GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Uzaktan Eğitim (e-yl)


Program Tanıtımı

Uzaktan Öğretim İktisat Tezsiz E- Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, iktisat alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilirler

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

(1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20`den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız: https://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b117

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Program Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. Funda BARBAROS İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 1. İktisadi teorileri, yöntemleri ve sistemleri karşılaştırabilme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
2 2. İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinliklerini ölçebilme
3 3. İktisadi ve finansal sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4 4. Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5 5. Ulusal, uluslararası ve ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6 6. Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7 7. İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8 8. İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9 9. Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
10 10. İktisat bilgi ve yöntemlerinin farklı alanlarla ilişkisini kurabilme iktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme.
11 11. Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
12 12. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
13 13. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
14 14. Doktora eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri elde etme
15 15. Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler elde etme
16 16. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204097552015 Türkçe Mikro İktisat Zorunlu 3 - - 10
9204097572015 Türkçe Makro İktisat Zorunlu 3 - - 10
İKTİSAT(e-yl)(YENİ) Türkçe İKTİSAT(e-yl) SDG (YENİ) Seçmeli - - - 10
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204097602016 Türkçe Para Teorsi ve Politikası Zorunlu 3 - - 4
9204097622016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 3
9204097632015 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
İKTİSAT(E-YL)2016-2 Türkçe İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 8
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İKTİSAT(E-YL)2016-3 Türkçe İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016) Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
İKTİSAT(e-yl)(YENİ) - İKTİSAT(e-yl) SDG (YENİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204097072015 Türkçe Finansal Piyasalar Seçmeli 3 - - 10
9204097152015 Türkçe Endüstri İktisadi Seçmeli 3 - - 10
9204097192015 Türkçe Yaratıcı Ekonomiler Seçmeli 3 - - 10
9204097412015 Türkçe Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 10
9204097452015 Türkçe Çevre İktisadi Seçmeli 3 - - 10
9204097512015 Türkçe Yeni Ticaret Teorisi Seçmeli 3 - - 10
9204097592015 Türkçe İktisadi Veri Analizi Seçmeli 3 - - 10
İKTİSAT(E-YL)2016-2 - İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204097012016 Türkçe Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 - - 4
9204097022016 Türkçe Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 - - 4
9204097032016 Türkçe Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 - - 4
9204097042016 Türkçe İktisadi büyüme Teorileri Seçmeli 3 - - 4
9204097062016 Türkçe İktisat Politikası Seçmeli 3 - - 4
9204097092016 Türkçe Uluslararası Finans Seçmeli 3 - - 4
9204097112016 Türkçe Uluslararası Makro İktisat Seçmeli 3 - - 4
9204097492016 Türkçe Dış Ticaret Politikaları ve Sanayileşme Seçmeli 3 - - 4
İKTİSAT(E-YL)2016-3 - İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204097052016 Türkçe İktisadi Kalkınma Teorileri Seçmeli 3 - - 10
9204097132016 Türkçe İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 10
9204097172016 Türkçe Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 - - 10
9204097212016 Türkçe Küreselleşme ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 - - 10
9204097232016 Türkçe Oyun Teorisi Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9204097252016 Türkçe Hesaplanabilir Genel Denge Seçmeli 3 - - 10
9204097272016 Türkçe Sermaye Piyasaları Analizi Seçmeli 3 - - 10
9204097292016 Türkçe Refah Ekonomisi Seçmeli 3 - - 10
9204097312016 Türkçe Bankacılık Seçmeli 3 - - 10
9204097332016 Türkçe Uluslararası Para Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 - - 10
9204097352016 Türkçe Yenilik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 10
9204097372016 Türkçe Matematiksel İktisat Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9204097392016 Türkçe Bilgi Ekonomisi Seçmeli 3 - - 10
9204097432016 Türkçe Bilişim Endüstrileri Seçmeli 3 - - 10
9204097472016 Türkçe Rekabet ve Regülasyon Seçmeli 3 - - 10
9204097532016 Türkçe Uluslararası İktisadi Analiz Seçmeli 3 - - 10