GERİ DÖN

Lisans Programları


Fen Fakültesi - İstatistik - - LisansProgram Tanıtımı

İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 Profesör, 7 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı iki yönlüdür: Birincisi, öğrencilerine, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak ve ikincisi ise, diğer sosyal bilimlerde bir alt yapı hazırlamaktır. Bölümün ana amacı öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesidir.

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0542 İstatistik

Lisans

Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme

Orta öğretim programını bitirmiş olmak.

İstatistik Bölümü’ne lise ve dengi okul mezunları matematik puanı ile girebilmektedir.

Lisans Öğretimi Örgün Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri Program çıktıları ile ifade edilmektedir. Program çıktılarının hazırlanmasında Ege Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planı ve 11. Kalkınma Planı göz önünde bulundurulmuştur.

1 Ege Üniversitesi İstatistik Bölümünün amacı probleme has çözüm üretebilme ve analitik düşünme becerilerine sahip, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, bilimsel şüpheciliği ilke edinmiş saygın İstatisikçiler yetiştirmektir.

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü öğretim alabilmektedirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm`de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00`nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.

Dört yıllık lisans programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Dinçer AYAZ(Bölüm Başkan Vekili) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 311 2301 e-posta: dincer.ayaz@ege.edu.tr

48 ve 8 bilgisayar kapasiteli 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı 4 adet Amfi Derslik 1 adet Seminer Salonu 1 adet Toplantı Salonu 1 adet Konuk Odası 1 adet Lisansüstü Öğrenci Odası bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme
2 İstatistiksel problemleri modelleyebilme
3 Probleme has özel çözümler üretebilme becerisi
4 İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme
5 Büyük veri setlerini saklayabilme, düzenleyebilme ve bu veri setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilme
6 Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Bilimini kullanabilme becerisi
7 Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme
8 Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
10 Analitik düşünme becerisi
11 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
12 Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilme
13 İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme
14 Bilimsel şüphecilik ve irdeleme yetisi
15 Bilgisayar programlama becerisi
16 Hazır yazılımları kullanabilme becerisi
17 Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
18 İstatistik Bilimi için gerekli Matematik bilgisine sahip olma
19 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
20 İktisadi ve İdari Bilimlere ilişkin temel kavram bilgisi
21 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
22 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
23 Sosyal sorumluluk bilinci
24 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
ECO101 Türkçe İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 - - 3
FEN101 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 3
FEN103 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 3
İKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
İST103 Türkçe İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 2 - 7
MAN101 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ I Zorunlu 3 - - 3
MAT151 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 3 1 - 5
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
ECO102 Türkçe İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 - - 3
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
İST106 Türkçe İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I Zorunlu 2 - - 3
İST110 İngilizce BASIC STATISTICS Zorunlu 2 2 - 5
MAN102 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ II Zorunlu 3 - - 3
MAT152 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
ÜYG102 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 3 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN.FAK.SEÇ.I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 6
İST201 İngilizce PROBABILITY Zorunlu 4 - - 7
İST203 İngilizce APPLIED STATISTICS Zorunlu 2 2 - 6
İST207 Türkçe İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II Zorunlu 2 - - 2
MAT251 Türkçe MATEMATİK III Zorunlu 3 1 - 4
MAT257 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 1 - 3
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN.FAK.SEÇ.II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
İST202 İngilizce MATHEMATICAL STATISTICS Zorunlu 4 - - 8
İST206 Türkçe MATRİS TEORİSİ VE İSTATİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 - 2 5
İST208 Türkçe İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR İLE ALGORİTMA TASARIMI Zorunlu 3 - - 5
İST210 İngilizce INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH Zorunlu 3 - 1 4
MAT252 Türkçe MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 - 5
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 15 1 3 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST.ALAN.SEÇ.I Türkçe İSTATİSTİK ALAN SEÇMELİ I Seçmeli - - - 8
İST301 İngilizce REGRESSION ANALYSIS Zorunlu 4 - - 7
İST303 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 - 6
İST317 Türkçe İSTATİSTİKSEL HAZIR YAZILIMLAR Zorunlu 2 - - 6
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 8 2 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST.ALAN.SEÇ.II Türkçe İSTATİSTİK ALAN SEÇMELİ II Seçmeli - - - 8
İST302 Türkçe STOKASTİK SÜREÇLER Zorunlu 4 - - 7
İST304 Türkçe PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 - - 6
İST330 Türkçe ÖRNEKLEME Zorunlu 4 - - 6
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 11 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST.ALAN.III Türkçe ALAN SEÇMELİ III Seçmeli - - - 15
İST401 İngilizce MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 4 - - 8
İST403 İngilizce STATISTICAL QUALITY CONTROL Zorunlu 2 2 - 7
İST423 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Zorunlu - 2 - 5
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 6 4 0 35
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST.ALAN.IV Türkçe ALAN SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 15
İST402 İngilizce DESIGN OF EXPERIMENTS Zorunlu 4 - - 8
İST404 İngilizce APPLICATIONS OF MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 3 - - 7
İST428 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 5
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 7 2 0 35
FEN.FAK.SEÇ.I - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST001 Türkçe PRATİK ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
BKM1313 Türkçe HAYATIN KÖKENİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
İST001 Türkçe İSTATİSTİKSEL GRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM003 Türkçe KEMOMETRİ Seçmeli 2 - - 3
KİM005 Türkçe ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
MAT007 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN.FAK.SEÇ.II - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY002 Türkçe EVRİM Seçmeli 2 - - 3
BKM1310 Türkçe HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
BKM2420 Türkçe ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 - - 3
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FİZ322 Türkçe ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
İST002 Türkçe EKONOMETRİ Seçmeli 2 - 1 3
İST004 Türkçe TOPLAM KALİTE KONTROL Seçmeli 2 - - 3
KİM008 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
MAT002 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
İST.ALAN.SEÇ.I - İSTATİSTİK ALAN SEÇMELİ I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST307 Türkçe VERİ TABANI Seçmeli 3 - - 4
İST309 İngilizce SIMULATION Seçmeli 3 - - 4
İST311 Türkçe BULANIK OLASILIK VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 - - 4
İST313 Türkçe OLASILIK TEORİSİ Seçmeli 3 - - 4
İST315 Türkçe KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 - - 4
İST331 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 3 - - 4
MAT203 Türkçe BİLGİSAYAR BİLİMLERİ I Seçmeli 3 - 1 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
İST.ALAN.SEÇ.II - İSTATİSTİK ALAN SEÇMELİ II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST310 Türkçe ALAN ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 - - 4
İST314 Türkçe VERİ TABANI PROGRAMLAMA Seçmeli 2 - 2 4
İST318 İngilizce COMPUTER AIDED SYSTEM SIMULATION AND MODELING Seçmeli 2 - 2 4
İST322 İngilizce OPERATIONS RESEARCH Seçmeli 3 - 1 4
İST328 Türkçe C++ İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - 1 4
İST332 Türkçe VERİ GÖRSELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - 1 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
İST.ALAN.III - ALAN SEÇMELİ III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST407 Türkçe ZAMAN SERİLERİ Seçmeli 2 2 - 5
İST411 İngilizce EXPLORATORY DATA ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
İST415 İngilizce STATISTICAL RELIABILITY ANALYSIS Seçmeli 3 - - 5
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
İST421 Türkçe OPTİMİZASYON Seçmeli 3 - 1 5
İST.ALAN.IV - ALAN SEÇMELİ IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
İST410 İngilizce ROBUST STATISTICS Seçmeli 3 - - 5
İST412 İngilizce INTEGER PROGRAMMING Seçmeli 3 - - 5
İST418 Türkçe R PROGRAMLAMA DİLİ İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 - 2 5
İST420 Türkçe SIRA İSTATİSTİKLERİ Seçmeli 3 - - 5
İST422 Türkçe OPTİMİZASYON MODELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 - 1 5
İST424 Türkçe EKONOMETRİK MODELLER Seçmeli 3 - - 5
İST426 Türkçe SÜREÇ KONTROLÜNDE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
İST430 Türkçe SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5