GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri - - Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

1955 yılından 1981 yılına kadar mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı alırken, bu yıldan itibaren eğitimin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ile Ziraat Mühendisi ünvanı almaya başlamışlardır. 1983yılına kadar lisans üstü çalışmalar Dekanlığa bağlı olarak yapılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü kurulduğundan beri Lisansüstü çalışmaları bu enstitüye bağlı olarak sürdürülmektedir.

Bahçe Bitkileri Bölümünde yüksek lisans derecesi aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye , bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır. Tez kanuları 6 kategoriye ayrılır. Sebze yetiştiriciliği ve ıslahı, meyve yetiştiriciliği ve ıslahı, Bağ yetiştiriciliği ve ıslahı, Hasat sonrası fizyolojisi ve Süs bitkileri üretimi

Ziraat Yüksek Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel ve Faks: 0 (232) 388 18 65 Tel: 0(232) 311 26 21 E-Mail: bahce@ege.edu.tr

1. Çiçek serası; Süs bitkileri çalışmaları bir plastik sera ve iki yüksek plastik tünelde Gerbera, Lilium, Gül, Limonyum, Karanfil türleriyle çalışılmaktadır. 2. Sebze serası (3 Adet); Sebzelerin topraksız veya organik olarak üretiminin yapıldığı seralar. 3. Adaptasyon serası; Saksılarda tuzluluk denemelerinin ve invitro koşullarda üretilen bitkilerin adaptasyonlarının yapıldığı sera. 4. Sağlıklı fidan üretimi serası 5. Sebze eğitim serası Laboratuarlar: 1. Hazırlık ve Ektraksiyon Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analiz aşamasına hazırlamak için yapılan, temizleme, ayırma, vs. işlemlerin, ekstraksiyonun, yaş yakmanın, fırında kurutmanın ve fiziksel analizlerin yapıldığı, 2. Ekofizyoloji Laboratuarları; spektrofotometrik analizlerin, yaprak alanı indeks ve fotosentez ölçümlerinin yapıldığı, 3. Fizyoloji Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analizlerin yapıldığı, 4. Meyve Laboratuarları; bitki materyalinin köklendirildiği, çimlenme ve üretim materyalinin hazırlandığı, 5. Tohum Laboratuarları; bahçe bitkilerinin tohumlarının kimyasal veya fiziksel olarak kalite analizlerinin yapıldığı, 6. Doku Kültürü Laboratuarları; meyve, sebze ve çiçek materyallerinin meristem kültürü yolu ile üretildiği, 7. Mantar Laboratuarları; mantar üretimi için gerekli misellerin üretildiği ve mantar konusunda analizlerin yapıldığı, 8. Mikroskopi Laboratuarları; çeşitli histolojik analizlerin yapıldığı ve 9. Biyoteknoloji Laboratuarları; bahçe bitkileri ürünlerinin genetik yapısı ve sorunlarının araştırıldığı laboratuarlar bölümde bulunmaktadır. Üretim Alanları: 1. Seralar: Bölümümüze ait sebze (2 adet PE sera ve 1 adet yüksek plastik tünel), süs bitkileri (1 adet PE sera 2 adet yüksek plastik tünel) ve 3 adet meyve fidanı yetiştirme serası ve 2 adet sebze alıştırma serası bulunmakta üretim tüm yıl devam etmektedir. Sebze seralarının 1 tanesinde “Organik Tarım” diğer ikisinde “Topraksız Tarım” tekniğiyle bu güne kadar domates, hıyar, biber, fasulye, salata-marul ve yaprakları yenen değişik sebzeler yetiştirilmiştir. Süs bitkileri seramızda ise Topraksız Tarım ve Klasik Tarım teknikleri kullanılarak kesme çiçek (gerbera, gül, karanfil, krizantem, şebboy, lilium, lisiantus, limonyum, glayöl, solidago ve nergis) ve doğal çiçek soğanları (Adıyaman lalesi, ağlayan gelin, kardelen, göl soğanı, misk zambağı) yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2. Açıkta Sebze Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında her türlü sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3. Meyve Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında elma, armut, ayva, şeftali , erik, kiraz, vişne, badem, kayısı, incir, ceviz, muşmula, Trabzon hurması, turunçgil, zeytin ve bağ türleri gibi meyve ile bu türlere ait çeşitler yer almaktadır.


Program Çıktıları

1 Uzmanlık alanında bilgi üretme ve ülkesel ve bölgesel sorunları izleme ve farkına varabilme
2 Bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve bunları amaca yönelik kullanabilme becerisi
3 Uzmanlık alanında ihtiyaç duyulan yeni bilgi ve yöntemleri öğrenebilme yeteneği
4 Bilimsel yöntemlere uygun olarak hipotez oluşturabilme ve buna göre araştırma kurgusu planlayabilme
5 Elde ettiği sonuçları irdeleyip değerlendirebilme becerisi
6 Varılan bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade edebilme ve bunu bilimsel ortamlarda savunabilme
7 Edindiği bu becerileri gerek bilim, gerekse pratikte kullanabilme
8 Bilimsel düşünebilen, bilginin öneminin farkına varmış ve yaşam boyu öğrenmeye açık olabilen

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102015312004 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Deneme Tekniği Zorunlu 2 2 - 8
BAB-SG-YL-G Türkçe Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
FENETKZRT2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 6
Toplam 4 2 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BAB-SG-YL-B Türkçe Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
FENYLSEM Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
BAB-SG-YL-G - Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102015052021 İngilizce Planning for Regenerative Agriculture Seçmeli 3 - - 8
9102015071998 Türkçe Meyve Ağaçlarını Çoğaltmanın Biyolojik Esasları Seçmeli 3 - - 8
9102015151998 Türkçe Tohum Depolamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 8
9102015171998 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları I Seçmeli 2 2 - 7
9102015191998 Türkçe Tohum Biyolojisi Seçmeli 2 - - 8
9102015231999 Türkçe Sebzelerde Üretim Planlaması ve Verim Tahminleri Seçmeli 3 - - 8
9102015252002 Türkçe Soğanlı ve Yumrulu Süs Bitkileri Seçmeli 2 - - 8
9102015272002 Türkçe Dünya Ülkelerinde Bağcılık ve Karakteristikleri Seçmeli 2 - - 7
9102015292003 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi Seçmeli 3 - - 7
9102015372004 Türkçe Bitkilerde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ve Pratik Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 8
9102015392016 Türkçe Tohumlarda Kaliteyi İyileştirici Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 8
9102015412005 Türkçe Tarımsal Biyoçeşitlilik Seçmeli 3 - - 8
9102015432010 Türkçe Bitkilerde Gen Ekspresyonu ve Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 - 8
9102015452010 Türkçe Sebze Islahının Prensipleri Seçmeli 2 2 - 8
9102015512011 Türkçe Hasat Sonrası İşlemlerde Yeni Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 7
9102015532011 Türkçe Mesleki İngilizce Seçmeli 3 - - 7
9102015552012 Türkçe Üzümsü Meyvelerin Yetiştirilme Teknikleri Seçmeli 3 - - 7
9102015572016 Türkçe Egzotik Sebze Türleri ve Yetiştiriciliği Seçmeli 3 - - 8
9102015612016 Türkçe Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım Ve Sunum Teknikleri Seçmeli 3 - - 8
9102015632014 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Mikotoksin Oluşumu Seçmeli 3 - - 7
9102015652014 Türkçe Organik Sebze Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 - 8
9102015672017 Türkçe Mantar Miseli Üretim Tekniği Seçmeli 3 - - 8
9102015692018 Türkçe Meyve Ağaçları Fizyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9102015712018 Türkçe Sebze Fizyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9102015732018 Türkçe Sebze Bahçesi Tesisi ve Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
BAB-SG-YL-B - Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102015021998 Türkçe Ampelografi Seçmeli 2 2 - 8
9102015081998 Türkçe Meyvecilikte Hormon Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 8
9102015121998 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım Yöntemleri Seçmeli 2 2 - 8
9102015161998 Türkçe Sebze Olarak Değerlendirilen Otlar Seçmeli 3 - - 8
9102015182012 Türkçe Sebzelerde Fide Üretim Teknikleri Seçmeli 2 - - 8
9102015201998 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları II Seçmeli 2 2 - 8
9102015221998 Türkçe Tohumlarda Kalite Kontrol Yöntemleri Seçmeli 2 2 - 8
9102015241998 Türkçe Sera Bitkilerinde Fizyolojik Bozukluklar Seçmeli 2 - - 8
9102015261998 Türkçe Üzümsü Meyveler ve Kivi Yetiştiriciliği Seçmeli 3 - - 8
9102015282002 Türkçe Kaktüs ve Diğer Skulentler Seçmeli 2 1 - 8
9102015302002 Türkçe Bilgi Kaynaklarına Erişim ve Veri Sunumu Seçmeli 2 2 - 8
9102015322002 Türkçe Ekolojik (Organik) Bağ Yetiştirme Seçmeli 3 - - 8
9102015362004 Türkçe Topraksız Tarım Teknikleri Seçmeli 2 2 - 8
9102015422004 Türkçe Tohumla Çoğaltılan Kesme, Saksı ve Mevsimlik Çiçekler Seçmeli 2 - - 8
9102015442004 Türkçe Süs Bitkileri Islahı Seçmeli 2 - - 8
9102015462004 Türkçe Organik Meyve Yetiştiriciliği Seçmeli 2 - - 8
9102015502004 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Laboratuvar Tekniği Seçmeli 3 2 - 8
9102015522005 Türkçe Organik Tohum ve Fide Üretimi Seçmeli 2 - - 8
9102015542010 Türkçe Uygulamalı Sebze Islahı Seçmeli 2 2 - 8
9102015562016 Türkçe Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 - 8
9102015582016 Türkçe Asmanın Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojisi Seçmeli 3 - - 8
9102015622016 Türkçe Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği Seçmeli 3 - - 8
9102015642016 Türkçe Aşılı Sebze Fidesi Üretimi Ve Sebzelerde Aşılamanın Fizyolojisi Seçmeli 2 2 - 8
9102015662014 Türkçe Meyve gelişimi ve olgunlaşması sırasındaki biyokimyasal değişimler Seçmeli 3 - - 6
9102015682016 Türkçe Sanayi Sebzeciliği Seçmeli 2 - - 8
9102015702016 Türkçe Sebze Olarak Değerlendirilen Filizler ve Çiçekler Seçmeli 2 2 - 8
9102015722016 Türkçe Hobi Sebzeciliği Seçmeli 3 - - 8
9102015742018 Türkçe İleri Fidancılık Tekniği Seçmeli 3 - - 8
9102015762018 Türkçe Meyve ve Sebzelerde Biyokimyasal ve Fizyolojik Analizler Seçmeli 2 2 - 5
9102015782020 Türkçe Kentsel Bahçe Bitkileri Tarımı Seçmeli 2 - - 8