GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mütercim-Tercümanlık - Çeviribilim - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Çeviribilim Doktora programı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda 2019-20 öğretim yılında açılmıştır ve aynı sene öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler Doktora programı sonucunda Bilim Doktoru (Ph.D. Doctor of Philosophy) unvanını alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Yüksek lisans programına, akademik yeterlilikleri ölçme amaçlı bir yazılı sınav ile akademik yeterlilik ve adayın iletişim becerilerini ölçme amaçlı bir sözlü sınav sonucunda mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirtilen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların lisans diplomasına ya da diploma yerine geçebilecek geçici mezuniyet belgesine sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sözel puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim eder, ön kayıt için gerekli evrakları doldurur ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan Almanca dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat ve yazılı sınav notu ortalamasının %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

a) Mütercim-Tercümanlık Alanında yürütülen akademik çalışmalara bir üst bakış kazandırmak, b) Kamu kurumları ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, c) Kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunarak, yeni bir çalışma alanı olan çeviribilim alanında çalışma yürütecek araştırmacılara kuramsal bilgi ve akademik çalışma ilkelerini kazandırmaktır. Bu bağlamda programın amacı, doğru bilgi ve becerilerle donanmış disiplinlerarası ve özel alanlarda uygulanması gereken stratejileri kullanarak çeviri yapan, çeviri projelerinde bireysel ya da ekip olarak görev ve sorumluluk alabilen, etik değerlere saygılı, objektif düşünebilen uzman çevirmenler yetiştirmektir.

1 Mütercim-Tercümanlık Alanında yürütülen akademik çalışmalara karşın bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek.
2 Kamu kurumları ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı sağlamak
3 Çeviribilim alanında kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunarak, yeni bir çalışma alanı olan alanda çalışma yürütecek araştırmacılara kuramsal bilgi ve akademik çalışma ilkelerine sahip bireyler yetiştirmek.
4 Sözlü ve yazılı çeviriyi geliştirici kuramsal çalışmalar ve uygumalar yapan bireyler yetiştirmek.
5 Akademik çalışmaları sürdürmek isteyen öğrencilere mütercim-tercümanlık alanında bilgi ve beceri ve gelişim olanaklarını sağlamak

Mezunlarımız üniversitelerimizde Almanca çevirmenliği yapabilir ve akademik kadrolarda görev alabilirler

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası ile enstitü tarafından belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Tam Zamanlı

Prof.Dr. Faruk Yücel, Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı, Edebiyat Fakültesi, Ege Üniversitesi, Bornova/ İzmir. Email: faruk.yucel@ege.edu.tr

Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarı içermektedir.


Program Çıktıları

1 Çeviribilim alanlarına kuramsal açıdan yaklaşabilme
2 Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme
3 Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma
4 Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme
5 Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme
6 Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb) terminolojisine hakim olma ve bunun dışında Almanc'yı hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9230025172020 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
9230025192022 Türkçe Çeviribilim Kuramları Zorunlu 3 - - 6
923002SDG3 Türkçe Çeviribilim Doktora Programı SDG3 Seçmeli 4 - - 18
Toplam 10 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9230025422022 Türkçe Çağdaş Çeviri Kuramları Zorunlu 3 - - 6
923002SDG4 Türkçe Çeviribilim Doktora Programı SDG4 Seçmeli 3 - - 18
92SE300262022 Türkçe Çeviribilimde Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
923002SDG3 - Çeviribilim Doktora Programı SDG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9230025212022 Türkçe Özel Alan Çevirileri ve Çeviribilim Seçmeli 3 - - 6
9230025232022 Türkçe Çeviribilim ve Yazın Seçmeli 3 - - 6
9230025252022 Türkçe Kültür, Medya ve Çeviri Seçmeli 3 - - 6
9230025272022 Türkçe Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık Seçmeli 3 - - 6
9230025292022 Türkçe Çeviribilim ve Çeviri Eğitimi Seçmeli 3 - - 6
9230025312022 Türkçe Çeviri ve Alımlama Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9230025332022 Türkçe Türk-Alman Edebiyatı Seçmeli 3 - - 6
9230025352022 Türkçe Çeviri ve Teknoloji Seçmeli 3 - - 6
9230025372022 Türkçe Disiplinlerarası Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilim Seçmeli 3 - - 6
9230025392022 Türkçe Yazın Çevirisi ve Kültür Seçmeli 3 - - 6
923002SDG4 - Çeviribilim Doktora Programı SDG4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9230025182020 Türkçe Türkiye’de Çeviri Tarihi Araştırmaları Seçmeli 3 - - 6
9230025222020 Türkçe Yerelleştirme ve Yerlileştirme Seçmeli 3 - - 6
9230025242020 Türkçe Tiyatro ve Çeviri Seçmeli 3 - - 6
9230025262020 Türkçe Sözlü Çeviri Kuramları Seçmeli 3 - - 6
9230025282020 Türkçe Çeviribilim ve Yeni Medya Seçmeli 3 - - 6
9230025302020 Türkçe Görsel ve İşitsel (Multi)-Medya Çevirisi Seçmeli 3 - - 6
9230025322020 Türkçe Çeviri Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
9230025342020 Türkçe Sömürgecilik Sonrası Çalışmalar ve Çeviribilim Seçmeli 3 - - 6
9230025362020 Türkçe Terim Bilgisi Seçmeli 3 - - 6
9230025382020 Türkçe Çeviride Etik Sorunlar Seçmeli 3 - - 6
9230025402020 Türkçe Dil, Medya ve Çeviri Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4