GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - - Lisans (ingilizce)Program Tanıtımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 550 lisans ve yaklaşık 70 yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde verilen derslerin çoğunda eğitim dili Türkçe'dir. Bölümde 8 profesör, 6 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin tümü üniversitenin stratejik planı ve kalkınma planlarında yer alan öncelikli alanlara daha yoğun olmak üzere araştırma çalışmalarına katılmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0713 / Elektrik ve enerji 0714 / Elektronik ve otomasyon

Lisans (TYYÇ-6 ve EQF-LLL6)

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim programları öğrencileri hem elektrik-elektronik mühendisliği mesleğine hem de daha sonra yapabilecekleri uygulamalı ve teorik araştırma çalışmalarına hazırlayacak biçimde planlamıştır. İlk altı yarıyıl tüm lisans öğrencileri için ortaktır, yedinci yarıyıl başlangıcında öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını seçmektedirler. Lisans programında şu uzmanlık alanları seçilebilir: * Elektronik ve Haberleşme Sistemleri * Enerji Sistemleri ve Otomatik Kontrol Lisans üstü programlarında ise, öğrencilere şu uzmanlık alanlarında öğrenim ve araştırma olanakları sunulmaktadır: * Elektronik * Elektrik Makinaları, Otomatik Kontrol ve Güç Elektroniği * Sayısal ve Fiberoptik Haberleşme * Görüntü İşleme * Biyomedikal Sinyal İşleme * Biyofotonik * Mikrodalga * Yenilenebilir Enerji * Güç Sistemleri, Enerji

1 Programdan mezun olanlar kamu ya da özel kuruluşların AR-GE, tasarım, üretim ve teknik pazarlama / destek gibi temel mühendislik formasyonu gerektiren alanlarında çalışabilecek teknik yeterlilik sergileyecektir.
2 Mezunlar disiplin içi ya da çok disiplinli takımların yer aldığı projelerde aktif rol alabilecek yeterlilik sergileyecektir.
3 Mezunlar mesleki yada lisansüstü eğitim programlarına devam edebilecek yeterliliktedir.

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm`de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00`nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Adres: Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Bornova 35100 İzmir Program Başkanı: Prof. Dr. Erkan MEŞE Tel : 0232 388 60 24 E-mail: erkan.mese@ege.edu.tr

Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Mikroelektronik, Bilgisayar, FPGA, Kontrol, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Haberleşme laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkanlarından da faydalanabilmektedirler. Bu imkanlar; Manyeto-Elektronik, Mekanik, Kablosuz İletişim ve Tasarım, Mikrodalga, Biyomedikal laboratuvarlarında sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2 Matematik, fen ve ilgili mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
5 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi
6 Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
7 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
8 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
9 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini
12 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
13 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
14 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi kazandırma
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
16 Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi
17 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
18 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505001012022 İngilizce TURKISH LANGUAGE I Zorunlu 2 - - 2
505001022022 İngilizce PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I Zorunlu 2 - - 2
505001052010 İngilizce PHYSICS I Zorunlu 3 - 2 7
505001352022 İngilizce OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I Zorunlu 2 - - 2
505001412022 İngilizce CAREER PLANNING Zorunlu 1 - - 2
505001432023 İngilizce INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING Zorunlu 3 - - 5
505001452023 İngilizce WRITING AND PRESENTING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 2 - - 3
CAL1032023 İngilizce CALCULUS I Zorunlu 3 2 - 7
Toplam 18 2 2 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505000922022 İngilizce TURKISH LANGUAGE II Zorunlu 2 - - 2
505000942022 İngilizce PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II Zorunlu 2 - - 2
505001112010 İngilizce PHYSICS-II Zorunlu 3 - 2 7
505001322010 İngilizce LOGIC CIRCUITS Zorunlu 2 - 2 5
505001342018 İngilizce INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 5
505001382023 İngilizce COMPUTER AIDED ENGINEERING GRAPHICS Zorunlu 2 - - 2
CAL1042023 İngilizce CALCULUS II Zorunlu 3 2 - 7
Toplam 17 2 6 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002122015 İngilizce DIGITAL SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 6
505002242023 İngilizce ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS Zorunlu 3 - - 5
505002352022 İngilizce CIRCUIT ANALYSIS 1 Zorunlu 3 2 2 6
505002372016 İngilizce OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 6
505002412022 İngilizce COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES Zorunlu 1 - - 1
LAG2052023 İngilizce LİNEAR ALGEBRA Zorunlu 2 1 - 6
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
PFSDGI İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 15 3 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002362015 İngilizce MICROPROCESSOR BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 3 - 2 6
505002402022 İngilizce CIRCUIT ANALYSIS 2 Zorunlu 3 2 2 6
505002422018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-1 Zorunlu 3 2 - 5
505002442023 İngilizce SIGNAL AND SYSTEM ANALYSIS Zorunlu 3 1 - 4
505002462023 İngilizce OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Zorunlu 2 - - 2
505002582022 İngilizce PRACTICAL TRAINING-I Zorunlu - - - 1
DIF2222023 İngilizce DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 - 6
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
PFSDGII İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 16 6 4 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505003032022 İngilizce MICROELECTRONIC CIRCUITS-I Zorunlu 3 - 2 6
505003052018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-2 Zorunlu 3 2 - 5
505003332016 İngilizce PROBABILTY, STATISTICS AND INFORMATION Zorunlu 2 2 - 5
505003572023 İngilizce ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION Zorunlu 4 - - 5
505003592023 İngilizce CONTROL SYSTEMS I Zorunlu 3 - 2 6
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
PFSDGIII Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
UNI.ELEC.COU.I İngilizce UNIVERSITY ELECTIVE COURSE-I Seçmeli - - - -
Toplam 15 4 4 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505003122022 İngilizce MICROELECTRONIC CIRCUITS-II Zorunlu 3 - 2 6
505003482023 İngilizce POWER ELECTRONICS I Zorunlu 3 - 2 6
505003552022 İngilizce INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 5
505003582022 İngilizce PRACTICAL TRAINING-II Zorunlu - - - 4
505003642023 İngilizce ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION LABORATORY Zorunlu 1 - 2 2
505003682023 İngilizce ENTREPRENEURSHIP Zorunlu 2 - - 2
CHA002 İngilizce CHILD RIGHTS AND FAMILY EDUCATION Zorunlu 1 - - -
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
PFSDGIV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
UNI.ELEC.COU.II İngilizce UNIVERSITY ELECTIVE COURSE-II Seçmeli - - - -
Toplam 13 0 8 25
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004652022 İngilizce GRADUATE PROJECT Zorunlu - - 4 6
505004662022 İngilizce GRADUATE PROJECT Zorunlu - - 4 12
505004672022 İngilizce INTERDISCIPLINARY DESIGN PROJECT Zorunlu - 1 - 2
F.E.C.G.I İngilizce FREE ELECTIVE COURSE GROUP I (SEÇİLMEYEN PAKETTEN VEYA SERBEST SEÇMELİ DERS PAKETİNDEN 2DERS) Seçmeli - - - -
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
PFSDGV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
R.E.G.I(1,2VE3PAKET) İngilizce RESTRICTED ELECTIVE GROUP I (SEÇİLEN PAKETTEN 2 DERS) Seçmeli - - - -
Toplam 0 1 8 20
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004652022 İngilizce GRADUATE PROJECT Zorunlu - - 4 6
505004692022 İngilizce GRADUATE PROJECT Zorunlu - - 4 12
F.E.C.G.II İngilizce FREE ELECTIVE COURSE GROUP II(SEÇİLMEYEN PAKETTEN VEYA SERBEST SEÇMELİ DERS PAKETİNDEN 2DERS) Seçmeli - - - -
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
PFSDGVI Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
R.E.G.II(1,2,3PAKET) İngilizce RESTRICTED ELECTIVE GROUP II (SEÇİLEN PAKETTEN 2 DERS) Seçmeli - - - -
Toplam 0 0 8 18
PFSDGI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGIII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
UNI.ELEC.COU.I - UNIVERSITY ELECTIVE COURSE-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
PFSDGIV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
UNI.ELEC.COU.II - UNIVERSITY ELECTIVE COURSE-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
11320203E11842 İngilizce CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 3
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
F.E.C.G.I - FREE ELECTIVE COURSE GROUP I (SEÇİLMEYEN PAKETTEN VEYA SERBEST SEÇMELİ DERS PAKETİNDEN 2DERS)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 6
505004722022 İngilizce CONTROL SYSTEMS II Seçmeli 2 - 2 6
505004742022 İngilizce POWER SYSTEMS ANALYSIS I Seçmeli 2 - 2 6
505004752012 İngilizce MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS Seçmeli 2 2 - 5
505004772022 İngilizce FUNDAMENTALS OF ROBOTIC Seçmeli 2 2 - 5
505004802022 İngilizce IIIUMINATION AND INDOOR INSTALLATION Seçmeli 2 2 - 5
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 6
505004812022 İngilizce RENEWABLE ENERGY SOURCES Seçmeli 3 1 - 5
505004832022 İngilizce ELECTRONIC, MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF MATERIALS Seçmeli 2 - 2 5
505004842022 İngilizce EMBEDDED SYSTEMS Seçmeli 2 - 2 5
505004922022 İngilizce DISTRIBUTION OF ELECTRICAL ENERGY Seçmeli 2 - 2 5
505008012023 İngilizce POWER ELECTRONICS II Seçmeli 3 - 1 6
505008052023 İngilizce MODELLING AND DESIGN OF ELECTRIC MACHINES Seçmeli 3 - 1 5
505008072023 İngilizce SIGNAL PROCESSING Seçmeli 3 1 - 6
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 6
505008572023 İngilizce COMPUTER Seçmeli 3 - - 5
505008592023 İngilizce BASICS OF QUANTUM SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY Seçmeli 3 - - 5
505024632014 İngilizce VLSI CIRCUIT DESIGN Seçmeli 2 2 - 5
PFSDGV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
R.E.G.I(1,2VE3PAKET) - RESTRICTED ELECTIVE GROUP I (SEÇİLEN PAKETTEN 2 DERS)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 6
505004722022 İngilizce CONTROL SYSTEMS II Seçmeli 2 - 2 6
505004742022 İngilizce POWER SYSTEMS ANALYSIS I Seçmeli 2 - 2 6
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 6
505008012023 İngilizce POWER ELECTRONICS II Seçmeli 3 - 1 6
505008072023 İngilizce SIGNAL PROCESSING Seçmeli 3 1 - 6
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 6
F.E.C.G.II - FREE ELECTIVE COURSE GROUP II(SEÇİLMEYEN PAKETTEN VEYA SERBEST SEÇMELİ DERS PAKETİNDEN 2DERS)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 6
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORKS II Seçmeli 2 2 - 6
505004902022 İngilizce HIGH VOLTAGE TECHNIGUE Seçmeli 3 - 1 6
505004902023 İngilizce BIOMEDICAL ELECTRONICS Seçmeli 2 - 2 6
505004912022 İngilizce PHOTONICS AND DEVICE APPLICATIONS Seçmeli 3 1 - 6
505004942022 İngilizce POWER SYSTEMS ANALYSIS II Seçmeli 2 - 2 6
505005012022 İngilizce MEASUREMENTS IN ELECTRICAL FACILITIES Seçmeli 2 2 - 6
505005032022 İngilizce RF ELECTRONICS Seçmeli 3 1 - 6
505005042022 İngilizce INTRODUCTION TO WIRELESS COMMUNICATIONS Seçmeli 3 - 1 6
505005082022 İngilizce DIGITAL CONTROL Seçmeli 2 - 2 6
505008202022 İngilizce ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 3 1 - 6
505008322023 İngilizce ELECTRIC MOTOR DRIVES Seçmeli 3 - 1 6
505008342023 İngilizce COMPUTER NETWORKS ADVANCED TOPICS Seçmeli 3 - 1 6
505008362023 İngilizce INDUSTRIAL AUTOMATION Seçmeli 2 - 2 6
505008382023 İngilizce LASER ELECTRONICS AND LASERS Seçmeli 3 - - 6
PFSDGVI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
R.E.G.II(1,2,3PAKET) - RESTRICTED ELECTIVE GROUP II (SEÇİLEN PAKETTEN 2 DERS)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 6
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORKS II Seçmeli 2 2 - 6
505004902022 İngilizce HIGH VOLTAGE TECHNIGUE Seçmeli 3 - 1 6
505004912022 İngilizce PHOTONICS AND DEVICE APPLICATIONS Seçmeli 3 1 - 6
505004942022 İngilizce POWER SYSTEMS ANALYSIS II Seçmeli 2 - 2 6
505008202022 İngilizce ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 3 1 - 6
505008322023 İngilizce ELECTRIC MOTOR DRIVES Seçmeli 3 - 1 6