GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

İktisat Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, iktisat alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.

Doktora programı mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilecekleri gibi akademik kariyerlerine başarı ile devam edebilme olanaklarına da sahiplerdir.

Doktora programı en üst düzey derece programı olup programı başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri birbirleri ile karşılaştırabilme ve çözümleyici yeni bileşimler oluşturabilme.
2 İktisadi aktörlerin ekonomi (devlet, firma, hanehalkı gibi) içerisindeki rollerini değerlendirebilme, işlevlerini belirleyebilme ve eleştirel bir tarzda ele alabilme
3 İktisadi sorunlar karşısında politika önerileri tasarlayabilme.
4 İleri düzeydeki matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme
5 İktisadi sorunların çözümlenmesinde iktisat ve iktisat dışı disiplinlere ilişkin kavram ve analiz araçlarını kullanarak geniş çaplı bilimsel ve eleştirel analiz yapabilme
6 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri değerlendirebilme ve öngörülerde bulunabilme.
7 Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
8 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde analiz ederek sentezleyebilme
9 İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarını formüle edebilme ve bunlara ilişkin sentezler oluşturabilme.
10 İktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
11 İleri düzeyde hesaplamalar yapabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme, bilgi teknolojilerini kullanabilme ve yeni yöntemler geliştirebilme.
12 Disiplin içi ve disiplinlerarası akademik çalışma yapabilme.
13 Literatüre katkı yapabilecek düzeyde çalışmalar ortaya koyabilme
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036112016 Türkçe İleri Makro İktisadi Analiz Zorunlu 3 - - 6
9204036542016 Türkçe Zaman Serisi Analizi Zorunlu 3 - - 6
İKT.DR.SDG3(2016) Türkçe İKTİSAT DOK. SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016) Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036802020 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 6
92040956182020 Türkçe İleri Mikro İktisadi Analiz Zorunlu 3 - - 6
92SE040362022 Türkçe Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi (SEMİNER) Zorunlu - - - 6
İKT.DR.SDG4(2016) Türkçe İKTİSAT DOK. SEÇ. DERS GRUBU 4 (2016) Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
İKT.DR.SDG3(2016) - İKTİSAT DOK. SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204035062019 Türkçe Sosyal Politikaların İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036072016 Türkçe Uluslararası İktisadi Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204036092016 Türkçe Bölgesel İktisadi Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204036132016 Türkçe İktisadi Entegrasyon Seçmeli 3 - - 6
9204036172016 Türkçe İşgücü İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036192016 Türkçe Yenilik İktisatı Seçmeli 3 - - 6
9204036212016 Türkçe İktisat Tarihinde Yeni Perspektifler Seçmeli 3 - - 6
9204036252016 Türkçe İktisatta Yöntem Tartışmaları Seçmeli 3 - - 6
9204036272016 Türkçe İktisadi düşünce Tarihinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204036292016 Türkçe Dünya İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036312016 Türkçe Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036352016 Türkçe Küreselleşmenin Politik İktisatı Seçmeli 3 - - 6
9204036372016 Türkçe Gelir, Bölüşüm, Büyüme Teorileri Seçmeli 3 - - 6
9204036392016 Türkçe Uluslararası Para İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036432016 Türkçe Genel Denge Modelleri Seçmeli - - - 6
9204036452016 Türkçe Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036472016 Türkçe Mikro Ekonometri Seçmeli 3 - - 6
9204036482016 Türkçe Finansal İktisat Seçmeli 3 - - 6
9204036632016 Türkçe İleri Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9204036652018 Türkçe Finansal Analiz Teknikleri Seçmeli 3 - - 6
9204036912021 Türkçe İklim Değişikliği: Ekonomi, Bilim ve Politika Seçmeli 3 - - 6
İKT.DR.SDG4(2016) - İKTİSAT DOK. SEÇ. DERS GRUBU 4 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036162016 Türkçe AB Türkiye Entegrasyonu Seçmeli 3 - - 6
9204036202016 Türkçe Yenilik Politikası Seçmeli 3 - - 6
9204036222016 Türkçe Bilgi İktisatı Seçmeli 3 - - 6
9204036242016 Türkçe Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli - - - 6
9204036282016 Türkçe İktisadi Etkinlik ve Verimlilik Analizi Seçmeli 3 - - 6
9204036342016 Türkçe Uluslararası Ticaret ve Sanayileşme Seçmeli 3 - - 6
9204036382016 Türkçe Finansal Ekonometri Seçmeli 3 - - 6
9204036392016 Türkçe Uluslararası Para İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036402016 Türkçe Savunma İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036412016 Türkçe İleri Ekonometrik Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204036422016 Türkçe Tarımın Finansmanı Seçmeli 3 - - 6
9204036462016 Türkçe Kent İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036502016 Türkçe İstikrar Politikaları Seçmeli 3 - - 6
9204036522016 Türkçe Nicel İktisadi Analiz Seçmeli 3 - - 6
9204036582016 Türkçe Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6
9204036642016 Türkçe Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Ekonomi Seçmeli 3 - - 6
9204036662016 Türkçe Kalkınma Makro İktisadı Seçmeli 3 - - 6
9204036702016 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036762016 Türkçe Ekoloji, Yeşil Ekonomi ve Kalkınma Seçmeli 3 - - 6
9204036782016 Türkçe Devlet ve Ekonomi: Ana Akım ve Eleştirel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
92040956242016 Türkçe Büyüme ve Kalkınma Teorileri Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 6