GERİ DÖN

Lisans Programları


Edebiyat Fakültesi - Coğrafya - - LisansProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında, adı daha sonra Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilen Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, coğrafi bilgi sistemleri, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya konularında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Coğrafya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0314: Beşeri ve İktisadi Coğrafya 0532: Fiziki Coğrafya

Lisans TYYÇ-6 EQF-LLL6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler. Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde güncel konularda yapılan araştırmalarla gelişen bazı konularda da (Alüvyal Jeomorfoloji, Turizm Coğrafyası gibi) dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı da önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bölümde iki yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Farklı not sistemine bağlı olan öğrenciler için, farklı sistemler de bulunmaktadır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde EMEKLİ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir gozde.emekli@ege.edu.tr tel. 232 3111321, fax. 232 3881102, AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğrt. Üyesi Aylin KARADAŞ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir, aylin.karadas@ege.edu.tr tel. 232 3115062, fax. 232 3881102

Bölümüzde öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılan alüvyal jeomorfoloji laboratuvarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyabilme, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilme
2 Doğa bilimleri ve sosyal bilimler hakkında temel ve genel bilgilere sahip olma
3 Mevcut bilgileri değerlendirme, eksik veya yetersiz bilgileri belirleyerek bunlarla ilgili veri üretme bilgi ve becerisi
4 Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisi
5 Coğrafi teknolojileri (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama) anlayabilme
6 Disiplinler arasındaki çalışmaların önemini kavrama, bilgi ve becerilerini diğer disiplinlerle paylaşabilme ve ortak projelerde değerlendirebilme
7 Sahip olduğu bilgi ve becerilerini uygulamalı çalışmalar ile bütünleştirebilme
8 Bölgesel dengesizlik, iklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilme
9 Coğrafi konuları, sistematik bir yaklaşımla ele alma, araştırma ve sunma becerisi
10 Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilme, bu ilişkileri yorumlayabilme becerisi
11 Bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda, güncel olaylarda, ve sorunlarda kullanabilme
12 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703001012014 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
703001022014 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
703001032014 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
703001052014 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
703001072014 Türkçe KARTOGRAFYA I Zorunlu 2 - - 4
703001092014 Türkçe GENEL JEOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
703001112020 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Zorunlu 2 - - 3
703001132014 Türkçe COĞRAFYA'YA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
703001152020 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 - - 3
703001612020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703000922014 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
703000942014 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
703001042014 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
703001062014 Türkçe KARTOGRAFYA II Zorunlu 2 - - 5
703001082014 Türkçe JEOMORFOLOJİNİN İLKELERİ Zorunlu 2 - - 4
703001102023 Türkçe NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - -
703001122014 Türkçe EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 - - 5
703001142014 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 3 - - 3
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 20 0 0 27
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703002012014 Türkçe GLOBAL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 4
703002032014 Türkçe KIRSAL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703002052014 Türkçe GÖÇ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002072014 Türkçe KLİMATOLOJİ-I Zorunlu 2 - - 4
703002092014 Türkçe FLUVYAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
703002112014 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 4
703002132014 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 3
EDBPFSDG1 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ1 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli 2 - - 2
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
Toplam 16 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703002022014 Türkçe TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002022022 Türkçe HARİTA OKUMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 - - 5
703002042014 Türkçe KENTSEL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703002062014 Türkçe BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002082014 Türkçe KLİMATOLOJİ-II Zorunlu 2 - - 4
703002102014 Türkçe HİDROGRAFYA Zorunlu 2 - - 5
EDBPFSDG2 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ2 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli 2 - - 2
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 14 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003012020 Türkçe İKLİM TİPLERİ Zorunlu 2 - - 2
703003032014 Türkçe EKOLOJİK BİTKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003052014 Türkçe GIS-I ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I ) Zorunlu 2 - - 3
703003072020 Türkçe SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003092014 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003112020 Türkçe BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞT.YÖNTEM. Zorunlu 2 - - 2
EDBPFSDG3 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - -
EDECOGSCMDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 12
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003002020 Türkçe TÜRKİYE YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003042014 Türkçe KLİMATOLOJİ UYGULAMASI Zorunlu 2 - - 3
703003062020 Türkçe TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003082014 Türkçe TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003102014 Türkçe VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003442022 Türkçe COĞRAFİ İSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 2
EDBPFSDG4 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - -
EDECOGSCMDERS2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 12
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004012014 Türkçe TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 4
703004032014 Türkçe TURKIYE EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 4
703004052014 Türkçe İKLİM DEĞİŞMELERİ Zorunlu 2 - - 3
703004072014 Türkçe TÜRKİYEDE KENTLEŞME HAREKETLERİ Zorunlu 2 - - 3
EDBPFSDG5 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - -
EDECOĞSÇMDERS3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 16
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 8 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004002014 Türkçe KÜRESELLEŞME Zorunlu 2 - - 3
703004022014 Türkçe TÜRKİYE NUFUS COGRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703004042014 Türkçe TÜRKİYE İKLİMİ Zorunlu 2 - - 3
703004062014 Türkçe TÜRKİYE BİTKİ COGRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
EDBPFSDG6 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - -
EDECOGSCMDERS4 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 16
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 8 0 0 30
EDBPFSDG1 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ1 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0700001012019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 2
701002532012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 - - 2
702002552012 Türkçe İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002592019 Türkçe 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002372007 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
705002772012 Türkçe MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 2
705002812019 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705002832019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 - - 2
706002752012 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
708002452007 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
710002532012 Türkçe DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
714002232019 Türkçe YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDBPFSDG2 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ2 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007852019 Türkçe EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
707002562016 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
715002902019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 - - 2
721002482016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDBPFSDG3 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDECOGSCMDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003132014 Türkçe EGE BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003152014 Türkçe HAVA FOTOĞRAFLARI Seçmeli 2 - - 4
703003172014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-I Seçmeli 3 - - 4
703003192014 Türkçe ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003232014 Türkçe MARMARA BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003252014 Türkçe KARST TOPOĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003292014 Türkçe YAPISAL JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
703003312014 Türkçe AVRUPA KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003332014 Türkçe KIYI JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
703003412020 Türkçe SİYASAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703003432021 Türkçe ULAŞIM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003452022 Türkçe COĞRAFYADA GRAFİKLER Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG4 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDECOGSCMDERS2 - SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003122014 Türkçe JEOMORFOLOJİK HARİTALAMA Seçmeli 2 - - 4
703003142014 Türkçe GIS-II ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-II ) Seçmeli 2 - - 4
703003162014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-II Seçmeli 3 - - 4
703003182014 Türkçe AVRUPA BİRLİGİ Seçmeli 2 - - 4
703003222014 Türkçe ENERJİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003242014 Türkçe UYGULAMALI KENT COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003282014 Türkçe KLİMATİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
703003302014 Türkçe AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003322014 Türkçe KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003422020 Türkçe OSEANOGRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703003462022 Türkçe COĞRAFYACILAR İÇİN İNGİLİZCE Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG5 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
EDECOĞSÇMDERS3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004092014 Türkçe MEDİKAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703004112014 Türkçe TOPRAK COGRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004132014 Türkçe ALUVYAL JEOMORFOLOJİ-III Seçmeli 3 - - 4
703004152014 Türkçe GIS-I(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG-I) Seçmeli 2 - - 4
703004172014 Türkçe YAKIN ÇEVRE TURİZMİ Seçmeli 2 - - 4
703004192014 Türkçe İÇ ANADOLU BÖLGESİ Seçmeli 2 - - 4
703004212014 Türkçe DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004232014 Türkçe TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 4
703004272014 Türkçe DAVRANIŞSAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703004292014 Türkçe BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA PROJELERİ Seçmeli 2 - - 4
EDBPFSDG6 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
EDECOGSCMDERS4 - SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004082014 Türkçe TÜRKİYE PALEOCOĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004102014 Türkçe DOĞAL AFETLER Seçmeli 2 - - 4
703004122014 Türkçe TURKİYEDE EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 4
703004142014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJI-IV Seçmeli 3 - - 4
703004162014 Türkçe GIS-II(COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGL.II) Seçmeli 2 - - 4
703004182014 Türkçe ULUSLAR ARASI TURIZM HAREKETLERİ Seçmeli 2 - - 4
703004202014 Türkçe DOGU VE GUNEYDOĞU ANADOLU C. Seçmeli 2 - - 4
703004242014 Türkçe TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 2 - - 4
703004262014 Türkçe UYGULAMALI TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004442020 Türkçe ARAZİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 4
703004462022 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET VE COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4