BACK

Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)


Graduate School of Social Sciences - History - History - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı


General Description

2014-2015 öğretim yılında açılmıştır.

Tarih alanında Bilim Doktoru.

4 Year, 8 Semesters

240 ECTS

EQF-LLL 8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİnin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tarih Doktora Programının amacı; Tarih alanında bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri doğrultusunda, disiplinler arası özgün bir çalışma yapabilen çağdaş bilim insanı yetiştirmektir. Doktora programı dört yıllık bir eğitim sürecini kapsar. Öğrenci ilk yılda zorunlu ve seçmeli dersler alarak bilgiler edinir. Bunu izleyen yıllarda ise doktora tez çalışmasını tamamlar.

Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.

Yıllık iki dönem olarak verilen eğitim programımızda, her dönemde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerledirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Full Time

Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (AKTS koordinatörü: Doç. Dr. Cihan Özgün).

Dersler hocaların odalarında yapılmaktadır. Tarih Bölümü arşivinde bulunan kaynaklardan da yararlanabilir.


Key Learning Outcomes

1 To be able to have the basic and general information about field / discipline
2 To be able to teach the discipline professionally in educational institutions
3 To be able to analyze the characteristic political, administrative and social events in various periods of field / discipline
4 To be able to analyze
5 To be able to make synthesis
6 To be able to have the professional and ethical responsibility

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey

TYYÇ
Key Learning Outcomes
1
2
3
4
5
6
KNOWLEDGE
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
SKILLS
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Competence to Work Independently and Take Responsibility )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Learning Competence )
1
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Communication and Social Competence )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Field Specific Competence )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Course Structure Diagram with Credits (60 ECTS per Full-Time Academic Year)

T : Theoretical P: Practice L: Laboratory
1. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
TARİH-TARİH-YL-SDG1 Turkish TARİH 1 Elective - - - 24
Total 0 0 0 24
2. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201335462020 Turkish Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Compulsory 3 - - 4
92SE100762022 Turkish Seminar Studies Compulsory - - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 Turkish TARİH 2 Elective - - - 15
Total 3 0 0 25
3. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
SOSDRYET790 Turkish Proficiency in PhD Compulsory - - - 25
Total 0 0 0 30
4. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
SOSDRTEZONE Turkish Thesis Proposal Compulsory - - - 25
Total 0 0 0 30
5. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
6. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
7. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
8. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
TARİH-TARİH-YL-SDG1 - TARİH 1
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201395452021 Turkish Elective 3 - - 6
9201395472021 Turkish Elective 3 - - 6
9201395492021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396012021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396032021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396052021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396072014 Turkish Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği Elective 3 - - 6
9201396112014 Turkish Eski Mısır Tarihi Elective 3 - - 6
9201396132014 Turkish Eski Önasyada Bilim ve Teknoloji Elective 3 - - 6
9201396172021 Turkish İ Elective 3 - - 6
9201396192021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396212021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396232021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396272014 Turkish MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKEY Elective 3 - - 6
9201396292014 Turkish HISTORY OF DEMOCRACY IN TURKEY Elective 3 - - 6
9201396312021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396332021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396392020 Turkish Bizans İmparatorluğu'nun İdari Organizasyonu Elective 3 - - 6
9201396412021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396432021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396452020 Turkish Haçlı Seferleri Tarihi Elective 3 - - 6
9201396512021 Turkish Elective 3 - - 6
9201396532021 Turkish Elective 3 - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 - TARİH 2
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201395442021 Turkish Elective 3 - - 5
9201395462021 Turkish Elective 3 - - 5
9201395482021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396022021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396042021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396062021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396082014 Turkish Cumhuriyet Devri İktisat Tarihi Elective 3 - - 5
9201396102014 Turkish Epigrafi Elective 3 - - 5
9201396142014 Turkish Eski Önasya'da Askerlik Kurumu Elective 3 - - 5
9201396182014 Turkish Eski Önasya'da Ticaret Elective 3 - - 5
9201396202021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396222021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396242021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396262021 Turkish Osmanlı Tarihi-II Elective 3 - - 5
9201396302014 Turkish Tarihin Kaynakları Olarak Yazıtlar, Sikkeler ve Arkeolojik Buluntular Elective 3 - - 5
9201396342014 Turkish TURKISH REPUBLIC PRESS Elective 3 - - 5
9201396362014 Turkish ISSUES OF TURKISH NATIONAL STRUGGLE Elective 3 - - 5
9201396382021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396402021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396482021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396502021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396522021 Turkish Elective 3 - - 5
9201396542021 Turkish Elective 3 - - 5
EBB6832017 Turkish Planning and Assesment in Education Elective 3 2 - 6
EBB6852017 Turkish Development and Learning Elective 3 - - 4