmalar yürütülmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Biyomühendislik disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yeni teknikler, araçlar ve süreçler geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya biyomühendislik araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Biyomühendislik disiplini içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı, disiplinlerarası etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; evrensel gelişmeleri takip edebilme becerisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Biyomühendislik disiplinine özgü uygulamaların ulusal gereksinimler ve öncelikler kapsamında evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
509001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
509001032002 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
509001042010 İngilizce MATHEMATICS I Zorunlu 4 1 - 6
509001052020 İngilizce PHYSICS I Zorunlu 3 2 - 5
509001062010 İngilizce CHEMISTRY I Zorunlu 2 2 - 5
509001072020 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
509001212020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
509001232021 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİKTE ETİK Zorunlu 1 - - 1
Toplam 21 5 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
509000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
509001092010 İngilizce MATHEMATICS II Zorunlu 4 1 - 6
509001112022 İngilizce CHEMISTRY II Zorunlu 2 - - -
509001122010 İngilizce ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 2 1 - 4
509001152020 Türkçe TEMEL LABORATUVAR Zorunlu - - 4 6
509001202022 İngilizce INTRODUCTION TO BIOENGINEERING Zorunlu 1 - - -
509001222022 İngilizce PHYSICS II Zorunlu 3 2 - 4
Toplam 16 4 4 24
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509002022016 Türkçe BİYOKİMYA Zorunlu 3 - - 4
509002062022 Türkçe HESAPLAMALI BİYOLOJİK VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 - - 3
509002072020 İngilizce FLUID MECHANICS Zorunlu 2 2 - 6
509002192004 Türkçe TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 - 6
509002232022 İngilizce MATHEMATICS III Zorunlu 3 1 - 6
509002252022 Türkçe PROSESLERDE KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 3 - - 4
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 16 5 0 29
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509002112020 İngilizce MOLECULAR BIOLOGY Zorunlu 2 1 - 4
509002122021 Türkçe MÜHENDİSLİK LABORATUVARI Zorunlu - - 3 5
509002142020 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu 4 - - 5
509002182022 İngilizce BIOMATERIALS Zorunlu 3 - - 4
509002202022 İngilizce BIOANALYTICAL INSTRUMENTATION Zorunlu 2 - - 3
509002222022 İngilizce MASS AND HEAT TRANSFER Zorunlu 4 - - 5
509002242022 İngilizce MİKROBİYOLOJİK SİSTEMLER Zorunlu 4 - - -
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 19 1 3 26
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509003132015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 - - 2
509003152022 Türkçe BİYOMÜH.LAB.I Zorunlu - - 6 4
509003212002 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 3
509003292022 İngilizce BIOMECHANICS Zorunlu 2 - - 3
509003312022 İngilizce BIOPROCESS ENGINEERING I Zorunlu 3 - - 4
509003332022 Türkçe HÜCRE VE DOKU MUHENDİSLİĞİ Zorunlu 4 - - 3
509003352022 Türkçe SİNYAL İŞLEME VE DEVRELER Zorunlu 2 - - -
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
TSCGRP5.YY Türkçe TEKNİK SEÇMELİ 5.YY Seçmeli 2 - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 15 0 6 22
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509003082010 İngilizce BIOTRANSPORT PHENOMENA Zorunlu 2 - - 3
509003102002 Türkçe GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
509003142020 Türkçe BİYOMÜH.LAB.II Zorunlu - - 4 3
509003212002 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 3
509003242022 İngilizce BIONANOSCIENCE AND BIONANOTECHNOLOGY Zorunlu 2 - - -
509003262022 İngilizce BIOPROCESS ENGINEERING II Zorunlu 4 - - 5
509003282022 İngilizce HESAPLAMALI DÜŞÜNME VE VERİ BİLİMİ Zorunlu 3 - - 3
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
TSCGRP.6YY Türkçe TEKNİK SEÇMELİ 6.YY Seçmeli 2 - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 16 0 4 24
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509004002018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 3
509004112021 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİK LAB.III Zorunlu - - 4 4
509004532012 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 - 5
509004732021 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN BİYOİNFORMATİK Zorunlu 2 1 - 3
509004952022 İngilizce BIOMEDICAL DEVICES AND BIOIMAGING Zorunlu 2 - - 3
509004972022 İngilizce ENGINEERING ECONOMICS Zorunlu 2 - - 3
509008472018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 4 - 6
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
TOSGRP.7.YY Türkçe TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY Seçmeli 2 - - 3
TSCGRP.7YY Türkçe TEKNİK SEÇMELİ 7.YY Seçmeli 2 - - 3
Toplam 11 10 4 33
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509004002018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 3
509004532012 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 - 5
509004542015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 - - 2
509004962022 Türkçe SİSTEMLER VE SENTETİK BİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
509004982022 İngilizce PROCESS DYNAMICS AND CONTROL Zorunlu 2 1 - 5
509008002018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 4 - 6
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
TOSGRP. Türkçe TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli 2 - - 3
TSCGRP Türkçe TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli 2 - - 6
Toplam 11 10 0 33
TSCGRP5.YY - TEKNİK SEÇMELİ 5.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509003392022 İngilizce IMMUNOLOJI Seçmeli 2 - - 3
509003412022 İngilizce BUSINESS PLAN FOR LIFE SCIENCES Seçmeli 2 - - 3
509003452022 İngilizce DNA DIZILEME TEKNIKLERI Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
TSCGRP.6YY - TEKNİK SEÇMELİ 6.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509003342022 İngilizce BUSINESS AND ACADEMIC ENGLISH Seçmeli 2 - - 2
509003382022 İngilizce GENOM SEVİYE MODELLER Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
TOSGRP.7.YY - TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BIL403 Türkçe PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
BIL407 Türkçe SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 - - 3
BIO403 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MTY401 Türkçe MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 3
TEK415 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
TSCGRP.7YY - TEKNİK SEÇMELİ 7.YY
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520906T11459 Türkçe ARCHAEA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
509004192003 Türkçe ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ VE GERİ KAZANIM Seçmeli 2 - - 3
509004212003 Türkçe BİTKİLERDE TRANSFORMASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
509004232003 Türkçe MİKROBİYAL FİZYOLOJİ (MİKROBİYAL METABOL Seçmeli 2 - - 3
509004332004 Türkçe ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ TEMEL ESASLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004652015 Türkçe BİYOBENZERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ Seçmeli 2 - - 3
509004672015 Türkçe ALTERNATİF BİR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK MİKROALG Seçmeli 2 - - 3
509004752021 İngilizce OPTIMIZATION IN ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
509004772021 İngilizce INTRODUCTION TO BIOCHEMICAL ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
509004792016 Türkçe MÜHENDİSLİKTE TASARIM VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 3
509004892019 Türkçe MOLEKÜLER MÜHENDİSLİK VE TASARIM Seçmeli 2 - - 3
509004912019 Türkçe MOLEKÜLER DİZAYN, MODELLEME VE İNFORMATİK Seçmeli 2 - - 3
509004992022 Türkçe İLAÇ TAŞIYICI NANOSİSTEMLER VE TERANOSTİK Seçmeli 2 - - 3
509008492022 İngilizce FUNDAMENTALS OF SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
TOSGRP. - TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BIL412 Türkçe EKONOMİ Seçmeli 2 - - 3
BIO406 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 - - 1
DER404 Türkçe TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 - - 3
DER406 Türkçe MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
TEK408 Türkçe MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
TSCGRP - TEKNİK SEÇMELİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
509004102003 Türkçe TEHLİKELİ ATIK BERTARAFINDA BİYOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
509004122005 Türkçe UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 3
509004202003 Türkçe TIBBİ GENETİK Seçmeli 2 - - 3
509004282003 Türkçe ENZİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004402005 Türkçe İNVİTRO KOŞULLARDA ÜRETİLEN SEKONDER BİTKİ METABOLİTLERİ Seçmeli 2 - - 3
509004422004 Türkçe UYGULAMALI FİKOLOJİ (ALGOLOJİ) Seçmeli 2 - - 3
509004462008 Türkçe ENDÜSTRİYEL ENZİMLER VE AKTİVİTE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 - - 3
509004482008 Türkçe BİYOMİMETİK VE ENZİM TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
509004502009 Türkçe DENEY TASARIMI VE OPTİMİZASYON Seçmeli 2 - - 3
509004522016 Türkçe SENTETİK BİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
509004662015 Türkçe BİYOMÜHENDİSLİKTE MİKROÇİP UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004682014 Türkçe BİYOMÜHENDİSLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
509004722015 Türkçe BİYOPROSESLERDE KATI KÜLTÜR FERMENTASYONU UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004762015 Türkçe FOTOBİYOREAKTÖR TASARIMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004802016 Türkçe ENERJİ, MÜHENDİSLİK, PİYASA VE POLİTİKA İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
509004822016 Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN ANLAMI VE MÜHENDİSLİĞİN ROLÜ Seçmeli 2 - - 3
509004862018 Türkçe BİYOLOJİK AJANLAR VE BİYOTERÖRİZM Seçmeli 2 - - 3
509004882018 Türkçe METAGENOMİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004902019 Türkçe BİOANALİTİK KİMYA VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
509004922021 Türkçe AŞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
509004942021 İngilizce MICROREACTION ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3