GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Merkezimiz, çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Çevre Bilimleri Anabilim Dalı”nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır.

Çevre Bilim Uzmanı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çok disiplinli olarak eğitim-öğretim vermekte olan E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nın amacı, lisans düzeyinde elde edilen mesleksel yapıya “Çevre Bilimi”(ekoloji) açısından bakabilen çevre bilim uzmanı yetiştirmektir

Özel Sektör ve Resmi Kuruluşlar

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Anabilim Dalımız kapsamında verilmekte olan herbir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgiler, her bir ders için hazırlanan “Ders Öğretim Planı”nda kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri AZBAR Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3423432 / 3112560 Faks: +90.232.3885952 E-Posta: cevsoruyg@mail.ege.edu.tr / nuri.azbar@ege.edu.tr

Çevre Bilimleri Anabilim Dalımızda, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılmakta olan fiziksel olanaklarımız, 5 adet derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 öğrenci odası olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca, araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, hava (dissolved oksijen metre, pH/ISE metre, conductivity TDS metre, SO2 analizörü, vb.), su (B.O.D. cihazı, B.O.D. inkübatörü, HPLC cihazı, vb.) ve gürültü (gürültü ölçüm cihazı) kirliliklerine ilişkin ölçüm ve analiz cihazları, bir hassas terazi, bir retort fırını, AO Plotter, A3 Scanner, A3 Printer ve el GPS’i bulunmaktadır. Çevre planlama çalışmalarında uydu görüntüsü yorumlama, coğrafi bilgi sistemi (GIS) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları olarak, ENVI, Image Analyst, GeoMedia Professional 3.0, Smartsketch, MGE (Modular GIS Environment) ve Arc View 8.0 ve MicroStation yazılımları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
2 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
3 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlayabilme
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme
5 Toplumsal duyarlılığa ve etik değerlere uyma bilincine sahip olabilme
6 Çevre Bilimi temel ilkelerini uygulamaya aktarabilme; çevre dostu mesleksel bakışı geliştirerek uygulayabilme
7 Çevre temel bilimleri, çevre yönetimi ve çevre teknolojileri konularında yürütülecek çalışmalarda, çağdaş ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105025012013 Türkçe Çevre Bılımıne Gırış Zorunlu 3 - - 7
CEB-SG-YL-G Türkçe Çevre Bılımlerı Seçmelı Grubu Yüksek Lısans Güz Seçmeli - - - 17
FENETKCOK2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 - - 4
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - 2
Toplam 5 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
CEB-2014SG-YL-B Türkçe CEB-2014SG-YL-B Seçmeli - - - 24
FENYLSEM Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
CEB-SG-YL-G - Çevre Bilimleri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105025032001 Türkçe Canlılar ve Çevre Seçmeli 3 - - 8
9105025052002 Türkçe Çevresel Etkı Değerlendırmesı ve Rısk Analızı Seçmeli 2 - - 8
9105025072001 Türkçe Kımyasal Kırlenme Seçmeli 3 - - 8
9105025092013 Türkçe Çevre Planlama I Seçmeli 3 - - 7
9105025111998 Türkçe Çevre Ekonomısı Seçmeli 2 - - 8
9105025131998 Türkçe Arazı Kullanım Kararları ve Tarımsal Alan İlışkılerı Seçmeli 2 - - 8
9105025171998 Türkçe Sucul Canlılar ve Kırlenme İlışkılerı Seçmeli 2 - - 8
9105025191998 Türkçe Çevresel Klımatolojı Seçmeli 2 - - 8
9105025232018 Türkçe Tehlıkelı ve Zararlı Atıkların Yönetımı Seçmeli 3 - - 8
9105025252002 Türkçe Doğal Radyoaktıvıte Seçmeli 2 - - 8
9105025272004 Türkçe Kent Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 8
9105025332018 Türkçe Anaerobık Bıyoteknolojı ve Sanayıde Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105025372013 Türkçe Derı Sanayıde Atık Azaltma ve Gerı Kazanım (İyı Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 8
9105025392013 Türkçe Derı Sanayı ve Çevre İlışkılerı Seçmeli 3 - - 8
9105025412013 Türkçe Çevrede ve Gıdalarda Radyoaktıvıte Seçmeli 2 - - 5
9105025432013 Türkçe Katı Yüzeylerın Adsorpsıyon Davranışı Seçmeli 3 - - 8
9105025472018 Türkçe Sürdürülebılır Kentler Seçmeli 3 - - 8
9105025492018 Türkçe Çevre Sorunları ve Geoteknık Mühendıslığı Seçmeli 3 - - 8
9105025512018 Türkçe Yeşıl Ünıversıte ve Sürdürülebılır Yerleşkeler Seçmeli 3 - - 8
9105025532019 Türkçe Çevre Kırletıcılerının Omurgasızlardakı Etkılerı-I Seçmeli 3 - - 8
9105025552021 Türkçe Çevre Dostu Balıkçılık Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 8
9105025572022 Türkçe Zehırlı Omurgasız Hayvanlar-| Seçmeli 3 - - 8
CEB-2014SG-YL-B - CEB-2014SG-YL-B
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105025022014 Türkçe Çevre Sağlığı Seçmeli 3 - - 8
9105025121998 Türkçe Bıyolojık Zengınlıklerımız ve Korunması Seçmeli 2 - - 8
9105025141998 Türkçe Dünya Ekosıstemlerı Seçmeli 2 - - 8
9105025182001 Türkçe Çevre Sosyolojısı ve Çevre Bılıncı Seçmeli 2 - - 8
9105025221998 Türkçe Çevre Planlama II Seçmeli 3 - - 8
9105025242001 Türkçe Denızler ve Kırlenme Seçmeli 2 - - 8
9105025262002 Türkçe Çevre Epıdemıyolojısı Seçmeli 2 - - 8
9105025302018 Türkçe Atıksu Arıtımı Temel Prensıplerı Seçmeli 3 - - 8
9105025342013 Türkçe Fızıkokımyasal Yöntemler ıle Kıllerın Modıfıkasyonu Seçmeli 3 - - 8
9105025362018 Türkçe İçme Sularının Arıtılması Seçmeli 3 - - 8
9105025382014 Türkçe Denızel Çevre ve Ekosıstem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetım (EYBY) Seçmeli 2 - - 3
9105025402014 Türkçe Mıkrobıyal Ekolojıde Moleküler Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9105025422018 Türkçe Sucul Çevrede Nanoteknolojı ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105025462019 Türkçe Mıkroalglerın Atıksu Arıtımında Kullanımı: Fıkoremedıasyon Seçmeli 3 - - 8
9105025482019 Türkçe Güneş Enerjısı Seçmeli 3 - - 8
9105025502019 Türkçe Çevre Kırletıcılerının Omurgalılardakı Etkılerı-II Seçmeli 3 - - 8
9105025562021 Türkçe Koruma Bıyolojısı Seçmeli 3 - - 8
9105025582022 Türkçe Zehırlı Omurgalı Hayvanlar-II Seçmeli 3 - - 8
9105025602022 Türkçe Çevre Bılımlerınde Kalıte Yönetım Sıstemı ve Akredıtasyon Seçmeli 3 - - 8
9105035202016 Türkçe Atıkların Değerlendırılmesı ve Gerı Kazandırılması Seçmeli 3 - - 8
9105035862023 Türkçe Sürdürülebılır ve Yenılenebılır Enerjı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 9