GERİ DÖN

Lisans Programları


Fen Fakültesi - Astronomi ve Uzay Bilimleri - - LisansProgram Tanıtımı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü'ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. İlk öğretim üyesinin 1963 yılı başında atanmasıyla bölümümüz Matematik Bölümü'nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir. 1965 yılında bölüme bağlı olarak E.Ü. Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Gerek öğrencilerin yetiştirilmesi, gerekse bilimsel araştırmalar bu merkezde yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının bu merkezde yaptıkları bilimsel araştırmalar uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Öğretim elemanlarımız yurt dışından bilim insanları ile çok sayıda ortak bilimsel araştırmalar yapmışlardır. Yurt dışı bağlantılı ortak çalışmalar günümüzde de başarıyla sürdürülmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Astronom” unvanı alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0533 - Physics

Lisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınav’larından yeterli puanı almış olması gerekir.

Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1 yıllık İngilizce Hazırlık dönemini takiben 4 yılı kapsayan yüksek kaliteli bir lisans uzmanlık programı sunmaktadır. Bölümün eğitim dili % 70 Türkçe ve % 30 İngilizcedir. Bölümümüzün 240 AKTS karşılığı derslerden oluşan programının başarıyla tamamlanmış ve lisans derecesinin kazanılmış sayılması için öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. GNO’su 2.00'nin altında olan öğrenciler başarısız sayılır. İkinci dönemin sonundan itibaren, üst dönem derslerinin alınabilmesi için öğrenci not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Uluslararası çalışmalardaki gelişmelere ve ihtiyaçlara göre tasarlanan eğitim programı; Ege Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planının A2: “Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek” amacı doğrultusunda oluşturulan H 2.1: “Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin arttırılması” hedefini karşılamaktadır. Ayrıca bölümümüz Üniversitemizin 11. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak temel bilimler alanında yetkin insan gücü yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim derslerini almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Eğitim programımız FEDEK tarafından 2021 yılında akredite edilmiş ve daha iyi bir öğretim amacıyla sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütmektedir. Araştırmanın yoğun olduğu bu programlar, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanından seçilen derslerle tamamlanmaktadır.

Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmekte, Adli Tıp Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, bankacılık sektörü ile gerekli şartları sağlayan erkek öğrenciler Hava Kuvvetleri Kontrol İhbar birimlerinde çalışabilmektedir. Mezunlarımız çeşitli gözlemevlerinde uzman veya gözlemci olarak veya gezegenevleri ile uzay kamplarında uzman olarak da istihdam edilmektedir. Bundan başka mezunlarımız bilgisayar donanım ve yazılım alanlarında çalışabilmekte ya da özel okul ve liselerde eğitmen/danışman olabilmektedir. Öğretmenlik formasyon programını tamamlayan mezunlar ortaöğretim kurumlarında Astronomi, Matematik ve Fizik öğretmenliği yapabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans –Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ilgili dersin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 35100-Bornova, İzmir Tel: (232) 311 2332, Fax: (232) 373 14 03, Bölüm web sayfası: http://astronomi.ege.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ Tel: +90 (232) 311 17 39 e-posta: omer.degirmenci@ege.edu.tr, AKTS/DS Kordinatörü: Prof. Dr. Esin SİPAHİ Tel: +90 (232) 311 23 28 e-posta: esin.sipahi@ege.edu.tr

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı'ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Genel Astronomi Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 2 Doçent toplam 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Astrofizik Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr.Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Üniversitemizde optik astronomi gözlemlerinin yapılabildiği dört optik teleskobu olan bir gözlemevi bulunmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2014 Yılı Müfredatı (Astronomi ve Uzay Bilimleri)

Program Çıktıları

1 Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3 Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4 Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5 Temel fiziksel olguları göz önünde tutarak astronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6 Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7 Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8 Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9 Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10 Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, temel bilimler ve teknoloji, matematik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11 Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
AST101 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 2 - 5
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
FEN107 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 2
FİZ151 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 2 - 5
KİM185 İngilizce GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 - 5
MAT151 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 3 1 - 5
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST106 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 4 - 5
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
FEN104 İngilizce COMPUTER Zorunlu 3 - - 3
FİZ152 Türkçe FİZİK II Zorunlu 2 2 - 5
İST152 İngilizce BASIC STATICTICS Zorunlu 2 2 - 5
MAT152 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 9 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST201 İngilizce SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 - 6
AST203 Türkçe IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.ÜNİV.SEÇ.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
FİZ251 Türkçe MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 - 5
MAT251 Türkçe MATEMATİK III Zorunlu 3 1 - 5
MAT253 Türkçe LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 - 5
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 13 9 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST202 İngilizce INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 - 6
AST204 Türkçe GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
AST206 Türkçe KÜRESEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.FAK.SEÇ.I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MAT252 Türkçe MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 - 5
MAT254 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 - 5
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 9 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.I Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 10
AST301 Türkçe YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ.II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
FİZ351 İngilizce QUANTUM MECHANICS Zorunlu 2 2 - 7
FİZ353 Türkçe TEORİK MEKANİK Zorunlu 2 2 - 5
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
Toplam 6 6 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.II Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 10
AST302 İngilizce STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 - 5
AST304 İngilizce INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 - 5
AST306 Türkçe GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
FİZ352 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY Zorunlu 2 2 - 6
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
Toplam 8 8 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.III Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 24
AST415 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 0 2 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.IV Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 24
AST414 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 0 2 0 30
FEN.ÜNİV.SEÇ.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN035 Türkçe TEMEL HUKUK Seçmeli 2 - - 3
FEN039 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 3
FEN051 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN053 Türkçe ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
FEN055 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FEN057 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 - - 3
FEN059 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 3
FEN063 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 - 3
FEN069 Türkçe KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN.FAK.SEÇ.I - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM008 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
MAT002 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
MAT004 Türkçe SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 - - 3
MAT006 Türkçe SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN018 Türkçe DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN040 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 3
FEN042 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN044 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
FEN046 Türkçe DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
FEN048 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN060 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
FEN062 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 3
FEN064 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN066 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
FEN070 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 - 3
FEN081 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
AST.ALAN.I - ALAN SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST303 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 2 - 5
AST305 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli 2 2 - 5
FİZ355 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 5
FİZ357 Türkçe FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 - 5
MAT351 Türkçe ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ.II - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
MAT007 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 3
AST.ALAN.II - ALAN SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST308 İngilizce INSTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 - 5
AST310 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 2 2 - 5
AST312 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 2 - 5
AST314 Türkçe ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 2 - 6
MAT354 Türkçe DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
AST.ALAN.III - ALAN SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST401 İngilizce SOLAR PHYSICS Seçmeli 2 2 - 6
AST403 Türkçe ÇİFT YILDIZLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST405 Türkçe GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST411 İngilizce ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 - 6
MAT451 Türkçe NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 2 2 - 6
MAT453 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 - 6
AST.ALAN.IV - ALAN SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST402 İngilizce VARIABLE STARS Seçmeli 2 2 - 6
AST404 İngilizce EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 - 6
AST412 Türkçe IŞINIM SÜREÇLERİ Seçmeli 2 2 - 6
MAT452 Türkçe NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 - 6
MAT454 Türkçe UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 - 6
MAT456 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 - 6

2020 Yılı Müfredatı

Program Çıktıları

1 Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3 Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4 Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5 Temel fiziksel olguları göz önünde tutarak astronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6 Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7 Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8 Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9 Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10 Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, temel bilimler ve teknoloji, matematik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11 Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
AST101 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 2 - 5
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
FEN107 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 2
FİZ151 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 2 - 5
KİM185 İngilizce GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 - 5
MAT151 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 3 1 - 5
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST106 Türkçe ASTRONOMİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 4 - 5
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
FEN108 İngilizce COMPUTER Zorunlu 3 - - 2
FEN110 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 2
FİZ152 Türkçe FİZİK II Zorunlu 2 2 - 5
İST152 İngilizce BASIC STATICTICS Zorunlu 2 2 - 5
MAT152 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 9 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST201 İngilizce SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 - 6
AST203 Türkçe IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 - 4
FEN.FAK.SEÇ-I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ-I Seçmeli - - - -
FİZ251 Türkçe MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 - 5
MAT251 Türkçe MATEMATİK III Zorunlu 3 1 - 5
MAT253 Türkçe LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 - 5
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 13 9 0 27
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST202 İngilizce INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 - 6
AST204 Türkçe GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 6
AST206 Türkçe KÜRESEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 - 5
FEN.FAK.SEÇ-II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ-II Seçmeli - - - -
MAT252 Türkçe MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 - 5
MAT254 Türkçe DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 - 5
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 9 0 27
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.I Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - -
AST301 Türkçe YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 - 5
FİZ351 İngilizce QUANTUM MECHANICS Zorunlu 2 2 - 7
FİZ353 Türkçe TEORİK MEKANİK Zorunlu 2 2 - 5
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 6 6 0 17
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.II Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - -
AST302 İngilizce STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 - 4
AST304 İngilizce INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 - 4
AST306 Türkçe GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
FİZ352 İngilizce ELECTROMAGNETIC THEORY Zorunlu 2 2 - 5
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 8 8 0 17
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.III Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - -
AST415 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 0 2 0 6
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST.ALAN.IV Türkçe ALAN SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - -
AST414 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 6
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 0 2 0 6
FEN.FAK.SEÇ-I - FAKÜLTE SEÇMELİ-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY001 Türkçe MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
KİM009 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
MAT003 Türkçe LOJİK TASARIMI Seçmeli 3 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
MAT007 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN.FAK.SEÇ-II - FAKÜLTE SEÇMELİ-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY002 Türkçe EVRİM Seçmeli 2 - - 3
BİY004 Türkçe BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM008 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
MAT002 Türkçe NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 - - 3
MAT004 Türkçe SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 - - 3
MAT006 Türkçe SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 - - 3
AST.ALAN.I - ALAN SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST303 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 2 - 5
AST305 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli 2 2 - 5
FİZ355 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 5
FİZ357 Türkçe FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 - 5
MAT351 Türkçe ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAST Türkçe MODERN ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
AST.ALAN.II - ALAN SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST308 İngilizce INSTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 - 5
AST310 Türkçe ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 2 2 - 5
AST312 Türkçe ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 2 - 5
AST314 Türkçe ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 2 - 5
AST316 Türkçe GÖKADAMIZ Seçmeli 2 2 - 5
MAT354 Türkçe DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 - 5
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
AST.ALAN.III - ALAN SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST401 İngilizce SOLAR PHYSICS Seçmeli 2 2 - 6
AST403 Türkçe ÇİFT YILDIZLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST405 Türkçe GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST407 Türkçe YILDIZ KÜMELERİ VE OYMAKLAR Seçmeli 2 2 - 6
AST411 İngilizce ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 - 6
AST413 Türkçe GEZEGENLİ SİSTEMLER Seçmeli 2 2 - 6
MAT451 Türkçe NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 2 2 - 6
MAT453 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 - 6
AST.ALAN.IV - ALAN SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AST402 İngilizce VARIABLE STARS Seçmeli 2 2 - 6
AST404 İngilizce EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 - 6
AST410 Türkçe ASTROARKEOLOJİ Seçmeli 2 2 - 6
AST412 Türkçe IŞINIM SÜREÇLERİ Seçmeli 2 2 - 6
MAT452 Türkçe NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 - 6
MAT454 Türkçe UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 - 6
MAT456 Türkçe BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 - 6