GERİ DÖN

Lisans Programları


Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı - - Lisans


Program Tanıtımı

Edebiyat Fakültesinin 14 bölümünden biri olan Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1976 yılında bu alandaki ihtiyaca karşılık vermek amacıyla kuruldu. Programın amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında eleştirel bir bakış açısına sahip olmalarını, düşüncelerini hem yazılı hem sözlü ifade edebilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Sınırların öneminin yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüz küreselleşme ve internet çağında, bununla kavramla ilişkili edebiyat ve kültür disiplinlerini bir araya getiren program öğrencilere, hem Alman kültürüne hem de evrensel gündeme ışık tutan kapsamlı bir ders programı sunar. Bu bağlamda, edebiyat, dil ve diğer sosyal bilimler disiplinlerinde kendilerini yetiştirme olanağı bulan öğrenciler, sadece kendi kültürlerine, değerlerine ve düşüncelerine değil, aynı zamanda kültürlerin perspektiflerini de anlama yetisine sahip olurlar ve karşılaştırmalı bir bakış açısı edinirler.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Alman Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0232 Edebiyat ve Dilbilim

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0232 Edebiyat ve Dilbilim

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Alman Dili ve Edebiyatı programının amacı; Alman Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

1 Alman filolojisi, edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmiş,
2 İleri düzeyde Almanca dil yeterliliği edinmiş, sözlü ve yazılı çeviri yapabilen,
3 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılaşmış, kendi kültürü hakkında farkındalık kazanarak kültürel farklılıkların ve iletişim sorunlarının üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmiş,
4 Almanca dışında ikinci bir Avrupa dilini temel düzeyde kullanabilme becerisi edinmiş,
5 Çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen ve bilişim teknolojilerini bilinçli şekilde kullanarak hayat boyu öğrenme alışkanlıklarını geliştirebilen, insani konulara ve etik sorunlara yaklaşımda duyarlılık kazanmış,
6 Alanında araştırma yapabilen, alanda edindiği eleştirel yöntemleri ve disiplini farklı çalışma ortamlarına taşıyarak takım çalışmasına uyum sağlayabilen ve bu araştırmaları bilimsel bir bakış açısı ile etik olarak değerlendirebilen.

Mezunlarımız başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir, özellikle bankacılık, basın yayın, dışticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir ve akademik kadrolarda görev alabilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN (Bölüm Başkanı), Edebiyat Fakültesi, Ege Üniversitesi, 35100 Bornova/ İzmir. Email: saniye.uysal@ege.edu.tr

Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarı içermektedir.


Program Çıktıları

1 Alman Dili ve Edebiyatına ilişkin kavram ve düşünceleri, olgu ve yaklaşımları, eleştirel yöntemleri anlama, özümseme ve tartışma yetisini geliştirmiş olabilme.
2 Alman edebiyat ve kültür tarihinin farklı dönemlerini kendi içinde ve diğer dönemlerle karşılaştırmalı olarak inceleyebilme ve kendi dil, edebiyat ve kültür tarihi bağlamında çıkarımlarda bulunabilme.
3 Dilbilim ve dilbilimin alt dallarının (sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim) temel kavram, kuram ve yöntemlerini anlama, dilbilimsel metin çözümlemeleri yapabilme, bu bilgileri edebiyat ve kültür çalışmalarıyla ilişkilendirebilme.
4 Alman dili, kültürü ve kültür tarihi hakkında farkındalık kazanma ve kazanılan bilgileri başta Türk dili kültürü ve edebiyatı olmak üzere diğer dünya dil, kültür ve edebiyatlarıyla ilişkilendirebilme.
5 Dil, edebiyat, kültür ve sanat ürünlerini/metinlerini (roman, şiir, öykü, inceleme, sinema, magazin, gazete, televizyon, reklam, tiyatro, resim, heykel, müzik, mimari, folklor, spor) kültürel eleştiri yaklaşımlarıyla okuyabilme ve bu ürünlerin ve bunlara bağlı gelişen, değişen söylemlerin çözümlemesini yapabilme.
6 Almancayı ve terminolojiyi çeşitli yazılı ve sözlü iletişim durumlarında yetkin kullanabilme.
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri uygulamalı çözümleyebilme, bilimsel yazım tekniklerini kullanarak bunları yazılı veya sözlü olarak ifade edebilme.
8 Bilimsel araştırma ve projelerde etik çalışma sorumluluk, bilgi ve becerisini kazanarak, bağımsız ve/veya grupla çalışabilme.
9 Öğrenme süreçlerinde materyal kullanımı becerilerini kazanma ve içerik-materyal bağlantısı doğrultusunda uygun seçimler yaparak bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilme.
10 Alan ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.
11 Toplumsal ve kültürel özellikleri dikkate alarak, başta edebi metinler olmak üzere farklı metin türlerini yetkin şekilde çevirebilme.
12 Türkçe ve Almanca dışında ikinci bir yabancı dili temel düzeyde öğrenerek, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 Alman Dili ve Edebiyatı programının kazandırdığı bilgi birikimi, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına ve mesleki düzlemlere (öğretmenlik, okutmanlık, rehberlik, tercümanlık, uluslararası ilişkiler, editörlük vb.) aktarabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
704001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
704001032022 Türkçe ÜBERSETZUNGSEMINAR I Zorunlu 2 - - 4
704001142007 Almanca AUFSATZ-I Zorunlu 2 - - 4
704001432020 Almanca HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-I Zorunlu 3 - - 4
704001932020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
704001972020 Almanca KONTRASTIVE GRAMMATIK I Zorunlu 3 - - 5
704001992020 Almanca EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I Zorunlu 3 - - 4
EDEALMSÇMDERS13 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 13 Seçmeli 2 - - -
Toplam 20 0 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
704000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
704001042022 Türkçe ÜBERSETZUNGSEMINAR II Zorunlu 2 - - 3
704001212007 Almanca AUFSATZ-II Zorunlu 2 - - 4
704001342011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
704001782020 Almanca KONTRASTIVE GRAMMATIK II Zorunlu 3 - - 5
704001802020 Almanca EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II Zorunlu 3 - - 5
704001822020 Almanca HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-II Zorunlu 3 - - 4
EDEALMSÇMDERS14 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 14 Seçmeli 2 - - -
Toplam 21 0 0 27
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
10720401T11260 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
704002672018 Almanca GESCHICHTE DER DEUTSCHEN KULTUR I Zorunlu 2 - - 4
704002752020 Almanca ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Zorunlu 2 - - 4
704002772020 Almanca ANFANGE DER DEUTSCHEN LITERATURGESCHICHTE Zorunlu 3 - - 6
704002792020 Almanca EINFÜHRUNG IN DIE SPACHWISSENSCHAFT I Zorunlu 3 - - 6
EDEALMSÇMDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 2 - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ1 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli 2 - - -
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
Toplam 16 0 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704002862020 Almanca ÜBERSETZUNG UND KULTUR Zorunlu 2 - - 5
704002882020 Almanca GESCHICHTE DER DEUTSCHEN KULTUR II Zorunlu 2 - - 5
704002902020 Almanca REFORMATIONS-UND BAROCKLITERATUR Zorunlu 3 - - 6
704002922020 Almanca EINFÜHRUNG IN DIE SPACHWISSENSCHAFT II Zorunlu 3 - - 6
EDEALMSÇMDERS3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli 2 - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ2 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli 2 - - -
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 14 0 0 22
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704003712018 Almanca EINFÜHRUNG IN DIE KULTURWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 - - 4
704003732020 Almanca SPRACHWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 - - 4
704003892020 Türkçe LITERATUR DES 18. JAHRHUNDERTS Zorunlu 2 - - 4
704003912022 Türkçe TEXTANALYSE I Zorunlu 2 - - 3
EDEALMSÇMDERS5 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli 2 - - -
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
PFGRUP-05 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05 Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 10 0 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704003702018 Almanca EINFÜHRUNG IN DIE KULTURWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 - - 4
704003722020 Almanca SPRACHWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 - - 4
704003862020 Türkçe WEIMARER KLASSIK UND DEUTSCHE ROMANTIK Zorunlu 2 - - 4
704003882022 Türkçe TEXTANALYSE II Zorunlu 2 - - 3
EDEALMSÇMDERS7 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli 2 - - -
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
PFGRUP-06 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06 Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 10 0 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704004412002 Almanca ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT-I Zorunlu 2 - - 5
704004652018 Almanca DEUTSCHSPRACHIGE GEGEN WARTSLITERATUR I Zorunlu 2 - - 4
704004732020 Almanca FRUHREALISMUS UND POETISCHER REALISMUS Zorunlu 2 - - 5
704004752020 Almanca MIGRATION IN SPRACHE UND LITERATUR I Zorunlu 2 - - 4
EDEALMSÇMDERS9 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 9 Seçmeli 2 - - -
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
PFGRUP-07 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-07 Seçmeli - - - -
Toplam 10 0 0 18
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704004462002 Almanca ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT-II Zorunlu 2 - - 5
704004702018 Almanca DEUTSCHSPRACHIGE GEGENWARTSLITERATUR II Zorunlu 2 - - 4
704004782020 Almanca NATURALISMUS UND MODERNE Zorunlu 2 - - 5
704004802020 Almanca MIGRATION IN SPRACHE UND LITERATUR II Zorunlu 2 - - 4
EDEALMSÇMDERS11 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 11 Seçmeli 2 - - -
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
PFGRUP08 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08 Seçmeli - - - -
Toplam 10 0 0 18
EDEALMSÇMDERS13 - SEÇMELİ DERS GRUBU 13
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704001052022 Türkçe KONVERSATION I Seçmeli 2 - - 3
EDEALMSÇMDERS14 - SEÇMELİ DERS GRUBU 14
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704001062022 Türkçe KONVERSATION II Seçmeli 2 - - 3
EDEALMSÇMDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704002472002 Almanca DEUTSCHE PROSA -I Seçmeli 2 - - 3
704002592016 Almanca SPRACHPRAXIS-I Seçmeli 2 - - 3
EDEFAKORTAKHAVUZ1 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002532012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 - - 2
702002552012 Türkçe İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002592019 Türkçe 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002372007 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
705002772012 Türkçe MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 2
705002812019 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705002832019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 - - 2
706002752012 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
708002452007 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
710002532012 Türkçe DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
710002632014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
714002232019 Türkçe YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDEALMSÇMDERS3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704002462002 Almanca DEUTSCHE PROSA -II Seçmeli 2 - - 3
704002622016 Almanca SPRACHPRAXIS-II Seçmeli 2 - - 3
EDEFAKORTAKHAVUZ2 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007852019 Türkçe EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
707002562016 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
710002522012 Türkçe KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 - - 2
710002622014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
715002902019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 - - 2
721002482016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 2
INT404 Türkçe INOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDEALMSÇMDERS5 - SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704003592016 Almanca WIRTSCHAFTSDEUTSCH-I Seçmeli 2 - - 4
704003652016 Diğer FOREIGN LANGUAGE (ITALIENISCH) I Seçmeli 2 - - 4
704003792020 Türkçe LITERATUR UND FILM I Seçmeli 2 - - 4
704003832020 Türkçe SPRACHE UND MEDIEN I Seçmeli 2 - - 4
704003852020 Türkçe FOREIGN LANGUAGE ( GRIECHISCH I) Seçmeli 2 - - 4
704003872020 Almanca FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH I) Seçmeli 2 - - 4
PFGRUP-05 - PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
408003012010 Türkçe EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
408003032010 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
408003052010 Türkçe ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 - - 2
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDEALMSÇMDERS7 - SEÇMELİ DERS GRUBU 7
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704003582016 Almanca WIRTSCHAFTSDEUTSCH-II Seçmeli 2 - - 4
704003642016 Diğer FOREIGN LANGUAGE (ITALIENISCH) II Seçmeli 2 - - 4
704003642017 Almanca LITERATUR UND FILM II Seçmeli 2 - - 4
704003802020 Almanca SPRACHE UND MEDIEN II Seçmeli 2 - - 4
704003822020 Almanca FOREIGN LANGUAGE ( GRIECHISCH II) Seçmeli 2 - - 4
704003842020 Almanca FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH II) Seçmeli 2 - - 4
PFGRUP-06 - PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
408003042010 Türkçe ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli - - - 2
408003062010 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
EDEALMSÇMDERS9 - SEÇMELİ DERS GRUBU 9
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704004492007 Diğer ITALIENISCH-III Seçmeli 2 - - 4
704004812020 Almanca INTERKULTURELLE LITERATUR I Seçmeli 2 - - 4
708004852020 Türkçe IDENTITAT UND SPRACHE I Seçmeli 2 - - 4
708004872020 Türkçe FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH III) Seçmeli 2 - - 4
708004892020 Türkçe FOREIGN LANGUAGE (GRIECHISCH III) Seçmeli 2 - - 4
EDEALMSÇMDERS11 - SEÇMELİ DERS GRUBU 11
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
704004542007 Diğer ITALIENISCH-IV Seçmeli 2 - - 4
704004622016 Almanca FACHSPRACHE-II Seçmeli 2 - - 4
704004822020 Almanca INTERKULTURELLE LITERATUR II Seçmeli 2 - - 4
708004862020 Türkçe IDENTITAT UND SPRACHE II Seçmeli 2 - - 4
708004882020 Türkçe FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH IV) Seçmeli 2 - - 4
708004902020 Türkçe FOREIGN LANGUAGE (GRIECHISCH IV) Seçmeli 2 - - 4
PFGRUP08 - PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor