GERİ DÖN

Lisans Programları


Fen Fakültesi - Astronomi ve Uzay Bilimleri - - Lisans


Program Tanıtımı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü'ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. İlk öğretim üyesinin 1963 yılı başında atanmasıyla bölümümüz Matematik Bölümü'nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir. 1965 yılında bölüme bağlı olarak E.Ü. Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Gerek öğrencilerin yetiştirilmesi, gerekse bilimsel araştırmalar bu merkezde yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının bu merkezde yaptıkları bilimsel araştırmalar uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Öğretim elemanlarımız yurt dışından bilim insanları ile çok sayıda ortak bilimsel araştırmalar yapmışlardır. Yurt dışı bağlantılı ortak çalışmalar günümüzde de başarıyla sürdürülmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Astronom” unvanı alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0533

Lisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınav’larından yeterli puanı almış olması gerekir.

Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1 yıllık İngilizce Hazırlık dönemini takiben 4 yılı kapsayan yüksek kaliteli bir lisans uzmanlık programı sunmaktadır. Bölümün eğitim dili % 70 Türkçe ve % 30 İngilizcedir. Bölümümüzün 240 AKTS karşılığı derslerden oluşan programının başarıyla tamamlanmış ve lisans derecesinin kazanılmış sayılması için öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. GNO’su 2.00'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılır. İkinci dönemin sonundan itibaren, üst dönem derslerinin alınabilmesi için öğrenci not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Uluslararası çalışmalardaki gelişmelere ve ihtiyaçlara göre tasarlanan eğitim programı; Ege Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planının A2: “Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek” amacı doğrultusunda oluşturulan H 2.1: “Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin arttırılması” hedefini karşılamaktadır. Ayrıca bölümümüz Üniversitemizin 11. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak temel bilimler alanında yetkin insan gücü yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim derslerini almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütmektedir. Araştırmanın yoğun olduğu bu programlar, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanından seçilen derslerle tamamlanmaktadır.

Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmekte, Adli Tıp Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, bankacılık sektörü ile gerekli şartları sağlayan erkek öğrenciler Hava Kuvvetleri Kontrol İhbar birimlerinde çalışabilmektedir. Mezunlarımız çeşitli gözlemevlerinde uzman veya gözlemci olarak veya gezegenevleri ile uzay kamplarında uzman olarak da istihdam edilmektedir. Bundan başka mezunlarımız bilgisayar donanım ve yazılım alanlarında çalışabilmekte ya da özel okul ve liselerde eğitmen/danışman olabilmektedir. Öğretmenlik formasyon programını tamamlayan mezunlar ortaöğretim kurumlarında Astronomi, Matematik ve Fizik öğretmenliği yapabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans –Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ilgili dersin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.”

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 35100-Bornova, İzmir Tel: (232) 311 2332, Fax: (232) 373 14 03, Bölüm web sayfası: http://astronomi.ege.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ Tel: +90 (232) 311 17 39 e-posta: omer.degirmenci@ege.edu.tr, AKTS/DS Kordinatörü: Doç. Dr. Esin SİPAHİ Tel: +90 (232) 311 23 28 e-posta: esin.sipahi@ege.edu.tr

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı'ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Genel Astronomi Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 1 Doçent toplam 7 öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Astrofizik Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr.Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 10 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Üniversitemizde optik astronomi gözlemlerinin yapılabildiği dört optik teleskobu olan bir gözlemevi bulunmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2014 Yılı Müfredatı (Astronomi ve Uzay Bilimleri)

Program Çıktıları

1 Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3 Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4 Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5 Temel fiziksel olguları göz önünde tutarak astronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6 Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7 Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8 Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9 Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10 Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, temel bilimler ve teknoloji, matematik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11 Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
AST101 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 2 - 5
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
FEN107 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 2
FİZ151 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 2 - 5
KİM185 İngilizce GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 - 5
MAT151 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 3 1 - 5
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST106 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 4 - 5
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
FEN104 İngilizce COMPUTER Zorunlu 3 - - 3
FİZ152 Türkçe FİZİK II Zorunlu 2 2 - 5
İST152 İngilizce BASIC STATICTICS Zorunlu 2 2 - 5
MAT152 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 9 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST201 İngilizce SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 - 6
AST203 Türkçe IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.ÜNİV.SEÇ.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
FİZ251 Türkçe MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 - 5
MAT251 Türkçe MATEMATİK III Zorunlu 3 1 - 5
MAT253 Türkçe LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 - 5
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 13 9 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST202 İngilizce INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 - 6
AST204 Türkçe GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
AST206 Türkçe KÜRESEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.FAK.SEÇ.I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MAT252 Türkçe MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 - 5
MAT254 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 - 5
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 9 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.I Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 10
AST301 Türkçe YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ.II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
FİZ351 İngilizce QUANTUM MECHANICS Zorunlu 2 2 - 7
FİZ353 Türkçe TEORİK MEKANİK Zorunlu 2 2 - 5
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
Toplam 6 6 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.II Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 10
AST302 İngilizce STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 - 5
AST304 İngilizce INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 - 5
AST306 Türkçe GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
FİZ352 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY Zorunlu 2 2 - 6
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
Toplam 8 8 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.III Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 24
AST415 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
Toplam 0 2 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.IV Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 24
AST414 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 0 2 0 30
FEN.ÜNİV.SEÇ.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN035 Türkçe TEMEL HUKUK Seçmeli 2 - - 3
FEN039 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 3
FEN051 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN053 Türkçe ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
FEN055 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FEN057 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 - - 3
FEN059 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 3
FEN063 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 - 3
FEN069 Türkçe KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN.FAK.SEÇ.I - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM008 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
MAT002 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
MAT004 Türkçe SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 - - 3
MAT006 Türkçe SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN018 Türkçe DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN040 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 3
FEN042 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN044 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
FEN046 Türkçe DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
FEN048 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN060 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
FEN062 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 3
FEN064 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN066 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
FEN070 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 - 3
FEN081 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
AST.ALAN.I - ALAN SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST303 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 2 - 5
AST305 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli 2 2 - 5
FİZ355 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 5
FİZ357 Türkçe FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 - 5
MAT351 Türkçe ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ.II - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
MAT007 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 3
AST.ALAN.II - ALAN SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST308 Türkçe INSTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 - 5
AST310 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 2 2 - 5
AST312 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 2 - 5
AST314 Türkçe ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 2 - 5
MAT354 Türkçe DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
AST.ALAN.III - ALAN SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST401 Türkçe SOLAR PHYSICS Seçmeli 2 2 - 6
AST403 Türkçe ÇİFT YILDIZLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST405 Türkçe GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST411 İngilizce ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 - 6
MAT451 Türkçe NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 2 2 - 6
MAT453 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 - 6
AST.ALAN.IV - ALAN SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST402 İngilizce VARIABLE STARS Seçmeli 2 2 - 6
AST404 İngilizce EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 - 6
AST412 Türkçe IŞINIM SÜREÇLERİ Seçmeli 2 2 - 6
MAT452 Türkçe NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 - 6
MAT454 Türkçe UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 - 6
MAT456 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 - 6

2020 Yılı Müfredatı

Program Çıktıları

1 Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3 Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4 Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5 Temel fiziksel olguları göz önünde tutarak astronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6 Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7 Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8 Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9 Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10 Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, temel bilimler ve teknoloji, matematik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11 Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
AST101 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 2 - 5
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
FEN107 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 2
FİZ151 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 2 - 5
KİM185 İngilizce GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 - 5
MAT151 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 3 1 - 5
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST106 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 4 - 5
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
FEN104 İngilizce COMPUTER Zorunlu 3 - - 3
FİZ152 Türkçe FİZİK II Zorunlu 2 2 - 5
İST152 İngilizce BASIC STATICTICS Zorunlu 2 2 - 5
MAT152 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 9 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST201 İngilizce SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 - 6
AST203 Türkçe IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.FAK.SEÇ-I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ-I Seçmeli - - - -
FİZ251 Türkçe MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 - 5
MAT251 Türkçe MATEMATİK III Zorunlu 3 1 - 5
MAT253 Türkçe LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 - 5
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 13 9 0 27
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST202 İngilizce INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 - 6
AST204 Türkçe GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 6
AST206 Türkçe KÜRESEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ-II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ-II Seçmeli - - - -
MAT252 Türkçe MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 - 5
MAT254 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 - 5
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 9 0 27
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.I Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - -
AST301 Türkçe YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 - 5
FİZ351 İngilizce QUANTUM MECHANICS Zorunlu 2 2 - 7
FİZ353 Türkçe TEORİK MEKANİK Zorunlu 2 2 - 5
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 6 6 0 17
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.II Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - -
AST302 İngilizce STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 - 4
AST304 İngilizce INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 - 5
AST306 Türkçe GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
FİZ352 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY Zorunlu 2 2 - 5
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 8 8 0 18
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.III Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - -
AST415 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
Toplam 0 2 0 6
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.IV Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - -
AST414 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 0 2 0 6
FEN.FAK.SEÇ-I - FAKÜLTE SEÇMELİ-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY001 Türkçe MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
KİM009 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
MAT003 Türkçe LOJİK TASARIMI Seçmeli 3 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
MAT007 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN.FAK.SEÇ-II - FAKÜLTE SEÇMELİ-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY002 Türkçe EVRİM Seçmeli 2 - - 3
BİY004 Türkçe BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM008 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
MAT002 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
MAT004 Türkçe SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 - - 3
MAT006 Türkçe SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 - - 3
AST.ALAN.I - ALAN SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST303 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 2 - 5
AST305 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli 2 2 - 5
FİZ355 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 5
FİZ357 Türkçe FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 - 5
MAT351 Türkçe ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.FEN305MAST Türkçe MODERN ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
AST.ALAN.II - ALAN SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST308 Türkçe INSTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 - 5
AST310 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 2 2 - 5
AST312 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 2 - 5
AST314 Türkçe ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 2 - 5
AST316 Türkçe GÖKADAMIZ Seçmeli 2 2 - 5
MAT354 Türkçe DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
AST.ALAN.III - ALAN SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST401 Türkçe SOLAR PHYSICS Seçmeli 2 2 - 6
AST403 Türkçe ÇİFT YILDIZLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST405 Türkçe GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST407 Türkçe YILDIZ KÜMELERİ VE OYMAKLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST411 İngilizce ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 - 6
AST413 Türkçe GEZEGENLİ SİSTEMLER Seçmeli 2 2 - 6
MAT451 Türkçe NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 2 2 - 6
MAT453 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 - 6
AST.ALAN.IV - ALAN SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST402 İngilizce VARIABLE STARS Seçmeli 2 2 - 6
AST404 İngilizce EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 - 6
AST410 Türkçe ASTROARKEOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST412 Türkçe IŞINIM SÜREÇLERİ Seçmeli 2 2 - 6
MAT452 Türkçe NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 - 6
MAT454 Türkçe UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 - 6
MAT456 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 - 6