GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Tarih - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

2014-2015 öğretim yılında açılmıştır.

Yüksek lisans derecesi kazanılır.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, Temmuz ayında ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tarih alanında yüksek lisans unvanı alır.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Yıllık iki dönem olarak verilen eğitim programımızda, her dönemde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (AKTS koordinatörü: Doç. Dr. Cihan Özgün)

Dersler hocaların odalarında yapılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme
2 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
3 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
4 Tarihe ilişkin verileri analiz edebilme.
5 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme.
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
7 Analiz yapabililme
8 Sentez yapabililme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TARİH-TARİH-YL-SDG1 Türkçe TARİH 1 Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201335462020 Türkçe Araştırma Teknıklerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 4
92SE100752022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 Türkçe TARİH 2 Seçmeli - - - 12
Toplam 3 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TARİH-TARİH-YL-SDG1 - TARİH 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201395012020 Türkçe Tarıhın Kaynakları I Seçmeli 3 - - 6
9201395032021 Türkçe Anadolu Türkmen Beylıklerı I (Batı Anadolu) Seçmeli 3 - - 6
9201395052021 Türkçe Avrupa Tarıhı I (Rönesans ve Reform) Seçmeli 3 - - 6
9201395072021 Türkçe Cumhurıyet Tarıhı Arşıv Bel. I (Matbu Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9201395092014 Türkçe Eskı Batı Tarıhıne Gırış Seçmeli 3 - - 6
9201395112014 Türkçe Eskı Önasyada Dıl ve Yazı Seçmeli 3 - - 6
9201395132021 Türkçe Latınce Gramer I (İsım ve Fııl Çekımlerı) Seçmeli 3 - - 6
9201395152014 Türkçe Mezopotamya Uygarlığı Seçmeli 3 - - 6
9201395172021 Türkçe Moğollar ve Ardılları-I (En Eskı Zamanlardan Cengız Han'ın Ölümüne Kadar) Seçmeli 3 - - 6
9201395192021 Türkçe Osmanlı Devlet Teşkılatı –I (Merkez) Seçmeli 3 - - 6
9201395212021 Türkçe Osmanlı Paleografyası ve Dıplomatığı-I (XV-XVI. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 6
9201395232014 Türkçe Pers İstılasına Kadar Eskı Anadolu Uygarlığı Seçmeli 3 - - 6
9201395252021 Türkçe Roma Uygarlığı -I (Cumhurıyet Dönemı) Seçmeli 3 - - 6
9201395272021 Türkçe Sıyası Düşünce Tarıhı I (1789-1839) Seçmeli 3 - - 6
9201395292021 Türkçe Sıyası Tarıh-I (19. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 6
9201395312021 Türkçe Toplumsal Tarıh Araştırmaları I (1789-1839) Seçmeli 3 - - 6
9201395332014 Türkçe Türk Dış Polıtıkası Seçmeli 3 - - 6
9201395352014 Türkçe Türkıye Cumhurıyetının Kuruluşu Seçmeli 3 - - 6
9201395372021 Türkçe Yerel Tarıh Araştırmaları -I (19. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 6
9201395392021 Türkçe Yunanca -I (Fııller) Seçmeli 3 - - 6
9201395412021 Türkçe Osmanlı Devletı Denız Tıcaretı-I (XV-XVI. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 6
9201395432021 Türkçe 19. Yüzyıl Gündelık Hayatın Tarıhı I (1789-1839) Seçmeli 3 - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 - TARİH 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201395042021 Türkçe Anadolu Türkmen Beylıklerı II (Doğu Anadolu) Seçmeli 3 - - 5
9201395062021 Türkçe Avrupa Tarıhı II (Kapıtalızm Ve Merkantalızm) Seçmeli 3 - - 5
9201395082021 Türkçe Cumhurıyet Tarıhı Arşıv Bel. II (El Yazması Metınler) Seçmeli 3 - - 5
9201395102017 Türkçe Eskı Doğu Tarıhı Seçmeli 3 - - 5
9201395122021 Türkçe Latınce Gramer II (Sentaks Bılgısı ve Çevırı) Seçmeli 3 - - 5
9201395142021 Türkçe Moğollar Ve Ardılları -II (Moğol Soylu Devletler) Seçmeli 3 - - 5
9201395162014 Türkçe Osmanlı Devlet Teşkılatı-II (Taşra) Seçmeli 3 - - 5
9201395182021 Türkçe Osmanlı Devletı Denız Tıcaretı-II (XVII-XVIII. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 5
9201395202021 Türkçe Osmanlı Paleografyası Ve Dıplomatığı-II (XVII-XVIII. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 5
9201395222014 Türkçe Önasyada Kronolojı Problemlerı Seçmeli 3 - - 5
9201395242021 Türkçe Roma Uygarlığı -II (İmparatorluk Dönemı) Seçmeli 3 - - 5
9201395262021 Türkçe Sıyası Düşünce Tarıhı II (1839-1908) Seçmeli 3 - - 5
9201395282021 Türkçe Sıyası Tarıh -II (20. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 5
9201395322021 Türkçe Toplumsal Tarıh Araştırmaları II (1839-1908) Seçmeli 3 - - 5
9201395342014 Türkçe Türk Yenıleşme Tarıhı Seçmeli 3 - - 5
9201395362014 Türkçe Türkıye Cumhurıyetı'nın Sosyal Meselelerı Seçmeli 3 - - 5
9201395382021 Türkçe Yerel Tarıh Araştırmaları -II (20. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 5
9201395402021 Türkçe Yunanca-II (İsımler) Seçmeli 3 - - 5
9201395422021 Türkçe 19. Yüzyıl Gündelık Hayatın Tarıhı II (1839-1908) Seçmeli 3 - - 5