GERİ DÖN

Lisans Programları


Fen Fakültesi - Biyokimya - - LisansProgram Tanıtımı

Biyokimya Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nin yedi bölümünden birisidir. Biyokimya dalında modern bir eğitim anlayışının uygulandığı bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılına doğrudan başlayabilirler. Bölümümüzde aynı zamanda Yüksek Lisans ve Doktora Programları da yürütülmektedir. Bu programlarda temel bilgilerin yanı sıra Biyokimya bilimindeki seçme konularda dersler verilmektedir. Tüm Lisans ve Lisansüstü programlarındaki dersler bölüm öğretim üyeleri ve diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile Biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir. Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk kez Biyokimya Bölümü 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 1982 yılında devreye girmesinden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak “Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik” Öğretim Programı şeklinde uygulanmıştır. 1996–1997 öğretim yılından itibaren Türkiye’de lisans düzeyinde 4 yıllık Biyokimya eğitimi veren ilk bağımsız bir bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan birinde bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve bir aylık stajını yapan mezunlara "BİYOKİMYA" veya "BİYOTEKNOLOJİ AĞIRLIKLI BİYOKİMYA" Lisans diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0512 Biyokimya

Lisans

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı`nda yeterli puan almış olmak. Bölümde eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan alanlar veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu`nun uyguladığı sınavda başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan her birinde mevcut olan derslerden en az 142 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) ders alan, derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4,00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir aylık stajını yapan öğrenciler "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" Lisans diplomasından birisini alırlar.

Bölüm’de “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ayrı eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim programlarında ilk iki yıl ortak olarak yürütülmekte son iki yılda ise öğrenci tercihine göre arzu ettiği programda eğitimine devam etmektedir. İlk iki yılda verilen ortak temel dersler ile farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek ve çağdaş bir Biyokimya eğitimine zemin oluşturacak temel bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir. Son iki yılda ise öğrenci yönelimine göre zorunlu ve farklı konularda verilen seçmeli dersler ile donanımını tamamlar. Canlı yaşamı ile ilgili Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir.

Biyokimya Bölümünün Lisans eğitim programlarını tamamlamış olan mezunlar ilgili alanlardaki lisansüstü programlarına başvurabilirler. Biyokimya ile ilgili herhangi bir işte görev alacak gerek lisans gerekse lisansüstü dereceye sahip mezunlar farklı alanlarda çalışabilirler. Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Cenk SELÇUKİ Tel : +90 232 3115426 e-mail: cenk.selcuki@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Serap EVRAN, Prof. Dr. Tel : +90 232 3112304 e-mail:serap.evran@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://biyokimya.ege.edu.tr Tel/Fax: +90 232 3111711 e- mail: eu.fenbiyokimya@gmail.com

Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve soğuk odanın yanısıra Biyoteknoloji, Protein/Enzimoloji, Protein Mühendisliği ve Polimer/Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm’de 10 tam zamanlı profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnterdisipliner yapısı gereği farklı fakültelerinin öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2014 Yılı Müfredatı (Biyokimyagerlik)

Program Çıktıları

1 Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
2 Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi
3 Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme
4 Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi
5 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
6 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
7 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme
14 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
15 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BKM101 Türkçe YAŞAM BİLİMLERİ Zorunlu 2 - - 2
BKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
FEN101 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 3
FEN109 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 2
FİZ159 İngilizce PHYSICS Zorunlu 3 - 2 7
KİM183 Türkçe GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 - 2 6
MAT165 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 - 4
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 1 4 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
BİY194 İngilizce GENERAL BIOLOGY Zorunlu 3 - 2 7
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
İST154 İngilizce BASIC STATISTICS Zorunlu 2 1 - 4
KİM184 Türkçe GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 - - 5
MAT154 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
ÜYG102 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 2 2 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY293 Türkçe MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 5
BKM201 İngilizce MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS Zorunlu 2 - 2 6
FEN.ÜNİV.SEÇ.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
KİM291 İngilizce ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 3 - 3 8
KİM293 Türkçe ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 - 2 6
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 12 0 9 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM202 Türkçe BİYOKİMYA-I Zorunlu 4 - - 6
BKM204 İngilizce BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 - - 5
BKM206 Türkçe BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 - - 3
BKM208 Türkçe BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 3 - - 5
BKM210 Türkçe BİYOKİMYA LABORATUVARI Zorunlu - - 6 8
FEN.ÜNİV.SEÇ.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 0 6 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.I Türkçe ALAN SEÇMELİ I Seçmeli - - - 8
BKM1301 Türkçe BİYOKİMYA-II Zorunlu 4 - 3 8
BKM1303 Türkçe ENZİMOLOJİ Zorunlu 2 - 3 6
BKM1305 İngilizce STRUCTURE DETERMINATION OF BIOMOLECULES Zorunlu 2 - - 4
BKM1307 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 1
FEN.FAK.SEÇ.I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
Toplam 8 0 6 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.II Türkçe ALAN SEÇMELİ II Seçmeli - - - 12
BKM1302 Türkçe BİYOKİMYA-III Zorunlu 2 - 3 6
BKM1304 İngilizce BIOTECHNOLOGY Zorunlu 2 - - 5
BKM1306 Türkçe İMMUNOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
BKM1308 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 1
FEN.FAK.SEÇ.II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
Toplam 6 0 3 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.III.ING İngilizce ALAN SEÇMELİ III ING Seçmeli - - - 4
BKM.ALAN.III.TUR Türkçe ALAN SEÇMELİ III TUR Seçmeli - - - 16
BKM1401 Türkçe BESİN KİMYASI Zorunlu 2 - 3 6
BKM1403 İngilizce BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY Zorunlu 2 - - 4
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 4 0 3 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.IV.ING İngilizce ALAN SEÇMELİ IV ING Seçmeli - - - 8
BKM.ALAN.IV.TUR Türkçe ALAN SEÇMELİ IV TUR Seçmeli - - - 12
BKM1402 İngilizce INDUSTRIAL BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 - - 4
BKM1404 Türkçe KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 2 - 3 6
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 4 0 3 30
FEN.ÜNİV.SEÇ.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN021 Türkçe TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ I Seçmeli 3 - - 3
FEN035 Türkçe TEMEL HUKUK Seçmeli 2 - - 3
FEN037 Türkçe BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN039 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 3
FEN049 İngilizce FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 2 - - 3
FEN051 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN053 Türkçe ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
FEN055 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FEN057 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 - - 3
FEN059 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 3
FEN063 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 - 3
FEN067 Türkçe İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 - - 3
FEN069 Türkçe KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN018 Türkçe DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN034 Türkçe TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ II Seçmeli 3 - - 3
FEN040 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 3
FEN042 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN044 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
FEN046 Türkçe DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
FEN048 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN060 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
FEN062 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 3
FEN064 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN066 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
FEN070 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 - 3
FEN081 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
BKM.ALAN.I - ALAN SEÇMELİ I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY393 Türkçe HİSTOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM1309 Türkçe BİYOKİMYADA ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 2 - - 4
BKM1311 Türkçe FİZYOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM1313 Türkçe HAYATIN KÖKENİ Seçmeli 2 - - 4
KİM381 Türkçe ENSTRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 2 - - 4
FEN.FAK.SEÇ.I - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY001 Türkçe MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
BİY003 Türkçe İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM003 Türkçe KEMOMETRİ Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
KİM223 İngilizce HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
BKM.ALAN.II - ALAN SEÇMELİ II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM1310 Türkçe HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 4
BKM1312 Türkçe GIDA HİJYENİ Seçmeli 2 - - 4
BKM1314 Türkçe BİYOLOJİK MEMBRANLAR VE FONKSİYONLARI Seçmeli 2 - - 4
BKM1316 Türkçe EKOLOJİK BİYOKİMYA Seçmeli 2 - - 4
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
BKM304 Türkçe BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
FEN.FAK.SEÇ.II - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
FİZ320 Türkçe BİYOMEKANİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ412 Türkçe MEDİKAL FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ418 Türkçe ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM002 Türkçe LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
BKM.ALAN.III.ING - ALAN SEÇMELİ III ING
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM403 İngilizce INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS Seçmeli 2 - - 4
BKM411 İngilizce GENE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Seçmeli 2 - - 4
İST451 İngilizce APPLIED BIOSTATISTICS Seçmeli 2 2 - 4
KİM457 İngilizce CHEMOMETRY Seçmeli 2 - - 4
KİM481 İngilizce INTRODUCTION TO CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 - - 4
BKM.ALAN.III.TUR - ALAN SEÇMELİ III TUR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM1421 Türkçe BİYOKİMYADA DENEY HAYVANLARI Seçmeli 1 - 2 4
BKM1423 Türkçe EGZERSİZ BİYOKİMYASI Seçmeli 2 - - 4
BKM1425 Türkçe BİTKİ BİYOKİMYASI Seçmeli 2 - - 4
BKM1427 Türkçe GENEL VİROLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM1429 Türkçe OKSİDATİF HASAR VE METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 2 - - 4
BKM1431 Türkçe DOKU BİYOKİMYASI Seçmeli 2 - - 4
BKM401 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli - 2 - 8
BKM405 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL Seçmeli 2 - - 4
BKM409 Türkçe HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 - 2 4
BKM.ALAN.IV.ING - ALAN SEÇMELİ IV ING
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM1410 İngilizce CLINICAL BIOCHEMICAL GENETICS Seçmeli 2 - - 4
BKM1412 İngilizce NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Seçmeli 2 - - 4
BKM404 İngilizce TECHNICAL INVESTIGATION Seçmeli - 3 - 4
BKM406 İngilizce BIOCHEMICAL IMAGING TECHNIQUES Seçmeli 2 - - 4
BKM412 İngilizce BIOMATERIALS Seçmeli 2 - - 4
BKM414 İngilizce COMPUTATIONAL BIOCHEMISTRY Seçmeli 2 - - 4
BKM.ALAN.IV.TUR - ALAN SEÇMELİ IV TUR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM1408 Türkçe BİYOETİK Seçmeli 3 - - 4
BKM1420 Türkçe ANATOMİ Seçmeli 2 - - 4
BKM1426 Türkçe BİYOKİMYASAL DİYAGNOSTİKLER Seçmeli 2 - - 4
BKM402 Türkçe BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli - 2 - 8
BKM410 Türkçe ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4

2014 Yılı Müfredatı (Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimya)

Program Çıktıları

1 Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
2 Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi
3 Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme
4 Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi
5 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
6 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
7 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme
14 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
15 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BKM101 Türkçe YAŞAM BİLİMLERİ Zorunlu 2 - - 2
BKP101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
FEN101 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 - - 3
FEN109 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 - - 2
FİZ159 İngilizce PHYSICS Zorunlu 3 - 2 7
KİM183 Türkçe GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 - 2 6
MAT165 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 - 4
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 1 4 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
BİY194 İngilizce GENERAL BIOLOGY Zorunlu 3 - 2 7
FEN102 İngilizce SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 - - 3
İST154 İngilizce BASIC STATISTICS Zorunlu 2 1 - 4
KİM184 Türkçe GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 - - 5
MAT154 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 - 5
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
ÜYG102 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 2 2 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY293 Türkçe MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - 2 5
BKM201 İngilizce MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS Zorunlu 2 - 2 6
FEN.ÜNİV.SEÇ.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
KİM291 İngilizce ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 3 - 3 8
KİM293 Türkçe ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 - 2 6
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 12 0 9 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM202 Türkçe BİYOKİMYA-I Zorunlu 4 - - 6
BKM204 İngilizce BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 - - 5
BKM206 Türkçe BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 - - 3
BKM208 Türkçe BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 3 - - 5
BKM210 Türkçe BİYOKİMYA LABORATUVARI Zorunlu - - 6 8
FEN.ÜNİV.SEÇ.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 11 0 6 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.V Türkçe ALAN SEÇMELİ V Seçmeli - - - 8
BKM2301 Türkçe BİYOKİMYA-II Zorunlu 4 - 3 8
BKM2303 Türkçe BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ Zorunlu 2 - - 3
BKM2305 Türkçe ENZİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - 3 7
BKM2307 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 1
FEN.FAK.SEÇ.I Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
Toplam 9 0 6 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.VI Türkçe ALAN SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 12
BKM2302 Türkçe BİYOKİMYA-III Zorunlu 2 - 3 6
BKM2304 Türkçe FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 4
BKM2306 İngilizce BIOREACTORS Zorunlu 2 - - 4
BKM2308 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 1
FEN.FAK.SEÇ.II Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
Toplam 6 0 3 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.VII.ING İngilizce ALAN SEÇMELİ VII ING Seçmeli - - - 4
BKM.ALAN.VII.TUR Türkçe ALAN SEÇMELİ VII TUR Seçmeli - - - 16
BKM2401 İngilizce BIOPROCESS KINETICS Zorunlu 2 - - 5
BKM411 İngilizce GENE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Zorunlu 2 - - 5
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 4 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM.ALAN.VIII.ING İngilizce ALAN SEÇMELİ VIII ING Seçmeli - - - 4
BKM.ALAN.VIII.TUR Türkçe ALAN SEÇMELİ VIII TUR Seçmeli - - - 16
BKM2402 Türkçe BİYOPROSESLERDE AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
BKM2404 İngilizce BIOPROCESS LABORATORY Zorunlu - - 6 7
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 2 0 6 30
FEN.ÜNİV.SEÇ.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN021 Türkçe TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ I Seçmeli 3 - - 3
FEN035 Türkçe TEMEL HUKUK Seçmeli 2 - - 3
FEN037 Türkçe BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN039 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 3
FEN049 İngilizce FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 2 - - 3
FEN051 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN053 Türkçe ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
FEN055 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FEN057 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 - - 3
FEN059 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 3
FEN063 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 - 3
FEN067 Türkçe İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 - - 3
FEN069 Türkçe KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN.ÜNİV.SEÇ.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
FEN018 Türkçe DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN034 Türkçe TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ II Seçmeli 3 - - 3
FEN040 Türkçe BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 3
FEN042 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FEN044 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
FEN046 Türkçe DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
FEN048 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
FEN060 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
FEN062 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 3
FEN064 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN066 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
FEN070 Türkçe MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 - 3
FEN081 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 3
BKM.ALAN.V - ALAN SEÇMELİ V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY391 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
BİY395 Türkçe HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2311 Türkçe MAKROMOLEKÜLERDE YAPISAL ANAZLİZLER Seçmeli 2 - - 4
KİM381 Türkçe ENSTRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 2 - - 4
FEN.FAK.SEÇ.I - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY001 Türkçe MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
BİY003 Türkçe İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
FİZ001 Türkçe NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
KİM001 Türkçe KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 - - 3
KİM003 Türkçe KEMOMETRİ Seçmeli 2 - - 3
KİM007 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 - - 3
KİM223 İngilizce HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 - - 3
MAT005 Türkçe MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
BKM.ALAN.VI - ALAN SEÇMELİ VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY494 Türkçe MİKROBİYAL EKOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2310 Türkçe KSENOBİYOTİK METABOLİZMA Seçmeli 2 - - 4
BKM2312 Türkçe MİKROBİYAL METABOLİZMA Seçmeli 2 - - 4
BKM2314 Türkçe İMMUNOLOJİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM302 Türkçe NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
BKM304 Türkçe BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
FEN.FAK.SEÇ.II - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BİY006 Türkçe GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
FİZ320 Türkçe BİYOMEKANİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ324 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ412 Türkçe MEDİKAL FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ418 Türkçe ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ430 Türkçe SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
KİM002 Türkçe LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
BKM.ALAN.VII.ING - ALAN SEÇMELİ VII ING
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM2411 İngilizce FOOD BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 4
BKM403 İngilizce INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS Seçmeli 2 - - 4
İST451 İngilizce APPLIED BIOSTATISTICS Seçmeli 2 2 - 4
KİM481 İngilizce INTRODUCTION TO CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 - - 4
BKM.ALAN.VII.TUR - ALAN SEÇMELİ VII TUR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM2421 Türkçe BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2423 Türkçe ENDÜSTRİYEL EKONOMİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2425 Türkçe ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2427 Türkçe FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2429 Türkçe MOLEKÜLER VE METABOLİK MÜHENDİSLİK Seçmeli 2 - - 4
BKM2431 Türkçe BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 4
BKM401 Türkçe KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli - 2 - 8
BKM405 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL Seçmeli 2 - - 4
BKM409 Türkçe HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 - 2 4
BKM.ALAN.VIII.ING - ALAN SEÇMELİ VIII ING
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM2410 İngilizce FUNGAL BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 4
BKM404 İngilizce TECHNICAL INVESTIGATION Seçmeli - 3 - 4
BKM406 İngilizce BIOCHEMICAL IMAGING TECHNIQUES Seçmeli 2 - - 4
BKM412 İngilizce BIOMATERIALS Seçmeli 2 - - 4
BKM414 İngilizce COMPUTATIONAL BIOCHEMISTRY Seçmeli 2 - - 4
BKM.ALAN.VIII.TUR - ALAN SEÇMELİ VIII TUR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BKM2420 Türkçe ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 - - 4
BKM2422 Türkçe ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2424 Türkçe TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2426 Türkçe MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2428 Türkçe DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 2 - - 4
BKM2430 Türkçe YAPAY ORGANLAR Seçmeli 2 - - 4
BKM2432 Türkçe BİYOMETRİ Seçmeli 2 - - 4
BKM2434 Türkçe BİYOETİK Seçmeli 3 - - 4
BKM402 Türkçe BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli - 2 - 8
BKM410 Türkçe ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4