GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1993 yılında eğitime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0414 Pazarlama ve Reklam

8. Seviye, TYYÇ 8/ EQF-LL8

YABANCI DİL: Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. ALES: Son beş yıl içerisinde alınmış 60 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır-Sözel puan türü) veya GRE-GMAT sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir. Yabancı dil ve ALES ile ilgili yeterli puana ve bu çerçevede gerekli belgelere sahip olan adaylar başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Adaylar, oluşturulan doktora sınav jürisi tarafından yazılı sınava alınır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanır.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programı, halkla ilişkiler alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirme amacına hizmet eden bir programdır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programı mezunları, ilgili alanlarda gerek kamu gerekse özel sektörde görev yapabilmektedir. Ayrıca akademik alanda ya da özel sektörde araştırmacı veya akademisyen olarak da çalışma imkanları bulunmaktadır.

Bu programı başarı ile tamamlayan mezunlar ilgili alanlarda yurtiçi veya yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarına post doktora, akademik kadro veya kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yer alan uzman pozisyonlarına başvurabilmektedir.

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Toplamda 21 Yerel Krediden az olmayan en az 7 ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dahil) ve 240 AKTS kredisinden oluşur.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR Prof. Dr. Evrim Pelin Baytekin (Program Başkanı) e-posta: pelin.baytekin@ege.edu.tr Telefon: (0) 232 311 37 40

Programın bağlı olduğu anabilim dalında 4 Prof., 2 Doç., 2 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır. Bölüm tarafından sempozyum, söyleşi vb. akademik etkinlikler düzenlenmekte, fakülte bünyesinde hit atölyesi, bilgisayar laboratuvarı vb. gibi imkanları barındırmaktadır.


Program Çıktıları

1 İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi/siyasal iletişim, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmaları halkla ilişkiler disiplinine uyarlayabilme ve bu konuda önermeler geliştirebilme
2 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik halkla ilişkiler yönetim sürecini gerçekleştirebilme ve bu süreci modelleyebilme,
3 Halkla ilişkiler ve tanıtım kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum, risk, olay, sorun ve krizlere katkılarını değerlendirebilme ve çözüm önerileri sunabilme,
4 Halka ilişkiler ve tanıtım disiplinine ilişkin kuramsal altyapıya hâkim olabilme ve kuramsal çerçevede çalışmalar üretebilme,
5 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin araştırmalar doğrultusunda proje üretebilme, proje süreçlerini planlayabilme, uygulayabilme ve ölçümleyebilme,
6 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme,
7 Pazarlama/pazarlama iletişimi, reklam, kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, insan kaynağı, sponsorluk, lobicilik, bilgi yönetimi vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme,
8 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme ve bu konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme,
9 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu uygulama alanlarında kullanabilme,
10 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme, kullanım biçimlerine yönelik öneriler geliştirebilme,
11 Bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin kavramsal bilgiye sahibi olabilme, toplumsal yansımalarını okuyabilme ve bu bilgileri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kullanabilme ve kullanımına yönelik öneriler geliştirebilme,
12 Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme ve alanı eleştirel kuram açısından değerlendirebilme,
13 Mesleğe ilişkin etik değerlerin farkında olabilme ve mesleği kuramsal açıdan veya uygulama alanında etik ilkelere uygun bir biçimde gerçekleştirebilme,
14 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatürü tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme,
15 Nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilme, veri toplayabilme, bu verileri çözümleyebilme ve kuramsal bilgileri alana ilişkin bilimsel nitelikli araştırma ve analizlerle destekleyebilme,
16 Alana ilişkin ulusal ve/veya uluslararası yayın üretebilme ve katkı sağlayabilme,
17 Alana ve ilişkide olunan alanlara ilişkin gelişmeleri sürekli izleyerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, diğer üniversite ya da bilim dallarındaki akademisyenler ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri yaparak disiplinlerarası çalışmalar/yayınlar üretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203036032020 Türkçe Halkla İlışkılerde Nıcelıksel ve Nıtelıksel Araştırma Yöntemlerı Ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
HALK-İLİŞ-DOK-SDG1 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170462022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
HALK-TANITIM-DOKSDG2 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK Seçmeli - - - 16
Toplam 0 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlılık Dersı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
HALK-İLİŞ-DOK-SDG1 - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203036052020 Türkçe Dıjıtal Platformda Yenı Teknolojıler Seçmeli 3 - - 6
9203036092020 Türkçe Popüler Kültür ve İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203036142020 Türkçe Türk Sıyasal Hayatı ve Seçım Kampanyaları Seçmeli 3 - - 6
9203036182020 Türkçe Bılım İletışımı Seçmeli 3 - - 6
9203036202020 Türkçe Halkla İlışkıler ve Medya Eleştırılerı Seçmeli 3 - - 6
9203036212021 Türkçe Bütünleşık Pazarlama İletışımı ve ROI Seçmeli 3 - - 6
9203036262020 Türkçe Kurumsal Sponsorluk Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203036342020 Türkçe Halkla İlışkıler Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 6
9203056012020 Türkçe İletışım Çalışmalarında Kuram Seçmeli 3 - - 6
9203056042020 Türkçe Medya Analızlerı Seçmeli 3 - - 6
9203056052020 Türkçe Gözetım Toplumu, Etık ve Mahremıyet Seçmeli 3 - - 6
9203056142020 Türkçe Lobıcılık Seçmeli 3 - - 6
9203056252020 Türkçe Sosyal Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9203056282020 Türkçe Kültürlerarası Yönetım Seçmeli 3 - - 6
HALK-TANITIM-DOKSDG2 - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203036242020 Türkçe Halkla İlışkılerde Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203036422020 Türkçe Ağızdan Ağıza Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9203056082020 Türkçe Dıyalogsal Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 6
9203056092020 Türkçe Küresel Eğılım Analızlerı Seçmeli 3 - - 6
9203056102020 Türkçe Araştırmada Özgün Sorunsal ve Önerı Gelıştırme Seçmeli 3 - - 6
9203056112020 Türkçe Metın Analızlerı Seçmeli 3 - - 6
9203056152020 Türkçe Sıyasal ve Kamusal Hıtabet Seçmeli 3 - - 6
9203056172020 Türkçe Kurumsal İletışım Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9203056242020 Türkçe Yenı Ekonomı ve Bılgı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203056272020 Türkçe Sıyasal Aktörler ve Dıplomatık İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203056292020 Türkçe Kurumsal Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9203056412020 Türkçe Destınasyon Pazarlaması ve Markalaşma Seçmeli 3 - - 6
9203056422020 Türkçe Uluslararsı Anlaşmazlıkların Çözümünde arabuluculuk ve ıkna Edıcı İletışım Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4