GERİ DÖN

Doktora Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Türkiye’de ilk kez Biyokimya Bölümü 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 1982 yılında devreye girmesinden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak “Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik” Öğretim Programı şeklinde uygulanmıştır. 1996–1997 öğretim yılından itibaren Türkiye’de lisans düzeyinde 4 yıllık Biyokimya eğitimi veren ilk bağımsız bir bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir. Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Yüksek Lisans derecesi ile doktora programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Biyokimya alanında bilim doktorası derecesi" alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0512 Biyokimya

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Lisansüstü programlardaki tüm dersler bölüm öğretim üyeleri ve diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Biyokimya ile ilgili herhangi bir işte görev alacak lisansüstü dereceye sahip mezunlar farklı alanlarda çalışabilirler. Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sinan AKGOLTel : +90 232 3111711, e-mail: sinan.akgol@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Serap EVRAN, Doç. Dr. Tel : +90 232 3111773 e-mail:serap.evranr@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://biyokimya.ege.edu.tr Tel/Fax: +90 232 3438624 e- mail: biyokimya@mail.ege.edu.tr

Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve soğuk odanın yanısıra Biyoteknoloji, Protein/Enzimoloji, Protein Mühendisliği ve Polimer/Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm’de 7 tam zamanlı profesör, 5 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve çoğu Lisansüstü çalışmalarını sürdüren 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnterdisipliner yapısı gereğifarklı fakültelerinin öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2012 Yılı Biyokimya Doktora Müfredatı

Program Çıktıları

1 Biyokimya ile ilgili bilgileri kullanarak spesifik araştırma alanlarına uygulayabilme ve geliştirebilme
2 Biyokimya ile ilgili alanlarda problem saptama, çözüme yönelik hipotez kurma, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
4 Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
5 Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
6 Biyokimyanın belirli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme
7 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanma ve geliştirebilme
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
10 Biyokimya alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da iyileştiren ve uygulamaya sunan özgün çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
11 Ulusal ya da uluslar arası sunum yapabilme ve makale hazırlayabilme
12 Biyokimyanın belirli bir alanında uzmanlaşabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-G Türkçe Biyokimya Seçmeli Grup DOK Güz Seçmeli - - - 24
FENETKFEN2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 6
Toplam 2 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036162011 Türkçe Karşılaştırmalı Biyokimya Zorunlu 4 - - 8
BİK-SG-DOK-B Türkçe Biyokimya Seçmeli Grup DOK Bahar Seçmeli - - - 16
FENDRSEM1 Türkçe Seminer I Zorunlu 1 - - 6
Toplam 5 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 16
FENDRYET790 Türkçe Yeterlilik Zorunlu - - - 9
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ693 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 - - 4
Toplam 6 2 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ694 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 19
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRSEM2 Türkçe Seminer II Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
BİK-SG-DOK-G - Biyokimya Seçmeli Grup DOK Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036012005 Türkçe Biyolojik Membranların Yapı ve Fonksiyonları Seçmeli 2 - - 7
9101036031998 Türkçe Membran Proteinleri Seçmeli 2 - - 7
9101036052003 Türkçe İmmobilize Biyokatalizatörler Seçmeli 4 3 - 8
9101036071998 Türkçe Çevre Biyokimyası ve Biyoteknolojisi Seçmeli 4 2 - 8
9101036152003 Türkçe Metabolik Regülasyon Sistemleri Seçmeli 3 - - 7
9101036172003 Türkçe Biyopolimerler ve Biomateryaller Seçmeli 3 - - 8
9101036191998 Türkçe Gen Mühendisliği Seçmeli 3 - - 8
9101036212010 Türkçe Metal Toksikolojisine Biyokimyasal Bakış Seçmeli 3 - - 8
9101036232007 Türkçe Biyosensörlerde Biyomoleküler Filmler;Tasarım,Teknikler ve Uygulamalar Seçmeli 2 - - 7
9101036272010 Türkçe Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar Seçmeli 3 - - 7
9101036412011 Türkçe Biyokataliz-Çok Ölçekli Kuantum Modelleri Seçmeli 3 - - 7
BİK-SG-DOK-B - Biyokimya Seçmeli Grup DOK Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101036022011 Türkçe Biyotransformasyonlar Seçmeli 4 3 - 8
9101036041998 Türkçe Biyokimyada Son Gelişmeler Seçmeli 2 - - 8
9101036082003 Türkçe Serbest Radikal Biyokimyası Seçmeli 2 - - 8
9101036102002 Türkçe Lipid Biyotransformasyonları Seçmeli 2 - - 8
9101036122002 Türkçe Biyoelektrokimya Seçmeli 2 - - 8
9101036181998 Türkçe Rekombinant DNA Enzimolojisi Seçmeli 3 - - 8
9101036202003 Türkçe Biyodegradasyon Seçmeli 3 - - 8
9101036222018 Türkçe Protein-Protein Etkileşimleri Seçmeli 3 - - 8
9101036242012 Türkçe İleri Biyokimyasal Teknikler Seçmeli 2 - - 8
9101036281998 Türkçe Enzim Kataliz Mekanizmaları Seçmeli 2 - - 8
9101036322005 Türkçe Afinite Biyosensörleri Seçmeli 2 - - 8
9101036342008 Türkçe Protein Yapı ve Dinamiklerinde Bilgisayara Dayalı Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9101036362010 Türkçe Doku Mühendisliği ve Nanobiyoteknoloji Seçmeli 3 - - 8
9101036382010 Türkçe Polimerlerin Tıpta Kullanımları Seçmeli 3 - - 8
9101036402010 Türkçe Rekombinant Protein Ekspresyon Sistemleri Seçmeli 2 - - 8
9101036422011 Türkçe Protein Katlanması Seçmeli 3 - - 8

2020 Yılı Biyokimya Yüksek Lisan Dereceli Doktora Programı

Program Çıktıları

1 Biyokimya ile ilgili bilgileri kullanarak spesifik araştırma alanlarına uygulayabilme ve geliştirebilme
2 Biyokimya ile ilgili alanlarda problem saptama, çözüme yönelik hipotez kurma, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
4 Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
5 Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
6 Biyokimyanın belirli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlik kazanabilme
7 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanma ve geliştirebilme
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
10 Biyokimya alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da iyileştiren ve uygulamaya sunan özgün çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
11 Ulusal ya da uluslar arası sunum yapabilme ve makale hazırlayabilme
12 Biyokimyanın belirli bir alanında uzmanlaşabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-G Türkçe Biyokimya Seçmeli Grup DOK Güz Seçmeli - - - -
FENETKFEN2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 6
Toplam 2 0 0 6
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİK-SG-DOK-B Türkçe Biyokimya Seçmeli Grup DOK Bahar Seçmeli - - - -
Toplam 0 0 0
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FENDRYET2020 Türkçe Yeterlilik Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 25