GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - - LisansProgram Tanıtımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 550 lisans ve yaklaşık 70 yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde verilen derslerin çoğunda eğitim dili Türkçe'dir. Bölümde 8 profesör, 6 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin tümü üniversitenin stratejik planı ve kalkınma planlarında yer alan öncelikli alanlara daha yoğun olmak üzere araştırma çalışmalarına katılmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0713 / Elektrik ve enerji 0714 / Elektronik ve otomasyon

Lisans (TYYÇ-6 ve EQF-LLL6)

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim programları öğrencileri hem elektrik-elektronik mühendisliği mesleğine hem de daha sonra yapabilecekleri uygulamalı ve teorik araştırma çalışmalarına hazırlayacak biçimde planlamıştır. İlk altı yarıyıl tüm lisans öğrencileri için ortaktır, yedinci yarıyıl başlangıcında öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını seçmektedirler. Lisans programında şu uzmanlık alanları seçilebilir: * Elektronik ve Haberleşme Sistemleri * Enerji Sistemleri ve Otomatik Kontrol Lisans üstü programlarında ise, öğrencilere şu uzmanlık alanlarında öğrenim ve araştırma olanakları sunulmaktadır: * Elektronik * Elektrik Makinaları, Otomatik Kontrol ve Güç Elektroniği * Sayısal ve Fiberoptik Haberleşme * Görüntü İşleme * Biyomedikal Sinyal İşleme * Biyofotonik * Mikrodalga * Yenilenebilir Enerji * Güç Sistemleri, Enerji

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm`de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00`nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Adres: Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Bornova 35100 İzmir Program Başkanı: Prof. Dr. Erkan MEŞE Tel : 0232 388 60 24 E-mail: erkan.mese@ege.edu.tr

Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Mikroelektronik, Bilgisayar, FPGA, Kontrol, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkanlarından da faydalanabilmektedirler. Bu imkanlar; Manyeto-Elektronik, Mekanik, Kablosuz İletişim ve Tasarım, Mikrodalga, Biyomedikal laboratuvarlarında sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2 Matematik, fen ve ilgili mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
5 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi
6 Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
7 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
8 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
9 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini
12 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
13 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
14 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi kazandırma
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
16 Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi
17 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
18 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
505001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
505001052010 İngilizce PHYSICS I Zorunlu 3 - 2 7
505001282022 İngilizce BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 6
505001332010 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
505001352015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 - - 2
505001412020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
CAL1032023 İngilizce CALCULUS I Zorunlu 3 2 - 7
Toplam 18 2 2 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
505000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
505001112010 İngilizce PHYSICS-II Zorunlu 3 - 2 7
505001222015 Türkçe TEMEL ELEKTRİK VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
505001322010 İngilizce LOGIC CIRCUITS Zorunlu 2 - 2 5
505001342018 İngilizce INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 5
CAL1042023 İngilizce CALCULUS II Zorunlu 3 2 - 7
Toplam 17 2 6 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002122015 İngilizce DIGITAL SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 6
505002172008 İngilizce MODERN PHYSICS Zorunlu 3 - - 4
505002312007 İngilizce WRITING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 - - 1
505002352022 İngilizce CIRCUIT ANALYSIS 1 Zorunlu 3 2 2 6
505002372016 İngilizce OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Zorunlu 3 - 2 6
505002412019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
LAG2052023 İngilizce LİNEAR ALGEBRA Zorunlu 2 1 - 6
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
PFSDGI İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 16 3 6 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505002092009 İngilizce ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS Zorunlu 3 - - 4
505002342007 İngilizce WRITING AND PRESENTING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 - - 1
505002362015 İngilizce MICROPROCESSOR BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 3 - 2 6
505002402022 İngilizce CIRCUIT ANALYSIS 2 Zorunlu 3 2 2 6
505002422018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-1 Zorunlu 3 2 - 5
505002582019 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 2
DIF2222023 İngilizce DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 - 6
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
PFSDGII İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 15 5 4 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505003032008 Türkçe MİKROELEKTRONİK DEVRELER-I Zorunlu 3 - 2 6
505003052018 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY-2 Zorunlu 3 2 - 5
505003262022 Türkçe SİNYAL VE SİSTEM ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
505003332016 İngilizce PROBABILTY, STATISTICS AND INFORMATION Zorunlu 2 2 - 5
505003512015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 - - 2
505003572023 İngilizce ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION Zorunlu 4 - - 5
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
PFSDGIII Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 17 5 2 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505003122008 Türkçe MİKROELEKTRONİK DEVRELER-II Zorunlu 3 - 2 6
505003482023 İngilizce POWER ELECTRONICS I Zorunlu 3 - 2 6
505003562018 İngilizce CONTROL SYSTEMS I Zorunlu 3 - 2 6
505003582019 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 3
505003622022 İngilizce INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEMS Zorunlu 3 - 2 5
505003642023 İngilizce ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION LABORATORY Zorunlu 1 - 2 1
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
PFSDGIV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 13 0 10 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520501T11400 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 6
10520501T11847 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 12
505004912019 Türkçe DİSİPLİNLERARASI TASARIM PROJESİ Zorunlu - 1 - 2
KST.SEÇ.I Türkçe KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
PFSDGV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
SRB.SEÇ.I Türkçe SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
Toplam 0 1 8 40
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10520501T11400 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 6
10520501T11800 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - - 4 12
KST.SEÇ.II Türkçe KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
PFSDGVI Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
SRB.SEÇ.II Türkçe SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
Toplam 0 0 8 38
PFSDGI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGIII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
PFSDGIV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
KST.SEÇ.I - KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004022010 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 - 2 6
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 6
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 6
505004892017 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 - 2 6
505008012023 İngilizce POWER ELECTRONICS II Seçmeli 3 - 1 6
505008032023 Türkçe SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 1 - 6
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 6
PFSDGV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SRB.SEÇ.I - SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004022010 Türkçe KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 - 2 6
505004052015 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 - 2 6
505004732012 Türkçe GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 2 - 2 5
505004752012 İngilizce MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS Seçmeli 2 2 - 5
505004812015 İngilizce COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 - 2 6
505004852017 Türkçe MALZEMELERİN ELEKTRONİK, MANYETİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - 2 5
505004872017 Türkçe ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI Seçmeli 2 - 2 5
505004892017 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 - 2 6
505004932021 Türkçe ROBOTİĞİN TEMELLERİ Seçmeli 2 2 - 5
505004992021 Türkçe AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT Seçmeli 2 2 - 5
505008012023 İngilizce POWER ELECTRONICS II Seçmeli 3 - 1 6
505008032023 Türkçe SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 1 - 6
505008052023 İngilizce MODELLING AND DESIGN OF ELECTRIC MACHINES Seçmeli 3 - 1 5
505008512022 İngilizce MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 3 1 - 6
505008552022 İngilizce YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 1 - 5
505024632014 İngilizce VLSI CIRCUIT DESIGN Seçmeli 2 2 - 5
KST.SEÇ.II - KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 6
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORKS II Seçmeli 2 2 - 6
505008062021 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 - 2 6
505008142022 İngilizce YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 - 1 6
505008162022 İngilizce PHOTONİCS AND DEVİCE APPLİCATİONS Seçmeli 3 1 - 6
505008202022 İngilizce ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 3 1 - 6
505008322023 İngilizce ELECTRIC MOTOR DRIVES Seçmeli 3 - 1 6
PFSDGVI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
SRB.SEÇ.II - SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
505004062006 İngilizce COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 - 2 6
505004862013 İngilizce COMPUTER NETWORKS II Seçmeli 2 2 - 6
505008042020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 - - 5
505008062021 Türkçe GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 - 2 6
505008102021 Türkçe ELEKTRİK TESİSLERİNDE ÖLÇÜMLER Seçmeli 2 2 - 6
505008122022 İngilizce DİJİTAL KONTROL Seçmeli 2 - 2 6
505008142022 İngilizce YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 - 1 6
505008162022 İngilizce PHOTONİCS AND DEVİCE APPLİCATİONS Seçmeli 3 1 - 6
505008202022 İngilizce ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 3 1 - 6
505008222022 İngilizce RF ELECTRONİCS Seçmeli 3 1 - 6
505008242022 İngilizce INTRODUCTION TO WİRELESS COMMUNİCATİONS Seçmeli 3 1 - 6
505008282023 Türkçe BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 - 2 6
505008322023 İngilizce ELECTRIC MOTOR DRIVES Seçmeli 3 - 1 6
505008362023 İngilizce INDUSTRIAL AUTOMATION Seçmeli 2 - 2 6