GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri - - Tezsiz Yüksek Lisans


Program Tanıtımı

E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Merkezimiz, çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Çevre Bilimleri Anabilim Dalı”nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır.

Çevre Bilim Uzmanı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çok disiplinli olarak eğitim-öğretim vermekte olan E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nın amacı, lisans düzeyinde elde edilen mesleksel yapıya “Çevre Bilimi”(ekoloji) açısından bakabilen çevre bilim uzmanı yetiştirmektir

Özel Sektör ve Resmi Kuruluşlar

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Anabilim Dalımız kapsamında verilmekte olan herbir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgiler, her bir ders için hazırlanan “Ders Öğretim Planı”nda kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri Azbar Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3423432 / 3112560 Faks: +90.232.3885952 E-Posta: cevsoruyg@mail.ege.edu.tr / nuri.azbar@ege.edu.tr

Çevre Bilimleri Anabilim Dalımızda, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılmakta olan fiziksel olanaklarımız, 5 adet derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 öğrenci odası olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca, araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, hava (dissolved oksijen metre, pH/ISE metre, conductivity TDS metre, SO2 analizörü, vb.), su (B.O.D. cihazı, B.O.D. inkübatörü, HPLC cihazı, vb.) ve gürültü (gürültü ölçüm cihazı) kirliliklerine ilişkin ölçüm ve analiz cihazları, bir hassas terazi, bir retort fırını, AO Plotter, A3 Scanner, A3 Printer ve el GPS’i bulunmaktadır. Çevre planlama çalışmalarında uydu görüntüsü yorumlama, coğrafi bilgi sistemi (GIS) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları olarak, ENVI, Image Analyst, GeoMedia Professional 3.0, Smartsketch, MGE (Modular GIS Environment) ve Arc View 8.0 ve MicroStation yazılımları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Çevre Bilimi temel ilkelerini uygulamaya aktarabilme
2 Çevre dokusunu inceleyerek değerlendirebilme
3 Çevre dostu mesleksel bakışı (duruşu) geliştirerek, uygulamaya indirgeyebilme
4 Çevre koşullarında meydana gelen değişimlerin canlı ve cansız varlıklar üzerideki olası etkilerini irdeleyebilme
5 Çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması yolunda uygun yöntem ve eylemleri belirleyebilme
6 Plan kararları kapsamında, çevre dokusunun etkileşimi hakkında bilgiler üretebilme, bu çerçevede gelecek riskleri öngörebilme
7 Kirlenme seviyelerini belirlemeye yönelik çağdaş teknik ve yöntemleri kullanabilme
8 Tehlikeli kimyasal atıkların tanımlamalarını yapabilme ve çevreye zararsız bir halde değerlendirilebilmesi kapsamında çözüm önerileri üretebilme
9 Merkezi ve yerel yönetimlerin ve diğer yetkililerin aldıkları plan kararlarının çevre ile uyumluluğunu sorgulayabilme
10 Çevre kalitesi ve doğal kaynaklarla ilgili alınan kararları, ekonomik çerçevede analiz etmede kullanılan teori ve araçları uygulamaya indirgeyebilme
11 Ekonomi ve ekolojinin dengede tutulması gerekliliği ve kaynakların ekonomik kullanımlarına yönelik bilinç oluşturabilme ve yayılmasını sağlayabilme
12 Alan kullanım kararları ve çevre dokusu ilişkileri çerçevesinde etkileşimlerini ortaya koyarak doğru alan kullanımlarını üretebilmesinde yönlendirici olabilme
13 Canlılar ve kirlenme ilişkileri çerçevesinde yaşamsal ilkeleri ortaya koyarak, ekosistemler ve biyoçeşitliliğin korunabilmesine öncülük edebilme
14 Çevre sistemleri, iklim elemanları ve insan aktiviteleri arasındaki karşılıklı etkileşimleri değerlendirebilme
15 Çevresel kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi güncel küresel sorunlarda, neden-sonuç ilişkilerini sorgulayabilme
16 Atık yönetimi kapsamında elde edilen bilgileri uygulamaya dönüştürebilme
17 Doğal ve kültürel radyoaktivite üzerinde durularak gerekli bilgilerin üretilmesi ve radyoaktivitenin zararlarından çevrenin korunması üzerinde uygulanabilirliğini sağlayabilme
18 Temel bilgi ve ilkeler çerçevesinde radyolojik çevreye yönelik genel incelemelerde bulunabilme
19 Termodinamik ve enerji ile dönüşüm ilkeleri doğrultusunda en uygun ve optimum yaşam koşullarının uygulanabilirliğini sağlayabilme
20 Çevrede mevcut fiziksel ve kimyasal ajanların sağlık üzerindeki etkilerini, bu ajanlara has uygulamaları da hesaba katarak ve çevre sağlığı sorunlarındaki yaklaşım prensiplerini göz önünde tutarak, temel çevre sağlığı problemlerini analiz edebilme ve çözebilme, böylece insan habitatını daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilme,
21 İnsan habitatının daha yaşanabilir olmasına çalışılırken, biyoçeşitlilik ve biyolojik zenginlikleri koruyarak, geleceğe taşınabilmesinde gerekli önlemleri uygulamaya koyabilme
22 Dünya ekosistemlerini tanıyabilme ve ekosistemler ile alınan plan kararları arasındaki etkileşimleri kavrayabilme
23 Bireysel ve toplumsal olarak çevre bilincinin oluşturulması hakkındaki bilgiler ile sosyal yapının ve bilincin geliştirilebilmesi yönünde uygulamaya geçebilme
24 Çevre temel bilimleri, çevre yönetimi ve çevre teknolojileri konularında yürütülecek çalışmalarda, bilgisayar teknikleri gibi çağdaş ölçme, analiz, değerlendirme, uygulama araç ve tekniklerini kullanabilme
25 Çevre sağlığının korunması yönünde, çevre bozunumuna ilişkin olarak ortaya çıkan hastalıkların ve yayılımının önlenebilmesi doğrultusunda adımlar atabilme
26 Çevresel konuları, çevre hak ve hukuku ilke ve kuralları çerçevesinde değerlendirebilme
27 Toplum-çevre ilişkilerini sosyoloji bilimi açısından algılayabilme ve çözüme götürebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-ÇB-TSİZ-sdg-1 Türkçe Çevre Bilimleri TEZSİZ Seçmeli Ders Grubu-Güz-1 Seçmeli - - - 23
9105035012016 Türkçe Çevre Bilimine Giriş Zorunlu 3 - - 7
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-ÇB-T.SİZ-sdg-2 Türkçe Çevre Bilimleri TEZSİZ Seçmeli Ders Grubu-Bahar-2 Seçmeli - - - 15
YLDPR599 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
Toplam 0 0 0 30
2016-ÇB-TSİZ-sdg-1 - Çevre Bilimleri TEZSİZ Seçmeli Ders Grubu-Güz-1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105025492018 Türkçe Çevre Sorunları ve Geoteknik Mühendisliği Seçmeli 3 - - 8
9105025512018 Türkçe Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilir Yerleşkeler Seçmeli 3 - - 8
9105035032016 Türkçe Canlılar ve Çevre Seçmeli 3 - - 8
9105035052016 Türkçe Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Risk Analizi Seçmeli 2 - - 8
9105035072016 Türkçe Kimyasal Kirlenme Seçmeli 3 - - 8
9105035092016 Türkçe Çevre Planlama I Seçmeli 3 - - 7
9105035112016 Türkçe Çevre Ekonomisi Seçmeli 2 - - 8
9105035132016 Türkçe Arazi Kullanım Kararları ve Tarımsal Alan İlişkileri Seçmeli 2 - - 8
9105035172016 Türkçe Sucul Canlılar ve Kirlenme İlişkileri Seçmeli 2 - - 8
9105035192016 Türkçe Çevresel Klimatoloji Seçmeli 2 - - 8
9105035232018 Türkçe Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
9105035272016 Türkçe Kent Sosyolojisi Seçmeli 2 - - 8
9105035312016 Türkçe Çevresel Çalışmalarda İstatistik ve Kemometri Seçmeli 2 2 - 8
9105035332018 Türkçe Anaerobik Biyoteknoloji ve Sanayide Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105035352016 Türkçe Uzaktan Algılamaya Giriş ve Çevresel Kullanım Alanları Seçmeli 2 2 - 8
9105035372016 Türkçe Deri Sanayide Atık Azaltma ve Geri Kazanım Seçmeli 2 2 - 8
9105035392016 Türkçe Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri Seçmeli 3 - - 8
9105035412016 Türkçe Çevrede ve Gıdalarda Radyoaktivite Seçmeli 2 - - 5
9105035432016 Türkçe Katı Yüzeylerin Adsorpsiyon Davranışı Seçmeli 3 - - 8
9105035472019 Türkçe Çevre Kirleticilerinin Omurgasızlardaki Etkileri-I Seçmeli 3 - - 8
9105035752022 Türkçe Zehirli Omurgasız Hayvanlar-| Seçmeli 3 - - 8
FENETKCOK2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli 2 - - 6
2016-ÇB-T.SİZ-sdg-2 - Çevre Bilimleri TEZSİZ Seçmeli Ders Grubu-Bahar-2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9105025562021 Türkçe Koruma Biyolojisi Seçmeli 3 - - 8
9105035022016 Türkçe Çevre Sağlığı Seçmeli 3 - - 8
9105035122016 Türkçe Biyolojik Zenginliklerimiz ve Korunması Seçmeli 2 - - 8
9105035142016 Türkçe Dünya Ekosistemleri Seçmeli 2 - - 8
9105035182016 Türkçe Çevre Sosyolojisi ve Çevre Bilinci Seçmeli 2 - - 8
9105035202016 Türkçe Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazandırılması Seçmeli 3 - - 8
9105035222016 Türkçe Çevre Planlama II Seçmeli 3 - - 8
9105035242016 Türkçe Denizler ve Kirlenme Seçmeli 2 - - 8
9105035262016 Türkçe Çevre Epidemiyolojisi Seçmeli 2 - - 8
9105035302018 Türkçe Atıksu Arıtımı Temel Prensipleri Seçmeli 3 - - 8
9105035322016 Türkçe Çevre Sosyolojisi ve İletişim Seçmeli 2 - - 7
9105035342016 Türkçe Fizikokimyasal Yöntemler ile Killerin Modifikasyonu Seçmeli 3 - - 8
9105035362018 Türkçe İçme Sularının Arıtılması Seçmeli 3 - - 8
9105035382016 Türkçe Denizel Çevre ve Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetim (EYBY) Seçmeli 2 - - 3
9105035402016 Türkçe Mikrobiyal Ekolojide Moleküler Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
9105035422018 Türkçe Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9105035462019 Türkçe Mikroalglerin Atıksu Arıtımında Kullanımı: Fikoremediasyon Seçmeli 3 - - 8
9105035482019 Türkçe Güneş Enerjisi Seçmeli 3 - - 8
9105035502019 Türkçe Çevre Kirleticilerinin Omurgalılardaki Etkileri-II Seçmeli 3 - - 8
9105035582022 Türkçe Zehirli Omurgalı Hayvanlar-II Seçmeli 3 - - 8