GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Pazarlama - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Pazarlama Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, pazarlama alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. İnsan kaynakları, pazarlama ve satış, muhasebe, satınalma vs.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Pazarlama yönetimi ve ilişkili diğer disiplinler ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ileri düzeyde kullanabilmek
2 Pazarlama politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3 Pazarlama disiplinine ilişkin temel problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve stratejiler geliştirebilmek
4 Pazarlama problemlerine ilişkin uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek ve çözüm üretebilmek
5 Pazarlamanın temel alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini ileri düzeyde yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, pazarlama ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Pazarlamanın kuramsal boyutlarına ilişkin tartışmaları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
8 Pazarlama disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilmek
9 Pazarlama politika ve stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek
10 Pazarlama alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerleri özümsemek
11 Pazarlama alanında farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
12 Pazarlama faaliyetlerine ilişkin dünyadaki değişen yönelimleri ileri düzeyde izleyebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilme
13 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini pazarlama alanındaki uygulamalara koyabilmek ve disiplinler arası etkileşim sağlayabilmek
14 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere ileri düzeyde sahip olmak
15 Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
16 Alanının gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
17 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye ileri düzeyde sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055442020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
İŞL-PAZ.YL-SDG1 Türkçe İŞLETME PAZARLAMA YL SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE040552022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
pazarlama_16_sdg1 Türkçe pazarlama_16_sdg1 Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İŞL-PAZ.YL-SDG1 - İŞLETME PAZARLAMA YL SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015032020 Türkçe Pazarlama Yonetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015052020 Türkçe Tüketıcı Davranışları Seçmeli 3 - - 6
9204015172015 Türkçe E- Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204015192015 Türkçe Hızmet Pazarlaması Seçmeli 3 - - 6
9204015232022 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı ve Lojıstık Seçmeli 3 - - 6
9204015602017 Türkçe Ürün Yaşam Eğrısı Yönetımınde Tedarık ve Değer Zıncırı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055552019 Türkçe Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 - - 6
9204055972016 Türkçe Endüstrıyel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
pazarlama_16_sdg1 - pazarlama_16_sdg1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015072020 Türkçe Satış Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015152019 Türkçe Bütünleşık Pazarlama İletışımı Seçmeli 3 - - 6
9204015162020 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204015182020 Türkçe Stratejık Marka Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015202016 Türkçe Tüketım Kültürü Teorılerı Seçmeli 3 - - 6
9204015222016 Türkçe Nıtel Araştırma Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204015302016 Türkçe Perakende Pazarlama Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015462016 Türkçe Müşterı İlışkılerı Yönetımı (CRM) Seçmeli 3 - - 6
9204015502017 Türkçe Pazarlamada Teknolojı ve Yenılık Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015522017 Türkçe Reklamcılık Seçmeli 3 - - 6
9204015542017 Türkçe Sosyal Medya Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015562017 Türkçe Pazarlamada Eleştırel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204015582017 Türkçe Ürün Yaşam Eğrısı Yönetımınde Pazarlama Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6