GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Tarih - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

2014-2015 öğretim yılında açılmıştır.

Tarih alanında Bilim Doktoru.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240`dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tarih Doktora Programının amacı; Tarih alanında bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri doğrultusunda, disiplinler arası özgün bir çalışma yapabilen çağdaş bilim insanı yetiştirmektir. Doktora programı dört yıllık bir eğitim sürecini kapsar. Öğrenci ilk yılda zorunlu ve seçmeli dersler alarak bilgiler edinir. Bunu izleyen yıllarda ise doktora tez çalışmasını tamamlar.

Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.

Yıllık iki dönem olarak verilen eğitim programımızda, her dönemde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerledirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (AKTS koordinatörü: Doç. Dr. Cihan Özgün).

Dersler hocaların odalarında yapılmaktadır. Tarih Bölümü arşivinde bulunan kaynaklardan da yararlanabilir.


Program Çıktıları

1 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
2 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
3 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
4 Tarihe ilişkin verileri analiz edebilme.
5 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TARİH-TARİH-YL-SDG1 Türkçe TARİH 1 Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201335462020 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 4
92SE100762022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 Türkçe TARİH 2 Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TARİH-TARİH-YL-SDG1 - TARİH 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201395452021 Türkçe ROMA EYALETLERİ I (Cumhuriyet Dönemi) Seçmeli 3 - - 6
9201395472021 Türkçe ROMA ORDUSU I (Cumhuriyet Dönemi) Seçmeli 3 - - 6
9201395492021 Türkçe LATİNCE METİN OKUMA I (Caesar'dan Metinler) Seçmeli 3 - - 6
9201396012021 Türkçe TARİHİN KAYNAKLARI-III (OSMANLI TARİHİ) Seçmeli 3 - - 6
9201396032021 Türkçe 20. YÜZYILDA TÜRKİYE VE BÜYÜK GÜÇLER I (1900-1920) Seçmeli 3 - - 6
9201396052021 Türkçe ALTIN ORDA VE TÜRK TATAR HANLIKLARI I (XIII.-XV. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 6
9201396072014 Türkçe Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği Seçmeli 3 - - 6
9201396112014 Türkçe Eski Mısır Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9201396132014 Türkçe Eski Önasyada Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 - - 6
9201396172021 Türkçe İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE SİYASAL AKIMLAR I (1789- 1908) Seçmeli 3 - - 6
9201396192021 Türkçe OSMANLI ARŞİV BELGELERİ-I (XV-XVI. YÜZYILLAR) Seçmeli 3 - - 6
9201396212021 Türkçe OSMANLI RUS İLİŞKİLERİ -1 (II. Bayezid - III. Murat) Seçmeli 3 - - 6
9201396232021 Türkçe OSMANLI TARİHİ -III (1566-1640) Seçmeli 3 - - 6
9201396272014 Türkçe Türkiye'de Fikir Hareketleri Seçmeli 3 - - 6
9201396292014 Türkçe Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9201396312021 Türkçe XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -I (Basılı Kaynaklar) Seçmeli 3 - - 6
9201396332021 Türkçe YENİÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASI-I (XV-XVI. YÜZYILLAR) Seçmeli 3 - - 6
9201396352020 Türkçe Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla İkinci Sofistik Seçmeli 3 - - 6
9201396372020 Türkçe Tarihsel Coğrafya Araştırmalarına Kuramsal Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9201396392020 Türkçe Bizans İmparatorluğu'nun İdari Organizasyonu Seçmeli 3 - - 6
9201396412021 Türkçe Geç Roma ve Erken Bizans I (III.-VI. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 6
9201396432021 Türkçe OOrtaçağ Türk Tarih Yazımında Problemler Seçmeli 3 - - 6
9201396452020 Türkçe Haçlı Seferleri Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9201396512021 Türkçe Osmanlı Devleti Siyasi Antlaşmaları (1789-1856) Seçmeli 3 - - 6
9201396532021 Türkçe Saha Araştırmaları Yöntemleri Seçmeli 3 - - 6
TARİH-TARİH-YL-SDG2 - TARİH 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201395442021 Türkçe ROMA EYALETLERİ II (İmparatorluk Dönemi) Seçmeli 3 - - 5
9201395462021 Türkçe ROMA ORDUSU II (İmparatorluk Dönemi) Seçmeli 3 - - 5
9201395482021 Türkçe LATİNCE METİN OKUMA II (Livius ve Nepos'tan Metinler) Seçmeli 3 - - 5
9201396022021 Türkçe TARİHİN KAYNAKLARI IV (Yakınçağ) Seçmeli 3 - - 5
9201396042021 Türkçe 20. YÜZYIL’DA TÜRKİYE VE BÜYÜK GÜÇLER -II (1920-1950) Seçmeli 3 - - 5
9201396062021 Türkçe ALTIN ORDA VE TÜRK TATAR HANLIKLARI -II (XVI.-XVIII. Yüzyıllar) Seçmeli 3 - - 5
9201396082014 Türkçe Cumhuriyet Devri İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 5
9201396102014 Türkçe Epigrafi Seçmeli 3 - - 5
9201396142014 Türkçe Eski Önasya'da Askerlik Kurumu Seçmeli 3 - - 5
9201396182014 Türkçe Eski Önasya'da Ticaret Seçmeli 3 - - 5
9201396202021 Türkçe İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE SİYASAL AKIMLAR II (1908-1923) Seçmeli 3 - - 5
9201396222021 Türkçe OSMANLI ARŞİV BELGELERİ-II (XVII-XVIII. YÜZYILLAR) Seçmeli 3 - - 5
9201396242021 Türkçe OSMANLI RUS İLİŞKİLERİ -II (III. Mehmet - III. Selim) Seçmeli 3 - - 5
9201396262021 Türkçe OSMANLI TARİHİ -IV (1640-1754) Seçmeli 3 - - 5
9201396302014 Türkçe Tarihin Kaynakları Olarak Yazıtlar, Sikkeler ve Arkeolojik Buluntular Seçmeli 3 - - 5
9201396342014 Türkçe Cumhuriyet Dönemi Basını Seçmeli 3 - - 5
9201396362014 Türkçe Türk Milli Mücadelesinin Meseleleri Seçmeli 3 - - 5
9201396382021 Türkçe XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -II (Basılı Olmayan Kaynaklar) Seçmeli 3 - - 5
9201396402021 Türkçe YENİÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASI-II (XVII-XVIII. YÜZYILLAR) Seçmeli 3 - - 5
9201396422020 Türkçe Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Antik Tıp Seçmeli 3 - - 5
9201396442020 Türkçe Pergamon Kent Tarihi Seçmeli 3 - - 5
9201396482021 Türkçe Geç Roma ve Erken Bizans II (VI.-IX. Yüzyıl) Seçmeli 3 - - 5
9201396502021 Türkçe Ortaçağ Türk Tarih Yazımında Problemlere İlişkin Çözümler Seçmeli 3 - - 5
9201396522021 Türkçe Memluk Devletinin İlhanlı ve Timurlularla Münasebetleri Seçmeli 3 - - 5
9201396542021 Türkçe Osmanlı Devleti Siyasi Antlaşmaları (1856-1918) Seçmeli 3 - - 5
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4