GERİ DÖN

Doktora Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıp Eğitimi - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Dünyada ve ülkemizde ayrı bir disiplin-uzmanlık alanı olarak Tıp Eğitimi’ne ilgi giderek artmaktadır. 1958’de Case Western Reserve Üniversitesi, 1959’ da Illionis Chicago Üniversitesi ve Virginia Tıp Okulu’nda kurulan “Tıp Eğitimi Birimleri”nin ardından başlayan kurumsallaşma, 1970’lerde Avrupa ve Avustralya’ya sıçramış ve 1990’larda ülkemize gelebilmiştir. Şu an dünyanın her yerinde birim, bölüm, ofis gibi adlarla kurumsallaşan Tıp Eğitimi Disiplini, 1) araştırma, 2) eğitim-öğretim, 3) hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), 4) akademik personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiş durumdadır. E.Ü. Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuş, 20 Ekim 1998’de senato onayının ardından, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin 15 Mayıs 1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş, 25 Haziran 1999’da ÜAK tarafından uygun görülerek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu onaylanmıştır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi gerekse Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ülkemizdeki ilk kurumlardan biridir. Ülkemizde bu alandaki ilk doktora programını 2006 yılında başlatan tıp eğitimi anabilim dalı, öğrenci eğitimi, uzmanlık derneklerine danışmanlık, eğitici gelişimi, mesleksel beceri laboratuarı ve ölçme değerlendirme uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak görülmektedir. Halen, bir profesör, üç doçent , bir yardımcı doçent ,bir öğretim görevlisi, bir uzman ve bir eğitim öğretim planlamacısı, iki sekreter, üç veri kayıt elemanı ve idari personel, dört hizmetli olmak üzere 17 kişilik bir kadro ile hizmet vermektedir. Misyonumuz Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, öncelikle fakültemiz ve üniversitemizde, ardından ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir. Vizyonumuz Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her alanda sürekli öğrenen ve gelişen, öğrendiklerini paylaşan ve uygulamaya dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel bağı gelişmiş, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, kurumsal kimliği güçlü akademik bir referans merkezi olmaktır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilen hizmetler 1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programındaki dersler İlk üç yıl eğitim programındaki uygulamalı derslerin yarısı anabilim dalımız tarafından verilmektedir. Bu dersler mesleksel beceri laboratuarı ile simüle hasta laboratuarında yürütülmektedir. 2. Doktora programı 2006 yılında başlatılan doktora programımız 3 mezun vermiştir. Halen dördü tez aşamasında ve 8'i ders döneminde toplam 12 öğrencimiz yer almaktadır. 3. Bilgi üretimi 2015 yılı başı itibarı anabilim dalımız öğretim elemanlarınca, 35'i ve SCI-E kapsamında yer alan dergilerde olmak üzere 100 e yakın basılı yayın ve 200 civarı uluslararası ve ulusal kongre bildirisi üretilmiş, 25 tez ve ulusal-uluslararası proje tamamlanmış, 50'ye yakın kitap ya da kitap bölümü yayımlanmıştır. 4. Fakülte eğitim programı yönetimine katkı TEAD fakültedeki eğitimle ilgili komite ve komisyonlara sistematik katkı vermenin ötesinde, blok-staj değerlendirme sistemi, mesleksel beceri eğitiminin koordinasyonu, gelişim sınavlarının koordinasyonu, soru-sınav analizlerinden sorumludur. 5. Sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri TEAD fakültede eğitici gelişim programları, ulusal düzeye kurs-çalıştaylar düzenlemekte ve uzmanlık derneklerinin eğitim-sınav uygulamalarına danışmanlık vermektedir.

Tıp Eğitimi Bilim Doktoru

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Kullanılan Öğrenme ve Eğitim Yöntemleri Tıp Eğitimi Doktora Programının ders döneminde aşağıda ayrıntıları verilen bireysel ve grup öğrenme etkinlikleri yer alacaktır. Bazı etkinlikler İngilizcedir. A. Bireysel Etkinlikler 1. Seminerler: Seminerler, öğrencilerin derslere ilişkin alt başlıklardaki temel kuram ve kavramlara ait farkındalık gelişimi ve öğrenme ile ifade etme ve sunma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca seminer hazırlama süreçlerinin öğrencilerin yarı yıldaki diğer öğrenme etkinliklerine altyapı oluşturması beklenmektedir. • Her öğrenci yarıyıl boyunca 2 seminer sunacaktır. Seminer, konuya ait tarihsel süreç, genel bilgi, konu içinde yer alan kavramları (anahtar sözcükler) kapsayabilir. • Seminer konularının danışman öğretim üyesi ile birlikte seçilmesi, önce yazılı rapor haline getirilmesi ve bir saatlik sunum hazırlanması gereklidir. • Hazırlanan rapor, sunum tarihinden 1 hafta önce diğer doktora öğrencileri ve danışmana verilecek ve bu rapor ile ilgili yazılı geri bildirim alınacaktır. • Alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılacak düzenlemeden sonra sunum yapılacaktır. • Öğrencinin her iki seminer sunumu, TEAD öğretim üyeleri tarafından yapılandırılmış bir form aracılığı ile değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler “tıpta öğrenme ortamları” (605) dersi notuna katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin anabilim dalındaki düzenli seminer saatlerine de aktif katılımları beklenmektedir. 2. Yazılı Ödevler: Ödevlerde, öğrencinin bir yandan ilgili konulardaki temel kuram, kavram ve uygulamaları öğrenirken, öğrendiklerini uyarlama, çeşitli bağlamlar çerçevesinde gerçek yaşam/uygulama özellikleri ile irdelemeleri ve senteze ulaşmaları, eğitimle ilgili durumları projelendirmeleri ve yazılı olarak ifade edebilmeleri hedeflenmiştir. İlerleyen sayfalarda her bir ödevle ilgili bağlam ve öğrenciden istenenlerle kullanılabilecek temel kaynaklar ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Ödevlerin hazırlanması, düzeltilmesi ve teslimi ile ilgili genel akış aşağıdadır. Ödevler, ilgili dersin öğretim üyeleri tarafından ifade edilecek takvime göre hazırlanmaya başlanır. İlk metin hazırlandıktan sonra öğrenci grubundan başka bir öğrenciye iletilir ve bir hafta içerisinde kendisinden yazılı ve sözlü geribildirim alınır. İlk düzeltmeleri yaptıktan sonra öğrenci ödevini, dersin öğretim üyesine teslim eder ve bir hafta içerinde kendisinden geribildirim ve düzeltme önerilerini alır. Ardından son düzeltmelerini yaparak bir hafta içersinde öğretim üyesine iletir. Öğretim üyesi ödevle ilgili değerlendirmesi ve notlandırmasını yaptıktan sonra ödevi portfolyosuna koymak üzere öğrenciye teslim eder. Bu süreç ödevlere göre değişmekle birlikte ödevin verilişinden en erken 4 en geç 6 hafta içerisinde tamamlanır. 3. Gözlem ve raporları: Bu etkinliklerde, öğrencilerin bireysel ya da grup olarak önceden belirledikleri başlıklar üzerinden, yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış gözlem yöntemi kullanarak, öğrenme ve öğretme ile ilgili süreçleri gözlemeleri, bildiklerini gerçek yaşam koşullarına uyarlamaları ya da gerçek yaşam koşullarında yeni bir öğrenme deneyimi yaşamaları hedeflenmiştir. Gözlem raporları ödevlerle aynı şekilde hazırlanacak ve kullanılacaktır. 4. Dönem Ödevi: Dönem ödevi her yarıyıl sonunda öğrencilerin öğrendiklerini entegre bir şekilde gerçek yaşam koşullarında ve kendi çalıştıkları kurumda kullanmaları, simüle bir performansa dönüştürmelerini hedeflemektedir. Dönem ödevi, ilgili yarıyıldaki tüm dersleri kapsayan tek bir ödevdir ve öğrenciden dersleri takip eden 15 gün içerisinde tamamlayıp teslim etmesi beklenir. B. Grup Etkinlikleri 1. Kurslar ve Çalıştaylar: Öğrencinin bireysel etkinlikler çerçevesinde gelişen kuramsal zemininin pekiştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni zeminler oluşturulması, temel bir konuda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmiştir. Öğrenciler yarıyıl içinde herhangi bir ders kapsamında yapılan kurs ve çalıştaylara katılmak ve kendilerinden beklenen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurs ve çalıştaylar, diğer grup ve bireysel etkinliklerle entegre edilebilir. Öte yandan Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından yürütülen, farklı kurum ve birimler için düzenlenen çalıştay ve kurslara öğrencilerin gözlemci ya da katılımcı olarak devam etmesi istenebilir. 2. Grup projeleri: Ekip içinde tartışarak ve işbirliği yaparak öğrenme, öğrendiklerini pekiştirme, uygulama fırsatı sunmak için planlanmıştır. Grup projelerinin hazırlanma ve uygulama özellikleri akrandan geribildirim alma dışında de ödevlerle benzerlik göstermektedir. Projelerde, öğrencilerden bir eğitimi uygulama, bir sınav hazırlama, bir eğitim programı planlama, öğretim materyali geliştirme, poster hazırlama, bir araştırma planlama gibi çeşitli performans ödevleri de istenebilir. 3. Küçük grup oturumları: Özelikle yeni bir konuyu ya da alanı tanıtmak, proje ve ödevlerde tanıtım yapmak, bir ödev proje sürecini tamamlamak, ortak sorulara cevap vermek, bazı parça becerileri kazandırmak (örn. literatür tarama) amaçlarıyla düzenlenen 2-4 saatlik derslerdir. İlk yarı yılda bu derslerin programı önceden iletilecek şekilde her Pazartesi ve bazı Salı günleri 09.30-12.30 ve her Perşembe 09.30-12.30 veya 13.30-16.30 saatleri arasındadır. 4. Konuk konuşmacılar: Alanında yetkin ve tanınmış konuşmacıların ilgili yarıyılla bağlantılı konularda düzenleyecekleri 2-4 saatlik seminer, kurs, çalıştay gibi etkinliklerdir. Program içinde bazı Perşembe günleri 13.30-16.30 saatleri arası bu amaçla kullanılacaktır. Her döneme ilişkin kılavuzda döneme özel eğitim ve öğrenme yöntemleri ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

Programdan mezun olanlar ülkemizdeki Tıp Eğitimi Anabilim Dallarında ve tıp ve sağlık bilimleri eğitimi veren kurumlarda öğretim üyesi ya da elemanı olarak çalışmaktadır.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenci Başarımının Değerlendirilmesi Her öğrenci bir yarıyıldaki tüm bireyesel ve grup etkinliklerindeki ödev, rapor, araştırma, yayın, poster, proje, katılım belgesi, sertifika, akran ve eğitici gerbildirimlerini tamamlayarak portfolyosuna yerleştirmiş olmalı ve yarıyıl sonunda dönem ödevi ile birlikte danışmanına teslim etmelidir. Her ödev ve görevde en az %50 başarılı performansa toplamda E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü not barajına ulaşmak gereklidir. Her döneme ilişkin kılavuzda döneme özel değerlendirme yöntemleri ayrınıtılı şekilde açıklanmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Hatice Şahin EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim dalı Başkanı T: +90 232 390 1832 hatice.sahin@ege.edu.tr

İdari bölüm dışında Mesleksel Beceri Laboratuarı, Simüle Hasta Laboratuarı ve derslik, toplantı salonları olan anabilim dalımız iki kat ve yaklaşık 1.000 m2 kullanım alanına sahiptir. Fakülte eğitim programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde merkezi sorumluluk ve görevleri vardır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2013 Yılı (Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora) Müfredatı (Tıp Eğitimi)

Program Çıktıları

1 Mesleğini uygularken alan uzmanı, bilim insanı, profesyonel, danışman, ekip üyesi, iletişimci, yönetici-lider, savunucu rollerini bir arada kullanarak alan ile ilgili konularda etkin, etik ve öğrenme merkezli, nitelikli hizmetler sunabilir.
2 Alan uzmanı olarak; Tıp eğitimine bilimsel temel oluşturan bilim alanlarının bilgilerini, disiplinler arası bir bakış açısı ile sentez edip farklı eğitim etkinliklerinde uygulayabilir.
3 Alan uzmanı olarak; Öğrenenlerin gereksinimleri ve öğrenme konusunun doğası üzerinden eğitim ile ilgili uygun eğitici rolünü (aktarma, yönlendirme, yetiştiricilik gibi) seçip etkili şekilde kullanabilir.
4 Alan uzmanı olarak; Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri üzerinden, amaç- hedef, eğitim yöntemi ve değerlendirme boyutları birbirini destekleyen yeni eğitim programı tasarlayabilir ve mevcut programları güncelleyebilir.
5 Alan uzmanı olarak; Eğitimde bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun ölçme değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilir.
6 Alan uzmanı olarak; Eğitim bilimlerinde ve toplumun ihtiyaçlarında ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak öğrenme aktivitelerinde ve eğitim programında değişikliklerin planlayabilir ve uygulayarak öncülük edebilir.
7 Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanıyla ilişkili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.
8 Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanında kurumsal, ulusal ve uluslararası projelere ve araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan öğrenciler ve meslektaşlarına model olur.
9 Profesyonel olarak; Mesleki görev ve sorumluluklarını, insani ve mesleki değerler, etik ilkeler ve mesleki sorumluluklarını ön planda tutarak öğrenen yararına iyi eğitici rol modeli olma bağlamında, tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirerek, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek, planlama ve uygulamalar gerçekleştirir.
10 Profesyonel olarak; Tıp eğitimciliği alanındaki mesleki kimliğin gelişimine ve sürdürülmesini etkileyen durumları analiz edebilir, sürekli değerlendirir, araştırma yapar düşünsel, yazınsal, eleştirel bakış açısı geliştirir, deneyimleri üzerine düşünüp sonuçlara ulaşabilir.
11 Profesyonel olarak; Tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirir, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek planlama ve uygulamalar yapar.
12 Ekip üyesi olarak; Alan bilgisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için diğer disiplinler ile çatışmacı olmayan, uzlaşmacı ve çözüm arayan bir anlayışla işbirlikli çalışmalar yürütebilir, birlikte çalıştığı ve çalışacağı ekip üyelerinin yeri ve sınırlarının farkında olarak, işbirliğini isteyebilir, kabul edebilir ve kullanabilir.
13 Danışman olarak; Mezuniyet öncesi, sonrası ve sürekli eğitim programlarının planlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, çağdaş öğrenme model ve yöntemlerin en optimal ve etik yapıda, öğrenen odaklı bir eğitim kurgusu içine yerleştirilmesi çerçevesinde, talep olmasa dahi bireylere, kurullara ve kurumlara önerilerde bulunabilir ve gereksindikleri ölçüde danışmanlık yapabilir.
14 Danışman olarak: Öğrencilerin güçlü yönleri, değerlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek onların öğrenme ve akademik başarılarına yönelik danışmanlık yapabilir.
15 Yönetici-Lider olarak; İçinde yer aldığı eğitim süreçlerini etkileyebilir, etki yaratabilir, heyecan verip harekete geçirebilir, karar verme süreçlerinde yer alabilir ve eğitimle ilgili politikaların oluşturulmasına ve değişime öncülük edebilir.
16 Yönetici-Lider olarak; Kendi iş süreçlerini, kariyerini ve gelişimini etkili olarak yönetir, diğer tıp eğitimcilerinin gelişimine yönelik farklı ve güçlü yönlerini ortaya koymalarına olanak sağlar ve bu yönde gelişmelerini destekler.
17 İletişimci olarak; Türkçe ve en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde anlayabilir ve kullanabilir.
18 İletişimci olarak; Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanarak anlaşılır şekilde paylaşabilir.
19 İletişimci olarak; Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir.
20 Savunucu olarak; İçinde yer aldığı her platformda eğitimin kanıta dayalı zemininde yürütülmesini, eğitimcilerin mutlaka bir formasyon eğitimi almalarını gerekliliğini, fırsat eşitliğini, etik ilkeleri, eğitimin araçsallaştırılmamasını ve piyasalaşmamasını, eğitimde çağdaş yaklaşımlarının savunuculuğunu yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176012005 Türkçe Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Zorunlu 2 - - 6
9301176202016 Türkçe Eğitim Araştırmaları I Zorunlu 2 2 - 9
9301176242016 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri I Zorunlu - 1 - 3
930117SEÇ.DR1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
Toplam 4 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176042013 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Zorunlu 2 - - 6
930117SEÇ.DR2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 24
Toplam 2 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176112013 Türkçe Eğitim Programı Değerlendirme Zorunlu 2 - - 6
930117SEÇ.DR3 Türkçe SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 19
Toplam 2 0 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
930117SEÇ.DR4 Türkçe SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
SBEDRUAD602 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ601 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
SBEDRTO601 Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 5
SBEDRUAD603 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SBEDRYET601 Türkçe Yeterlik Sınavı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ602 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD604 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ603 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD605 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ604 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD606 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
930117SEÇ.DR1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082013 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176092014 Türkçe Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 - 8
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182014 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli - 1 - 2
9301176262013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli - 1 - 2
9301176272013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli - 1 - 2
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930117SEÇ.DR2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082013 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176092014 Türkçe Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 - 8
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182014 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli - 1 - 2
9301176262013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli - 1 - 2
9301176272013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli - 1 - 2
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930117SEÇ.DR3 - SEÇMELİ DERSLER3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082013 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176092014 Türkçe Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 - 8
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182014 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli - 1 - 2
9301176262013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli - 1 - 2
9301176272013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli - 1 - 2
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930117SEÇ.DR4 - SEÇMELİ DERSLER4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082013 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176092014 Türkçe Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 - 8
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182014 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli - 1 - 2
9301176262013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli - 1 - 2
9301176272013 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli - 1 - 2
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4

2019 Yılı (Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora) Müfredatı (Tıp Eğitimi)

Program Çıktıları

1 Mesleğini uygularken alan uzmanı, bilim insanı, profesyonel, danışman, ekip üyesi, iletişimci, yönetici-lider, savunucu rollerini bir arada kullanarak alan ile ilgili konularda etkin, etik ve öğrenme merkezli, nitelikli hizmetler sunabilir.
2 Alan uzmanı olarak; Tıp eğitimine bilimsel temel oluşturan bilim alanlarının bilgilerini, disiplinler arası bir bakış açısı ile sentez edip farklı eğitim etkinliklerinde uygulayabilir.
3 Alan uzmanı olarak; Öğrenenlerin gereksinimleri ve öğrenme konusunun doğası üzerinden eğitim ile ilgili uygun eğitici rolünü (aktarma, yönlendirme, yetiştiricilik gibi) seçip etkili şekilde kullanabilir.
4 Alan uzmanı olarak; Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri üzerinden, amaç- hedef, eğitim yöntemi ve değerlendirme boyutları birbirini destekleyen yeni eğitim programı tasarlayabilir ve mevcut programları güncelleyebilir.
5 Alan uzmanı olarak; Eğitimde bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun ölçme değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilir.
6 Alan uzmanı olarak; Eğitim bilimlerinde ve toplumun ihtiyaçlarında ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak öğrenme aktivitelerinde ve eğitim programında değişikliklerin planlayabilir ve uygulayarak öncülük edebilir.
7 Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanıyla ilişkili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.
8 Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanında kurumsal, ulusal ve uluslararası projelere ve araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan öğrenciler ve meslektaşlarına model olur.
9 Profesyonel olarak; Mesleki görev ve sorumluluklarını, insani ve mesleki değerler, etik ilkeler ve mesleki sorumluluklarını ön planda tutarak öğrenen yararına iyi eğitici rol modeli olma bağlamında, tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirerek, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek, planlama ve uygulamalar gerçekleştirir.
10 Profesyonel olarak; Tıp eğitimciliği alanındaki mesleki kimliğin gelişimine ve sürdürülmesini etkileyen durumları analiz edebilir, sürekli değerlendirir, araştırma yapar düşünsel, yazınsal, eleştirel bakış açısı geliştirir, deneyimleri üzerine düşünüp sonuçlara ulaşabilir.
11 Profesyonel olarak; Tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirir, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek planlama ve uygulamalar yapar.
12 Ekip üyesi olarak; Alan bilgisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için diğer disiplinler ile çatışmacı olmayan, uzlaşmacı ve çözüm arayan bir anlayışla işbirlikli çalışmalar yürütebilir, birlikte çalıştığı ve çalışacağı ekip üyelerinin yeri ve sınırlarının farkında olarak, işbirliğini isteyebilir, kabul edebilir ve kullanabilir.
13 Danışman olarak; Mezuniyet öncesi, sonrası ve sürekli eğitim programlarının planlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, çağdaş öğrenme model ve yöntemlerin en optimal ve etik yapıda, öğrenen odaklı bir eğitim kurgusu içine yerleştirilmesi çerçevesinde, talep olmasa dahi bireylere, kurullara ve kurumlara önerilerde bulunabilir ve gereksindikleri ölçüde danışmanlık yapabilir.
14 Danışman olarak: Öğrencilerin güçlü yönleri, değerlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek onların öğrenme ve akademik başarılarına yönelik danışmanlık yapabilir.
15 Yönetici-Lider olarak; İçinde yer aldığı eğitim süreçlerini etkileyebilir, etki yaratabilir, heyecan verip harekete geçirebilir, karar verme süreçlerinde yer alabilir ve eğitimle ilgili politikaların oluşturulmasına ve değişime öncülük edebilir.
16 Yönetici-Lider olarak; Kendi iş süreçlerini, kariyerini ve gelişimini etkili olarak yönetir, diğer tıp eğitimcilerinin gelişimine yönelik farklı ve güçlü yönlerini ortaya koymalarına olanak sağlar ve bu yönde gelişmelerini destekler.
17 İletişimci olarak; Türkçe ve en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde anlayabilir ve kullanabilir.
18 İletişimci olarak; Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanarak anlaşılır şekilde paylaşabilir.
19 İletişimci olarak; Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir.
20 Savunucu olarak; İçinde yer aldığı her platformda eğitimin kanıta dayalı zemininde yürütülmesini, eğitimcilerin mutlaka bir formasyon eğitimi almalarını gerekliliğini, fırsat eşitliğini, etik ilkeleri, eğitimin araçsallaştırılmamasını ve piyasalaşmamasını, eğitimde çağdaş yaklaşımlarının savunuculuğunu yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176202019 Türkçe Eğitim Araştırmaları I Zorunlu 2 2 - 8
9301176242019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri I Zorunlu - 1 - 2
930117SDG.DR1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
Toplam 2 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176092019 Türkçe Eğitim Araştırmaları II Zorunlu 2 2 - 8
930117SDG.DR2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 22
Toplam 2 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
930117SDG.DR3 Türkçe SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
SBEDRUAD601 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ601 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
SBEDRTO601 Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 5
SBEDRUAD602 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SBEDRYET601 Türkçe Yeterlik Sınavı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ602 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD603 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ603 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD604 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ604 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD605 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ605 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD606 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
930117SDG.DR1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176012019 Türkçe Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 - - 6
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176042019 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082019 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176112019 Türkçe Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182013 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 - - 6
9301176262019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 - - 6
9301176292020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımın Temelleri Seçmeli 3 - - 8
9301176302020 İngilizce Introduction to Educational Project Planning Seçmeli 4 4 - 12
9301176312020 Türkçe Seminaries in Health Sciences Edication Seçmeli 1 2 - 8
9301176322020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
9301176332020 İngilizce Quality and Accreditation in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176342020 İngilizce Academic Writing in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176352020 Türkçe Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930117SDG.DR2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176012019 Türkçe Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 - - 6
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176042019 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082019 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176112019 Türkçe Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182013 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 - - 6
9301176262019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 - - 6
9301176292020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımın Temelleri Seçmeli 3 - - 8
9301176302020 İngilizce Introduction to Educational Project Planning Seçmeli 4 4 - 12
9301176312020 Türkçe Seminaries in Health Sciences Edication Seçmeli 1 2 - 8
9301176322020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
9301176332020 İngilizce Quality and Accreditation in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176342020 İngilizce Academic Writing in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176352020 Türkçe Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930117SDG.DR3 - SEÇMELİ DERSLER3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301176012019 Türkçe Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 - - 6
9301176022015 Türkçe Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 - - 6
9301176032015 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 - - 6
9301176042019 Türkçe Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 - - 6
9301176052016 Türkçe Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 - - 6
9301176062014 Türkçe Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 - 8
9301176082019 Türkçe Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176102014 Türkçe Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 - - 6
9301176112019 Türkçe Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 - - 6
9301176122014 Türkçe Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 - - 6
9301176132013 Türkçe Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 - - 6
9301176142013 Türkçe Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 - - 6
9301176172013 Türkçe Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 - - 6
9301176182013 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 - 8
9301176192013 Türkçe Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 - - 6
9301176212015 Türkçe Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 - 8
9301176252019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 - - 6
9301176262019 Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 - - 6
9301176292020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımın Temelleri Seçmeli 3 - - 8
9301176302020 İngilizce Introduction to Educational Project Planning Seçmeli 4 4 - 12
9301176312020 Türkçe Seminaries in Health Sciences Edication Seçmeli 1 2 - 8
9301176322020 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Öğretim ve Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
9301176332020 İngilizce Quality and Accreditation in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176342020 İngilizce Academic Writing in Health Sciences Education Seçmeli 3 - - 8
9301176352020 Türkçe Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9301176362021 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Mesleklerarası Eğitim Seçmeli 2 - - 6
9301176372021 Türkçe Tıp Eğitiminde Yapay Zeka Seçmeli 2 2 - 8
9301176382021 Türkçe Hasta Güvenliği Seçmeli 2 2 - 8
9301176862015 Türkçe Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4