GERİ DÖN

Lisans Programları


Edebiyat Fakültesi - Coğrafya - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında, adı daha sonra Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilen Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, coğrafi bilgi sistemleri, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya konularında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Coğrafya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0314: Beşeri ve İktisadi Coğrafya 0532: Fiziki Coğrafya

Lisans TYYÇ-6 EQF-LLL6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler. Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde güncel konularda yapılan araştırmalarla gelişen bazı konularda da (Alüvyal Jeomorfoloji, Turizm Coğrafyası gibi) dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı da önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bölümde iki yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Farklı not sistemine bağlı olan öğrenciler için, farklı sistemler de bulunmaktadır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde EMEKLİ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir gozde.emekli@ege.edu.tr tel. 232 3111321, fax. 232 3881102, AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğrt. Üyesi Aylin KARADAŞ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir, aylin.karadas@ege.edu.tr tel. 232 3115062, fax. 232 3881102

Bölümüzde öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılan alüvyal jeomorfoloji laboratuvarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyabilme, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilme
2 Doğa bilimleri ve sosyal bilimler hakkında temel ve genel bilgilere sahip olma
3 Mevcut bilgileri değerlendirme, eksik veya yetersiz bilgileri belirleyerek bunlarla ilgili veri üretme bilgi ve becerisi
4 Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisi
5 Coğrafi teknolojileri (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama) anlayabilme
6 Disiplinler arasındaki çalışmaların önemini kavrama, bilgi ve becerilerini diğer disiplinlerle paylaşabilme ve ortak projelerde değerlendirebilme
7 Sahip olduğu bilgi ve becerilerini uygulamalı çalışmalar ile bütünleştirebilme
8 Bölgesel dengesizlik, iklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilme
9 Coğrafi konuları, sistematik bir yaklaşımla ele alma, araştırma ve sunma becerisi
10 Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilme, bu ilişkileri yorumlayabilme becerisi
11 Bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda, güncel olaylarda, ve sorunlarda kullanabilme
12 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703001012014 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
703001022014 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
703001032014 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
703001052014 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
703001072014 Türkçe KARTOGRAFYA I Zorunlu 2 - - 4
703001092014 Türkçe GENEL JEOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
703001112020 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Zorunlu 2 - - 3
703001132014 Türkçe COĞRAFYA'YA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
703001152020 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 - - 3
703001612020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703000922014 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
703000942014 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
703001042014 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
703001062014 Türkçe KARTOGRAFYA II Zorunlu 2 - - 5
703001082014 Türkçe JEOMORFOLOJİNİN İLKELERİ Zorunlu 2 - - 4
703001102014 Türkçe NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703001122014 Türkçe EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 - - 5
703001142014 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 3 - - 3
Toplam 19 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703002012014 Türkçe GLOBAL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 4
703002032014 Türkçe KIRSAL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703002052014 Türkçe GÖÇ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002072014 Türkçe KLİMATOLOJİ-I Zorunlu 2 - - 4
703002092014 Türkçe FLUVYAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
703002112014 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 4
703002132014 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 3
EDEFAKORTAKHAVUZ1 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 16 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703002022014 Türkçe TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002042014 Türkçe KENTSEL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703002062014 Türkçe BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 5
703002082014 Türkçe KLİMATOLOJİ-II Zorunlu 2 - - 4
703002102014 Türkçe HİDROGRAFYA Zorunlu 2 - - 5
703002122014 Türkçe COĞRAFİ İSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 5
EDEFAKORTAKHAVUZ2 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 14 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003012020 Türkçe İKLİM TİPLERİ Zorunlu 2 - - 2
703003032014 Türkçe EKOLOJİK BİTKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003052014 Türkçe GIS-I ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I ) Zorunlu 2 - - 3
703003072020 Türkçe SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003092014 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003112020 Türkçe BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞT.YÖNTEM. Zorunlu 2 - - 2
EDECOGSCMDERS1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 12
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003002020 Türkçe TÜRKİYE YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003022020 Türkçe HARİTA OKUMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 - - 2
703003042014 Türkçe KLİMATOLOJİ UYGULAMASI Zorunlu 2 - - 3
703003062020 Türkçe TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 2
703003082014 Türkçe TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
703003102014 Türkçe VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 2 - - 3
EDECOGSCMDERS2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 12
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004012014 Türkçe TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 4
703004032014 Türkçe TURKIYE EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 4
703004052014 Türkçe İKLİM DEĞİŞMELERİ Zorunlu 2 - - 3
703004072014 Türkçe TÜRKİYEDE KENTLEŞME HAREKETLERİ Zorunlu 2 - - 3
EDECOĞSÇMDERS3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 16
Toplam 8 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004002014 Türkçe KÜRESELLEŞME Zorunlu 2 - - 3
703004022014 Türkçe TÜRKİYE NUFUS COGRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
703004042014 Türkçe TÜRKİYE İKLİMİ Zorunlu 2 - - 3
703004062014 Türkçe TÜRKİYE BİTKİ COGRAFYASI Zorunlu 2 - - 4
EDECOGSCMDERS4 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 16
Toplam 8 0 0 30
EDEFAKORTAKHAVUZ1 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0700001012019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 2
701002532012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 - - 2
702002552012 Türkçe İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002592019 Türkçe 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002372007 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
705002772012 Türkçe MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 2
705002812019 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705002832019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 - - 2
706002752012 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
708002452007 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
710002532012 Türkçe DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
714002232019 Türkçe YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDEFAKORTAKHAVUZ2 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0715002522019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007852019 Türkçe EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
707002562016 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
710002522012 Türkçe KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 - - 2
715002902019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 - - 2
721002482016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 2
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDECOGSCMDERS1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003132014 Türkçe EGE BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003152014 Türkçe HAVA FOTOĞRAFLARI Seçmeli 2 - - 4
703003172014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-I Seçmeli 3 - - 4
703003192014 Türkçe ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003232014 Türkçe MARMARA BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003252014 Türkçe KARST TOPOĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003292014 Türkçe YAPISAL JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
703003312014 Türkçe AVRUPA KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003332014 Türkçe KIYI JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
703003412020 Türkçe SİYASAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703003432021 Türkçe ULAŞIM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
16011201T11217 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 - - 3
16011202T11215 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 2
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
3403003212021 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
3403004192021 Türkçe MÜZE REHBERLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
3404003212021 Türkçe HALK BİLİMİ Seçmeli 2 - - 4
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6013002332021 Türkçe GIDA VE BESLENME Seçmeli 2 - - 3
6103002252011 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
7601001172021 Türkçe ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803001222019 Türkçe HABER İSTİHBARATI VE RAPORLAMA Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİNT Türkçe DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İSDG Türkçe İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305BİLY İngilizce INFORMATION MANAGEMENT Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
MÜH305MİKG Türkçe MİKROALGLER GIDA VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 3
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
EDECOGSCMDERS2 - SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703003122014 Türkçe JEOMORFOLOJİK HARİTALAMA Seçmeli 2 - - 4
703003142014 Türkçe GIS-II ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-II ) Seçmeli 2 - - 4
703003162014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-II Seçmeli 3 - - 4
703003182014 Türkçe AVRUPA BİRLİGİ Seçmeli 2 - - 4
703003222014 Türkçe ENERJİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003242014 Türkçe UYGULAMALI KENT COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003282014 Türkçe KLİMATİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
703003302014 Türkçe AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003322014 Türkçe KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703003422020 Türkçe OSEANOGRAFYA Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
11320203E11842 İngilizce CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1301007042016 Türkçe YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
26110302T11220 Türkçe İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 1 1 - 3
26110302T11222 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 - - 2
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
3403003082021 Türkçe MİTOLOJİ-III (TÜRK MİTOLOJİSİ) Seçmeli 3 - - 3
3404003202021 Türkçe DİJİTAL MEDYA TASARIMI Seçmeli 2 - - 4
3404004202021 Türkçe ANADOLU KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 - - 4
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
507004622020 Türkçe ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6012002142021 Türkçe MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 2 1 - 3
6013002182021 Türkçe GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
6513002242014 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306ÇİA Türkçe ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ316 Türkçe RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ404 Türkçe MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR310KIİD Türkçe KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
EDECOĞSÇMDERS3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004092014 Türkçe MEDİKAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703004112014 Türkçe TOPRAK COGRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004132014 Türkçe ALUVYAL JEOMORFOLOJİ-III Seçmeli 3 - - 4
703004152014 Türkçe GIS-I(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG-I) Seçmeli 2 - - 4
703004172014 Türkçe YAKIN ÇEVRE TURİZMİ Seçmeli 2 - - 4
703004192014 Türkçe İÇ ANADOLU BÖLGESİ Seçmeli 2 - - 4
703004212014 Türkçe DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004232014 Türkçe TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 4
703004272014 Türkçe DAVRANIŞSAL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 4
703004292014 Türkçe BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA PROJELERİ Seçmeli 2 - - 4
EDECOGSCMDERS4 - SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
703004082014 Türkçe TÜRKİYE PALEOCOĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4
703004102014 Türkçe DOĞAL AFETLER Seçmeli 2 - - 4
703004122014 Türkçe TURKİYEDE EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 4
703004142014 Türkçe ALÜVYAL JEOMORFOLOJI-IV Seçmeli 3 - - 4
703004162014 Türkçe GIS-II(COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGL.II) Seçmeli 2 - - 4
703004182014 Türkçe ULUSLAR ARASI TURIZM HAREKETLERİ Seçmeli 2 - - 4
703004202014 Türkçe DOGU VE GUNEYDOĞU ANADOLU C. Seçmeli 2 - - 4
703004242014 Türkçe TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 2 - - 4
703004262014 Türkçe UYGULAMALI TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 4