GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - - Lisans


Program Tanıtımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 550 lisans ve yaklaşık 70 yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde verilen derslerin çoğunda eğitim dili Türkçe'dir. Bölümde 8 profesör, 6 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin tümü üniversitenin stratejik planı ve kalkınma planlarında yer alan öncelikli alanlara daha yoğun olmak üzere araştırma çalışmalarına katılmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0713 / Elektrik ve enerji 0714 / Elektronik ve otomasyon

Lisans (TYYÇ-6 ve EQF-LLL6)

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim programları öğrencileri hem elektrik-elektronik mühendisliği mesleğine hem de daha sonra yapabilecekleri uygulamalı ve teorik araştırma çalışmalarına hazırlayacak biçimde planlamıştır. İlk altı yarıyıl tüm lisans öğrencileri için ortaktır, yedinci yarıyıl başlangıcında öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını seçmektedirler. Lisans programında şu uzmanlık alanları seçilebilir: * Elektronik ve Haberleşme Sistemleri * Enerji Sistemleri ve Otomatik Kontrol Lisans üstü programlarında ise, öğrencilere şu uzmanlık alanlarında öğrenim ve araştırma olanakları sunulmaktadır: * Elektronik * Elektrik Makinaları, Otomatik Kontrol ve Güç Elektroniği * Sayısal ve Fiberoptik Haberleşme * Görüntü İşleme * Biyomedikal Sinyal İşleme * Biyofotonik * Mikrodalga * Yenilenebilir Enerji * Güç Sistemleri, Enerji

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Adres: Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Bornova 35100 İzmir Program Başkanı: Prof. Dr. Erkan MEŞE Tel : 0232 388 60 24 E-mail: erkan.mese@ege.edu.tr

Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Mikroelektronik, Bilgisayar, FPGA, Kontrol, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkânlarından da faydalanabilmektedirler. Bu imkânlar; Manyeto-Elektronik, Mekanik, Kablosuz İletişim ve Tasarım, Mikrodalga, Biyomedikal laboratuvarlarında sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2 Matematik, fen ve ilgili mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
5 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi
6 Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
7 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
8 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
9 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini
12 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
13 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
14 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi kazandırma
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
16 Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi
17 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
18 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
505001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
505001042004 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 2 - 7
505001052010 İngilizce PHYSICS I Zorunlu 3 - 2 7
505001282022 İngilizce BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 6
505001332010 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
505001352015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 - - 2
505001412020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 18 2 2 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
505000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
505001102006 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 2 - 7
505001112010 İngilizce PHYSICS-II Zorunlu 3 - 2 7
505001222015 Türkçe TEMEL ELEKTRİK VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
505001322010 İngilizce LOGIC CIRCUITS Zorunlu 2 - 2 5
505001342018 İngilizce INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 5
Toplam 17 2 6 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002122015 İngilizce DIGITAL SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 6
505002172008 İngilizce MODERN PHYSICS Zorunlu 3 - - 5
505002252000 Türkçe MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I Zorunlu 3 - - 5
505002312007 İngilizce WRITING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 - - 1
505002352017 Türkçe DEVRE ANALİZİ 1 Zorunlu 3 2 2 6
505002372016 İngilizce OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 6
505002412019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 17 2 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002092009 İngilizce ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS Zorunlu 3 - - 4
505002262000 Türkçe MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-II Zorunlu 3 - - 5
505002342007 İngilizce WRITING AND PRESENTING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 - - 1
505002362015 İngilizce MICROPROCESSOR BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 3 - 2 6
505002402017 Türkçe DEVRE ANALİZİ 2 Zorunlu 3 2 2 6
505002422018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-1 Zorunlu 3 2 - 5
505002582019 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 16 4 4 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505003032008 Türkçe MİKROELEKTRONİK DEVRELER-I Zorunlu 3 - 2 6
505003052018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-2 Zorunlu 3 2 - 5
505003262022 Türkçe SİNYAL VE SİSTEM ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
505003332016 İngilizce PROBABILTY, STATISTICS AND INFORMATION Zorunlu 2 2 - 5
505003512015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 - - 2
505003572022 İngilizce ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I Zorunlu 3 - - 5
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 16 5 2 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520501E11348 İngilizce POWER ELECTRONICS Zorunlu 3 - 2 6
505003122008 Türkçe MİKROELEKTRONİK DEVRELER-II Zorunlu 3 - 2 6
505003562018 İngilizce CONTROL SYSTEMS I Zorunlu 3 - 2 6
505003582019 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 3
505003622022 İngilizce INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 5
505003642022 İngilizce ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I LABORATUVARI Zorunlu - - 2 1
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 10 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520501T11400 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 6
10520501T11847 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 12
505004912019 Türkçe DİSİPLİNLERARASI TASARIM PROJESİ Zorunlu - 1 - 4
KST.SEÇ.I Türkçe KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
SRB.SEÇ.I Türkçe SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
Toplam 0 1 8 42
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520501T11400 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 6
10520501T11800 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 12
505004782015 Türkçe İŞ ETİĞİ VE HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
GRE402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Zorunlu 2 - - 2
KST.SEÇ.II Türkçe KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
SRB.SEÇ.II Türkçe SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
Toplam 4 0 8 42
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
KST.SEÇ.I - KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004022010 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 - 2 5
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 5
505004372006 Türkçe BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 - 2 5
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 5
505004892017 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 - 2 5
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 5
SRB.SEÇ.I - SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004022010 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 - 2 5
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 5
505004372006 Türkçe BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 - 2 5
505004732012 Türkçe GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 2 - 2 5
505004752012 İngilizce MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS Seçmeli 2 2 - 5
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 5
505004852017 Türkçe MALZEMELERİN ELEKTRONİK, MANYETİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - 2 5
505004872017 Türkçe ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI Seçmeli 2 - 2 5
505004892017 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 - 2 5
505004932021 Türkçe ROBOTİĞİN TEMELLERİ Seçmeli 2 2 - 5
505004972021 Türkçe ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ II Seçmeli 2 - 2 5
505004992021 Türkçe AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT Seçmeli 2 2 - 5
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 5
505008532022 İngilizce İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - 1 5
505008552022 İngilizce YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 1 - 5
505024632014 İngilizce VLSI CIRCUIT DESING Seçmeli 2 2 - 5
KST.SEÇ.II - KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 5
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORK II Seçmeli 2 2 - 5
505008062021 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 - 2 5
505008142022 İngilizce YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 - 1 5
505008162022 İngilizce PHOTONİCS AND DEVİCE APPLİCATİONS Seçmeli 3 1 - 5
505008182022 İngilizce SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 1 - 5
SRB.SEÇ.II - SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 5
505004602010 Türkçe MEKATRONİK Seçmeli 2 - 2 5
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORK II Seçmeli 2 2 - 5
505008042020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 - - 5
505008062021 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 - 2 5
505008102021 Türkçe ELEKTRİK TESİSLERİNDE ÖLÇÜMLER Seçmeli 2 2 - 5
505008142022 İngilizce YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 - 1 5
505008162022 İngilizce PHOTONİCS AND DEVİCE APPLİCATİONS Seçmeli 3 1 - 5
505008182022 İngilizce SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 1 - 5
505008202022 İngilizce ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 3 1 - 5
505008222022 İngilizce RF ELECTRONİCS Seçmeli 3 1 - 5
505008242022 İngilizce INTRODUCTION TO WİRELESS COMMUNİCATİONS Seçmeli 3 1 - 5
505008262022 İngilizce ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 3 - 1 5